tipus de testaments

Advocats Herències i Successions: Tipus de testaments

En primer lloc, hem de saber què és un testament i els tipus de testaments. Un testament és la declaració de les últimes voluntats d’una persona, la qual pot determinar quin destí es donarà als seus béns i al seu patrimoni després que mori. El seu objectiu és ser un mecanisme legal per a complir el que desitja la persona. Existeixen dues maneres de fer un testament, el comú o especial.

Tipus de testaments comuns:

Dins dels comuns hi ha tres modalitats; hològrafs, oberts i tancats.

Testament hològraf

Aquest testament l’escriu i firma una persona major d’edat, i sempre ha d’especificar la data en la qual s’atorga. Per tal que sigui vàlid i eficaç s’haurà de provar si va ser escrit pel testador. Depenent de la zona o territori, es pot inclús testar en veu alta. El document haurà de ser adverat per un notari en un període de quatre anys des de la defunció (a Catalunya).

Testament obert

El testador manifesta la seva última voluntat davant notari, qui durà a terme un judici previ de capacitat de l’atorgant. Un testament obert el pot atorgar tota persona física major de 14 anys que tingui la capacitat necessària.

Testament tancat

El testador no revela l’última voluntat a ningú, haurà de ser escrit i firmat pel testador. El document s’introduirà en una coberta tancada, de manera que no pugui ser extret ni esquinçar-la. Per autoritzar el testament tancat, el testador ha de presentar el sobre tancat al notari, qui estendrà sobre la coberta una breu diligència. Un cop mort el testador, i a requeriment d’una persona interessada, el notari obrirà el sobre davant de dos testimonis i protocol·litzarà el testament.

Pactes successoris

Figura específica del dret civil català, i d’alguns altres drets forals. Són de gran utilitat, ja que el testador no pot canviar-los a la seva voluntat sense la intervenció de l’afavorit.

Tipus de testaments especials:

Aquests també es diferencien en tres modalitats: militar, marítim i fets a altres països.

Testament militar

Aquest testament està pensat per a les persones com els militars, ostatges i altres que estiguin ocupats en l’exèrcit podran atorgar el seu testament davant un Oficial que tingui almenys la categoria de Capità. Sempre ha de ser necessari que hi hagi almenys dos testimonis. Però en qualsevol d’aquests casos els testaments caducaran quatre mesos després que el testador hagi deixat d’estar en campanya.

Testament marítim

Podrà atorgar-se durant un viatge marítim, quan estigui a bord d’un vaixell de guerra o mercant. En els dos casos s’haurà de realitzar davant del Capità o aquell que exerceixi les seves funcions i a més en presència de dos testimonis idonis. En aquest cas, com el de testament militar, si la persona aconsegueix arribar a terra el testament caducarà el cap de quatre mesos.

Testament fet en un país estranger

Si la persona es troba fora d’Espanya, podrà atorgar el testament seguint les normes del país on s’estigui. També hi ha la possibilitat de realitzar aquesta acció davant un agent diplomàtic o consular d’Espanya que exercirà funcions notarials. Aquest agent serà l’encarregat de conservar i remetre el testament al Ministeri d’Estat.

Si tens qualsevol consulta o vols més informació, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Article relacionat, Com impugnar un testament?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.