Advocats Reclamació de Llegítima

VIC | GIRONA
Demana informació sense compromís

Reclamació de la llegítima: Com procedir?

La crida legítima és un terç del total a heretar, part que el causant no pot decidir lliurement i que està destinada als familiars més directes. La reclamació de legítima se sol produir quan l’hereu forçós rep menys del que li correspon de la seva legítima part.

La legítima està clarament definida en l’article 806 del Codi Civil i es refereix a les limitacions que té el testador amb una tercera part dels seus béns, mentre que l’acció de reclamació està regulada en l’article 815 del Codi Civil, on s’estableix que l’hereu forçós podrà demanar el complement que manca de la legítima. La llei estableix que un terç de l’herència es reservarà en exclusiva per als hereus forçosos.

Com procedir per la reclamació de la llegítima

Si el llegitimari va ser desheretat, o el cabal hereditari és inferior al que realment li correspon, pot reclamar judicialment la seva quota llegítima contra l’hereu o els hereus del causant.

El pagament de la llegítima el realitzaran els altres hereus i, en els casos de tractar-se de successions testades, aquests poden abonar la diferència en béns de l’herència o en diners, ja sigui que pertanyin o no al capital hereditari.

 

També és possible que l’hereu, que està obligat al pagament, es negui a fer-lo i llavors serà possible fer la reclamació judicialment. En aquest cas, a més del valor implicat en la legítima, es podran reclamar els interessos legals des de la mort del causant. Tret que figuri expressament en el testament que la legítima no reportarà gens d’interès.

 

Quan procedir a reclamar la Llegítima?

 

El termini legal establert per a reclamar els drets llegitimaris és de 10 anys, comptats des de la data de defunció del causant.

 

En tots els casos, la llegítima s’atribueix mitjançant el nomenament d’hereu, estipulació de llegat o qualsevol altra forma. Ha de tenir-se en compte que la llegítima es pot abonar durant la vida del causant, a través d’algunes atribucions particulars preestablertes.

 

En qualsevol dels casos, el testador haurà de preveure aquestes situacions i respectar la quota llegítima que haurà de deixar als legitimaris, amb l’excepció que els deshereda expressament

Procedimientos de Medidas Provisionales Divorcio y Guarda y Custodia

Qui té dret a rebre la llegítima?

Tots els fills del causant, anomenats llegitimaris, disposaran de parts iguals del terç que els correspongui, i si algun dels fills ja ha mort heretaran la seva part els germans.

 

Si el causant no hagués deixat descendents, en aquest cas els seus progenitors seran els llegitimaris, per parts iguals. A més, si el causant estava casat el seu cònjuge supervivent tindrà dret a un usdefruit en concepte de llegítima.

 

En aquells supòsits en els quals, després de procedir correctament, l’hereu va fer lliurament de la llegítima i després apareixen nous béns, els legitimaris tenen tot el dret a imposar una altra reclamació a l’hereu, anomenat comunament suplement. Per a això es disposa d’un termini de deu anys. En aquest procediment es reportaran tots els interessos vinculats, des de la reclamació judicial del suplement.

Efectes de reclamar la Llegítima

No és possible l’acció de suplement de la llegítima abans d’haver portat a terme la partició del cabal hereditari. Tampoc és possible sol·licitar el complement de llegítima sense conèixer exactament el valor pecuniari que, per llegítima, li correspon a cadascun dels hereus forçosos de l’herència.

 

A tals efectes, s’hauran de tenir en compte tots els béns que quedin després de la mort del testador, amb deducció de deutes i càrregues, excepte les quals s’imposen per testament, per la qual cosa s’hauran de realitzar diferents particions.

 

Les particions no són solament adjudicació de béns, sinó que també resolen el destí de deutes pendents, és a dir, es duen a terme: inventari, apreuament, taxació de béns, determinació d’actiu i passiu, forma de pagament i fixació del romanent a adjudicar.

 

Segons s’estableix en el Codi Civil, en el seu article 817, perquè l’acció de suplement de la llegítima, així com per a qualsevol altra acció dirigida a declarar l’oficiositat dels llegats i disposicions testamentàries, sigui viable, s’exigeixen uns certs càlculs d’imputació, computació i valoració.

De resultar satisfactoris els resultats es podrà establir, amb les respectives garanties preceptives, el valor exacte del complement.

 

Com es realitza el pagament de la Llegítima?

 

Quan el causant ha atorgat testament és probable que hagi disposat en ell la distribució dels béns que deixa en herència, a cadascun dels legitimaris.

També pot donar-se el cas que el causant no hagi deixat estipulada cap atribució de béns en paga de legítima, i en aquest cas serà l’hereu qui haurà de triar la forma en què procedirà al pagament d’aquesta, així com succeeix en la successió intestada.

Com es forma l’herència?

L’herència amb fills es divideix en tres parts, i cadascuna d’elles representa un terç del total: llegítima, millora i lliure disposicició.

 

Mancant fills, com hem explicat, tan sols hi haurà una part de llegítima i una altra de lliure disposició. En la llegítima, els beneficiaris són els fills i els seus ascendents, i el seu cònjuge.

 

El terç de llegítima és anomenat llegítima estricta, la qual cosa el diferencia del terç de millora, on solament es pot millorar, com el seu nom l’indica, a un o a diversos dels hereus forçosos.

Per a la realització de tots aquests càlculs es tenen en compte dos aspectes fonamentals: la computació i la imputació.

 

Computació

 

La computació de la llegítima es refereix al càlcul del cabal relicto, i es tenen en compte les donacions realitzades en vida pel causant.

 

Imputació

 

La imputació de la llegítima determina en quin dels terços s’establiran les donacions, fetes pel causant, i en quin terç es col·locaran els llegats. Només en acabar aquests càlculs serà possible determinar què i quant li correspon a cada hereu.

La reclamació de llegítima requereix l’assistència d’un advocat especialitzat en herències, perquè només un professional del dret amb experiència pot portar a bon terme les gestions, escurçar els terminis i vetllar pels drets dels seus clients. Contacta amb nosaltres si necessites assessoria jurídica.

Sol·licita la Llegítima de la mà de professionals

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder