Acceptació i adjudicació de l’herència

VIC | GIRONA
Demana informació sense compromís

Tot el que has de saber sobre les separacions: procediment i consells pràctics

Al llarg de 2019 es van sol·licitar a Espanya 3.599 separacions. Es tracta, per tant, d’una demanda relativament freqüent. El seu objectiu és interrompre la convivència, sense arribar a dissoldre el vincle matrimonial.

Moltes vegades les separacions representen un pas previ al divorci, ja que els seus efectes són menors i, per tant, és més fàcil revertir la situació. Si la parella torna a trobar la manera de conviure harmoniosament podrà reconciliar-se.

En cas contrari, podrà mantenir la situació de separació o concloure el matrimoni mitjançant el divorci.

Però, què sabem sobre la separació? És aquesta la millor manera de gestionar la nostra crisi matrimonial? Quins efectes té sobre el nostre nucli familiar i el nostre patrimoni?

Procedimientos de Medidas Provisionales Divorcio y Guarda y Custodia

Formes d’acceptació de l’herència

L’acceptació de l’herència és total i no és possible fer-se en parts, a terminis, ni introduint condicions. És a dir, no és possible acceptar una part de l’herència i rebutjar una altra, com, per exemple, els deutes.

 

En la partició de l’herència, es distribueixen els béns a tots aquells hereus que hagin acceptat l’herència i que adquireixen la propietat. Al contrari que l’acceptació, la partició de l’herència és un acte que implica la intervenció de tots els hereus acceptants.

 

L’herència pot ser acceptada de dues maneres: pura i simplement, o a benefici d’inventari.

 

Acceptació pura i simple

 

La simple acceptació de l’herència té efectes il·limitats, perquè s’accepten tots els béns del causant i, a més, tots els seus deutes i responsabilitats. Tots els hereus hauran de respondre als deutes del causant amb els béns de l’herència, i si és necessari, també amb els seus propis béns.

Aquest tipus d’acceptació de l’herència té dues característiques i pot ser expressa o tàcita:

 

Expressa

 

L’acceptació de l’herència expressa es pot fer de manera verbal o per escrit, en un document públic o privat.

 

Tàcita

 

L’acceptació tàcita es duu a terme mitjançant actes que suposen la voluntat d’acceptar, o que no podrien dur-se a terme sense tenir la condició d’hereu.

 

Acceptació a benefici d’inventari

 

Aquesta acceptació d’herència té efectes limitats, perquè l’hereu només respon dels deutes del causant amb el patrimoni hereditari. És a dir, si l’herència fos insuficient per a pagar els deutes, el seu patrimoni personal no es veurà afectat.

Capacitat d’acceptar una herència

Podran acceptar una herència aquelles persones que tinguin capacitat d’obrar. En els casos en què les persones anomenades no comptin amb aquesta capacitat, hauran de ser els seus representants legals els qui acceptin l’herència en el seu nom.

 

Menors subjectes a pàtria potestat

 

L’herència serà acceptada pel titular o titulars de la pàtria potestat. En aquest cas, l’acceptació serà a benefici d’inventari, ja que per a una acceptació pura i simple serà necessària una autorització judicial.

 

Menors subjectes a tutela

 

L’acceptació la farà el tutor a benefici d’inventari. Per a una acceptació pura i simple necessitarà autorització judicial.

 

Menors emancipats

 

A efectes legals, els menors emancipats poden acceptar l’herència per si mateixos, però a benefici d’inventari. Si pretenen acceptar de manera pura i simple, necessitaran el consentiment dels seus representants legals.

 

Incapacitats

 

En cas de tutela o curatela el tutor, o curador, necessitarà autorització judicial, però no podrà acceptar l’herència a benefici d’inventari.

 

Persones casades

 

Si una persona casada accepta l’herència de manera pura i simple i no concorre l’altre cònjuge a donar el seu consentiment, no serà responsable dels deutes hereditaris i la societat conjugal no respondrà dels deutes.

Abogados especialistas divorcios barcelona

Documentació requerida per a l’acceptació i adjudicació de l’herència

  • Certificats de defunció del mort, d’última voluntat i d’Assegurances de Cobertura de defunció.
  • DNI del mort.
  • Testament del mort o declaració d’hereus abintestat.
  • Escriptures de propietat dels béns immobles.
  • Rebut d’IBI dels béns immobles.
  • Permís de circulació i fitxa tècnica dels vehicles.
  • Certificats bancaris dels comptes que estiguin a nom del causant.
  • Quadern particional, en el qual constin les operacions d’adjudicació de l’herència en favor de cada hereu.

Consells legals per a l’acceptació i adjudicació de l’herència

En definitiva, mitjançant l’acceptació de l’herència ens constituïm en hereus. Podem realitzar aquest acte de manera pura i simple o a benefici d’inventari, la qual cosa limitarà la nostra responsabilitat pels deutes del causant.

 

Una vegada els cridats a heretar hàgim acceptat la nostra condició d’hereus es procedirà a l’adjudicació de l’herència. Aquesta no planteja problemes quan només hi ha un hereu (que adquirirà tot el patrimoni jacent) o quan el causant va fer el repartiment en el seu testament respectant les legítimes.

 

En un altre cas, els hereus haurem d’arribar a un acord per a repartir els béns de l’herència. Per a això podem recaptar assistència professional, com la d’un mediador, un advocat o un comptador-partidor.

 

Si no arribem a un acord haurem d’acudir als Tribunals. En aquest cas resultarà imprescindible l’assistència d’un advocat especialitzat en herències i successions.

 

Per tant, mitjançant l’acceptació ens convertim en hereus, adquirint la propietat d’una part de l’herència, indistinta i proporcional a la nostra quota hereditària. Només amb l’adjudicació aquesta quota es materialitzarà en béns i drets concrets. Durant les fases d’acceptació i adjudicació de l’herència és més que recomanable comptar amb assistència lletrada especialitzada.

Sol·licita la separació de la mà de professionals

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder