Advocat testament davant Notari Vic

ADVOCATS ESPECIALISTESLes claus del testament davant Notari

Atorgar testament davant Notario té nombrosos avantatges. Com hem explicat en parlar dels tipus de testament, el nostre Ordenament Jurídic no exigeix la presència del fedatari públic perquè les nostres últimes voluntats siguin efectives.

No obstant això, aquests professionals exerceixen una funció de salvaguarda que farà més eficaç el nostre testament. Ens ajudaran a evitar errors que puguin conduir a la seva impugnació i permetran als nostres successors trobar el document fàcilment després de la nostra defunció, gràcies al certificat d’últimes voluntats.

No obstant això, hem de recordar que l’assistència notarial no exclou la d’un advocat especialitzat en dret successori. I per a això detallarem les claus del testament davant Notari i el paper que compleix cadascun dels professionals en aquesta manera de testar.

Què és el testament davant Notari?

El testament davant Notari no és més que un document d’últimes voluntats que s’atorga amb la participació d’un fedatari públic. La missió d’aquest professional dependrà de la forma en la qual atorguem testament, ja que aquest pot ser obert o tancat.

El testament
obert

Les disposicions generals sobre el testament obert es recullen en els articles 694 i següents del Codi Civil. Aquesta manera de testar permet a l’interessat expressar les seves últimes voluntats de manera oral o escrita, sempre davant Notario. Quan es triï la forma oral serà el mateix Notario qui redactarà el document.

El més habitual és consultar les últimes voluntats amb un advocat especialitzat en successions, que s’encarregarà de redactar les clàusules oportunes perquè el testament s’adapti el màxim possible a les veritables intencions del testador.

De manera que el Notari pot complir una funció d’escriba, però el més normal és que només es dediqui a donar fe de l’atorgament del testament, recollir la concurrència de testimonis i detallar el moment d’atorgament, crucial per a determinar la validesa de l’instrument.

EL TESTAMENT TANCAT

La manera d’atorgar testament tancat és similar a la de l’obert, en el sentit en què ha de realitzar-se en presència del Notari i els testimonis. No obstant això, en aquest cas el que es lliurarà serà un plec tancat. Generalment, el document inserit en un sobre.

Precisament per això és imprescindible que el testament tancat es lliuri en format escrit. I sol ser un advocat especialitzat en herències i successions qui redacta el document.

L’avantatge d’aquesta manera de testar és que aporta un major grau de confidencialitat, ja que el Notari i els testimonis sabran que s’ha atorgat testament, però desconeixeran el seu contingut. El seu desavantatge és que si no ho redacta un especialista podria contenir errors que portessin a la pèrdua de la seva eficàcia.

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

Quins són els avantatges d’aquesta
manera de testar?

Ja es triï atorgar testament obert o tancat, en tots dos casos el Notari estendrà acta expressant les circumstàncies de l’acte. Això és particularment important, perquè:

 • Si concorren causes de nul·litat, ja sigui de fons o de forma, el Notari podrà detectar-les i fins i tot negar-se a estendre acta. De manera que és pràcticament impossible que s’atorgui un testament viciat d’aquesta manera, la qual cosa dificulta la seva eventual impugnació.
  • Això és particularment important, per exemple, a l’hora d’acreditar el moment d’atorgament. Recordem que el testament atorgat posteriorment deroga a l’atorgat anteriorment. De manera que si tenim dos testaments atorgats sense concurrència de Notario els nostres successors podrien tenir problemes per a acreditar quin d’ells és el vàlid.
 • A més, l’acte d’atorgament quedarà inscrit en el Registre d’Actes d’Última Voluntat. Això implica que perquè els successors ho trobin després de la defunció del testador bastarà amb sol·licitar el Certificat d’Actes d’Última Voluntat, gràcies al qual sabran quan i en quin lloc es va atorgar l’últim testament.
  • De nou, hem de recordar que els testaments hològrafs són perfectament vàlids. Per tant, no és infreqüent que els hereus no trobin l’últim testament atorgat una vegada ha mort el testador, o que tinguin diferents exemplars.

En definitiva, la intervenció del Notari en el testament aporta seguretat jurídica. Minimitza les possibilitats que el testament esdevingui ineficaç a causa d’un error i, sobretot, ajuda al fet que els successors tinguin accés al document correcte.

SIGNIFICA AIXÒ QUE NO NECESSITO ADVOCAT PER A ATORGAR TESTAMENT DAVANT NOTARI?

Com hem vist, encara que el testament s’atorgui davant Notari és important comptar amb l’assistència d’un advocat especialitzat en la matèria. Al cap i a l’últim, la missió del Notari és donar fe de l’atorgament del testament i les circumstàncies en les quals ha tingut lloc.

Però més important encara és que el document reflecteixi fidelment les últimes voluntats del causant. I, tenint en compte el complexa que és la regulació en matèria successòria, l’única manera de garantir aquest extrem és comptar amb el suport d’un especialista.

A més, si triem atorgar testament tancat haurem de lliurar al Notari un document ja redactat. Per tant, l’assistència d’un advocat especialitzat en la matèria es tornarà pràcticament imprescindible.

També és important destacar que l’advocat té la missió de vetllar pels nostres interessos, a més del deure de confidencialitat. Això implica que el testador pot explicar-li amb completa honestedat quina és la composició del seu patrimoni i quin destí vol donar a cada element patrimonial. Després serà l’advocat qui trobi la millor manera de blindar les seves últimes voluntats, arribant fins i tot a recomanar quina és la millor manera de testar.

CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
o vine a l'oficina.

PARLEM?

  PARLEM?

   CONTACTO

   info@bufetcastells.com

   REDES SOCIALES