Advocats par Mediació en procediments de divorci a Vic

TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE PROCEDIMENTS DE DIVORCIMediació

Davant una ruptura matrimonial, especialment si hi ha menors involucrats, la millor opció sol passar per evitar els Tribunals. És aquí on cobra importància la mediació en procediments de divorci.

Aconseguir un acord és una solució amistosa i a més ràpida i econòmica. Una mediació familiar, per exemple, alleuja la càrrega dels tribunals, escurça els processos i aconsegueix solucions més duradores que aquelles que van ser resoltes per un jutge.

La mediació familiar en procediments de divorci

L’anomenada mediació familiar consisteix en l’aplicació d’un mètode alternatiu de resolució de conflictes en l’àmbit del Dret de Família. El seu objectiu és aconseguir una solució global per a un conflicte entre les parts, evitant arribar a la instància judicial.

Gràcies al procés de mediació podem aconseguir un acord durador i just, fruit del compromís i de l’entesa entre les parts. Qüestions fonamentals en els processos de divorci.

La mediació familiar és obligatòria?

Fins avui, la mediació familiar és un procés voluntari. És a dir, les parts en conflicte seran les que sol·licitin el procés de mediació. De fet, la pròpia naturalesa de la mediació familiar fa desaconsellable que el legislador la plantegi com a obligatòria.

Així, la llei 5/2012 del 6 de juliol estableix que la mediació és voluntària. Ningú pot sentir-se obligat a romandre en ella, o a concloure tot el procés.

Malgrat això, l’Avantprojecte de Llei d’Impuls de la Mediació, aprovat pel Ministeri de Justícia en 2019, preveu substituir la mediació voluntària per la mediació obligatòria. En la pràctica això significaria que, en cas de divorci, els cònjuges haurien de sotmetre’s obligatòriament a un procés de mediació abans d’acudir als Tribunals.

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

CARACTERÍSTIQUES DE LA MEDIACIÓfamiliar en processos de divorci

En els processos de mediació, el mediador és un orientador objectiu i imparcial. Escolta a les parts, recapta i analitza la informació necessària i ofereix la seva ajuda perquè la parella pugui aconseguir acords.

Si la mediació conclou amb èxit, el mediador redactarà un document amb els acords que hagin estat adoptats i s’adjuntarà a la demanda de divorci de mutu acord. El jutge examinarà el document i, d’aprovar-lo, dictarà sentència.

VOLUNTARIETAT I LLIURE DISPOSICIÓ

El procés de mediació familiar és absolutament voluntari i cap dels cònjuges està obligat a romandre en ell.

IGUALTAT ENTRE LES PARTS

Durant el procés de mediació en procediments de divorci, els cònjuges intervenen amb igualtat d’oportunitats.

IMPARCIALITAT DEL MEDIADOR

El mediador és aquella persona que assumeix la responsabilitat d’aconseguir un diàleg constructiu i un clima de confiança entre les parts. Així, són les parts els qui finalment proposen una solució.

El mediador no podrà, en cap cas, actuar a favor o en contra de cap dels cònjuges, ja que té l’obligació de ser neutral i imparcial.

CONFIDENCIALITAT

Tot el procediment de la mediació familiar és confidencial. El mediador està protegit pel secret professional i no pot ser obligat a declarar en un procés judicial o en un arbitratge, sobre la informació obtinguda en la mediació.

Només poden donar-se dues excepcions:

 1. Quan els cònjuges li dispensin, expressament, del deure de confidencialitat.
 2. O quan la informació sol·licitada al mediador sigui realitzada pels jutges de l’ordre jurisdiccional penal, mitjançant resolució judicial motivada.

Avantatges de la mediació en procediments de divorci

 • Estimula i afavoreix el diàleg i la comunicació entre els cònjuges.
 • Els acords aconseguits són equivalents per a les parts i no pot considerar-se la possibilitat que resulti un vencedor i un vençut.
 • Disminueix eficientment les tensions existents en la parella i fomenta la cooperació i el comportament pacífic per a aconseguir acords acceptables.
 • La presa de decisions i la posada en marxa dels acords obtinguts augmenta notòriament la responsabilitat civil de tots dos cònjuges.
 • Una negociació mediada entre els cònjuges augmenta l’interès cap als fills i condiciona la seva millor protecció. Els nens assumeixen de millor manera la nova situació familiar, s’eviten els sentiments de culpa i, fonamentalment, es garanteixen els seus drets i la necessitat de tenir a tots dos pares.
 • La mediació en procediments de divorci és molt més ràpida i econòmica que el procés judicial.

DESIGNACIÓ DEL MEDIADOR

En el procediment de mediació extrajudicial cada part pot proposar la designació d’un mediador. En cas que aquest sigui rebutjat per l’altra part s’articularà un mecanisme transparent de designació. També és possible establir una mediació intrajudicial, que serà determinada pel jutge si considera que la solució pot resultar més satisfactòria per a les parts.

Si necessites assessorament en matèria de mediació familiar o requereixes d’un mediador, has de recórrer a un advocat especialitzat en Dret de Família. Contacta amb nosaltres per a iniciar el procés de mediació en procediments de divorci.

PARLEM?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  PARLEM?

   CONTACTO

   info@bufetcastells.com

   REDES SOCIALES