Parella de Fet: Tota la
Informació i Registre

VIC | GIRONA
Demanan’s informació sense compromís

Parella de fet: Informació, Beneficis, requisits i registre.

Les parelles de fet són totes aquelles que conviuen mantenint una relació estable i duradora, sense haver contret matrimoni. En molts casos tenen descendència, per la qual cosa resulta molt important el seu reconeixement legal. A Espanya, ja són 14 de les 17 comunitats autònomes que han aprovat llei sobre parelles de fet

Si bé les obligacions i drets poden ser diferents, donant lloc a diferents interpretacions. D’altra banda, les regions de Castella-la Manxa, Castella i Lleó i La Rioja no tenen lleis que regulin els registres de les parelles de fet, encara que els regulen mitjançant decrets.

Procedimientos de Medidas Provisionales Divorcio y Guarda y Custodia

Constituir Parella de fet:
Requisits Legals

Encara que les Comunitats Autònomes tenen les seves pròpies lleis en relació a aquesta mena d’unió i cadascuna d’elles té les seves peculiaritats, es poden establir des d’un punt de vista general alguns requisits necessaris per a inscriure’s com a parella de fet.

 

Quins requisits necessito per la Parella de Fet?

 

 • Ser major d’edat.
 • Acreditar la unió com a parella de fet lliure, pública i notòria. Poden presentar-se les signatures de testimonis, o declaracions de convivència, entre altres alternatives.
 • No estar casat.
 • Un dels membres de la parella ha d’estar empadronat en la Comunitat en la qual resideix.
 • Es requereix la presència de dos testimonis en l’acte d’inscripció de la parella com a parella de fet.
 • Si un dels integrants de la parella no és ciutadà espanyol, però forma part de la Unió Europea, podrà sol·licitar una targeta comunitària com a familiar d’un ciutadà de la UE.

A més, la inscripció de la parella com a parella de fet ha de realitzar-se en el registre públic del seu lloc de residència amb una sèrie de documentació necessària per a això.

 

Documentació necessaria per Parella de Fet?

 

 • NIF, Passaport o Targeta de Residència.
 • Certificat d’empadronament.
 • Formulari de sol·licitud.
 • Comprovant de pagament de la taxa.
 • Document o testimoniatge que acrediti convivència d’almenys un any.
 • Acreditació d’estat civil dels dos membres de la parella.

Principals diferències entre Matrimoni i Parella de Fet

Tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal Suprem afirmen que el matrimoni i la parella de fet no són unions equiparables, encara que en alguns casos el que canvia és simplement el procediment.

En el matrimoni la ruptura s’ha de tramitar mitjançant un procediment de separació o divorci, mentre que, en una parella de fet la solució és, en general, de mutu acord.

 

Fills en una Parella de fet

No existeixen diferències legals pel que fa als fills, ja que tots els seus drets estan protegits en tots els àmbits i en totes les comunitats.

Les mesures legals vinculades com la pàtria potestat, la custòdia, la pensió d’aliments o les visites del progenitor no custodi, són exactament les mateixes ja sigui una separació o un divorci.

 

Viduïtat en una Parella de fet

En el matrimoni, el cònjuge sempre tindrà dret a la pensió, independent del temps que portin casats i dels ingressos que percebin.

En la parella de fet la pensió de viduïtat requereix acreditar a través de l’empadronament un període de convivència durant almenys 5 anys previs a la defunció i que, a més, tingui més de 2 anys registrada com a parella de fet. Així mateix, els ingressos de la parella no poden superar el límit establert per la Seguretat Social de cada Comunitat Autònoma.

 

Defunció sent Pareja de fet

En la majoria de les Comunitats Autònomes s’aplica la regulació establerta en el Codi Civil, on un membre de la parella no pot ser hereu de l’altre. Únicament es regulen els drets hereditaris per al cònjuge que queda vidu, però no es fa en aquest Codi cap referència, en aquest sentit, a les parelles de fet.

Com a excepció, a Aragó, Balears, Catalunya, Navarra i el País Basc sí que es reconeixen drets successoris a les parelles de fet.

Abogados especialistas divorcios barcelona

Altres situacions com Parella de fet

Règim econòmic

En la parella de fet no s’aplica el règim de béns de guanys, ni de separació de béns, encara que pot ser possible inscriure en el Registre un document públic en el qual consti un conveni que contempli com es regiran les futures relacions econòmiques.

Aquesta figura es coneix, de manera genèrica, com a autonomia de la voluntat, que consisteix a establir unes certes regles de conducta, dins dels límits que la Llei regula.

 

Règim fiscal

Als efectes fiscals, els membres d’una parella de fet han de tributar individualment i no poden fer una declaració conjunta d’IRPF. Els cònjuges d’un matrimoni tenen l’opció de fer-lo conjuntament o per separat.

 

Pensió compensatòria

Segons el Codi Civil, les parelles de fet no tenen cap dret a percebre una pensió compensatòria, i així s’aplica en la majoria de les Comunitats Autònomes.

Les excepcions es donen a Aragó, Balears, Cantàbria, Catalunya, Navarra i el País Basc, que ja tenen regulat els casos de ruptures de parelles de fet. En aquestes Comunitats Autònomes sí que cal procedir amb una pensió compensatòria, o amb una compensació econòmica per al membre més desfavorit.

 

Assistència sanitària

Les parelles de fet podran gaudir d’assistència sanitària pel fet de ser-ho, sempre que es demostri la seva convivència d’almenys un any, mitjançant la presentació de la seva inscripció de registre.

Com dissoldre una Parella de fet?

Existeixen 5 motius pels quals pot dissoldre’s una parella de fet:

 

 • De comú acord. Ha d’inscriure’s en el registre.
 • Per decisió unilateral. La cancel·lació de la inscripció la pot dur a terme un dels dos membres, i l’Encarregat del Registre li ho comunicarà a l’altra part.
 • Per defunció d’un dels membres.
 • Separació de fet superior a 6 mesos.
 • Per canvi d’estat civil, matrimoni, d’un dels membres.

 

Totes aquestes gestions han de ser dutes a terme per un advocat, però és el professional especialista en Dret de Família qui ofereix les millors garanties per a la celeritat i eficàcia dels processos. Necessites un advocat? Contacta amb nosaltres perquè puguem estudiar el teu cas.

Sol·licita la separació de la mà de professionals

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder