Advocats Dret Civil Vic

Àrees tractadesAdvocats Dret Civil

 • Responsabilitat civil. Reclamació de danys i perjudicis provocats per altres persones, empreses o per l’ajuntament.
 • Responsabilitat civil. Reclamació de danys i perjudicis per caiguda en la via pública o establiments o com usuari de transport públic.
 • Reclamació a companyia d’assegurances davant l’incompliment de contracte.
 • Responsabilitat civil i assegurances: defensa de la víctima-perjudicat enfront de les companyies d’assegurances, procedint a realitzar reclamacions de danys i perjudicis en els àmbits que corresponguin. Especialitat i absoluta independència, per aconseguir la màxima indemnització.
 • Patrimonial i immobiliari; registral i hipotecari. Excessos de cabuda, declaracions d’obra nova, immatriculació de finques.
 • Gestions i rectificacions cadastrals.
 • Drets reals d’usdefruit, ús i habitació, servituds o censos.
 • Arrendaments i demandes de desnonament.

Àrees tractadesAdvocats Dret Civil

A Bufet Castells tramitem i gestionem compravendes i donacions, sempre donant especial importància a la part fiscal de les operacions, és a dir, a l’impacte impositiu que representa per les persones implicades.

 

Gestionem les discrepàncies que es donen molt sovint entre el Registre de la Propietat i el Cadastre, seguint els corresponents expedients de rectificació i/o d’excés de cabuda.

 

A vegades, la finca que volem comprar o bé que rebem per herència no consta inscrita al Registre de la Propietat, havent-se d’iniciar un expedient d’immatriculació al Registre corresponent.

 

També gestionem tant la constitució com la cancel·lació registral de drets reals com ara usdefruits, dret d’habitació, censos i servituds.

 

Pel que respecta als arrendaments, redactem tota mena de contractes d’arrendament tant d’habitatge com de local de negoci.

 

També tramitem les demandes de desnonament tant per manca de pagament com per expiració del termini contractual, o per qualsevol altra causa, així com per precari (en el supòsit que els habitatges estigui ocupada sense títol).

PARLEM?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  CONTACTO

  info@bufetcastells.com

  REDES SOCIALES