Advocats Dret Civil

VIC | GIRONA
Demana informació sense compromís
herencias
· Patrimonial i immobiliari; registral i hipotecari.
· Excessos de cabuda, declaracions d’obra nova, immatriculació de finques.
· Gestions i rectificacions cadastrals.
· Drets reals d’usdefruit, ús i habitació, servituds o censos.
· Arrendaments i demandes de desnonament.

A Bufet Castells tramitem i gestionem compra-vendes i donacions, sempre donant especial importància a la part fiscal de les operacions, és a dir, a l’impacte impositiu que representa per les persones implicades.

Gestionem les discrepàncies que es donen molt sovint entre el Registre de la Propietat i el Cadastre, seguint els corresponents expedients de rectificació i/o d’excés de cabuda.

En ocasions, la finca que volem comprar o be que rebem per herència no consta inscrita al Registre de la Propietat, havent-se d’iniciar un expedient d’immatriculació al Registre corresponent.

També gestionem tant la constitució com la cancel·lació registral de drets reals com ara usdefruits, dret d’habitació, censos i servituds.

Pel que respecta als arrendaments, redactem tot tipus de contractes d’arrendament tant de vivenda com de local de negoci.

També tramitem les demandes de desnonament tant per manca de pagament com per expiració del termini contractual, o per qualsevol altra causa, així com per precari ( en el supòsit que la vivenda estigui ocupada sense títol).

Abogados y Asesores legales especialistas en Herencias y Sucesiones