Advocats Dret Civil Vic

Àrees tractadesAdvocats Dret Civil

 • Responsabilitat civil. Reclamació de danys i perjudicis provocats per altres persones, empreses o per l’ajuntament.
 • Responsabilitat civil. Reclamació de danys i perjudicis per caiguda en la via pública o establiments o com usuari de transport públic.
 • Reclamació a companyia d’assegurances davant l’incompliment de contracte.
 • Responsabilitat civil i assegurances: defensa de la víctima-perjudicat enfront de les companyies d’assegurances, procedint a realitzar reclamacions de danys i perjudicis en els àmbits que corresponguin. Especialitat i absoluta independència, per aconseguir la màxima indemnització.
 • Patrimonial i immobiliari; registral i hipotecari. Excessos de cabuda, declaracions d’obra nova, immatriculació de finques.
 • Gestions i rectificacions cadastrals.
 • Drets reals d’usdefruit, ús i habitació, servituds o censos.
 • Arrendaments i demandes de desnonament.

Àrees tractadesAdvocats Dret Civil

A Bufet Castells tramitem i gestionem compravendes i donacions, sempre donant especial importància a la part fiscal de les operacions, és a dir, a l’impacte impositiu que representa per les persones implicades.

Gestionem les discrepàncies que es donen molt sovint entre el Registre de la Propietat i el Cadastre, seguint els corresponents expedients de rectificació i/o d’excés de cabuda.

A vegades, la finca que volem comprar o bé que rebem per herència no consta inscrita al Registre de la Propietat, havent-se d’iniciar un expedient d’immatriculació al Registre corresponent.

També gestionem tant la constitució com la cancel·lació registral de drets reals com ara usdefruits, dret d’habitació, censos i servituds.

Pel que respecta als arrendaments, redactem tota mena de contractes d’arrendament tant d’habitatge com de local de negoci.

També tramitem les demandes de desnonament tant per manca de pagament com per expiració del termini contractual, o per qualsevol altra causa, així com per precari (en el supòsit que els habitatges estigui ocupada sense títol).

PARLEM?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  PARLEM?

   Advocats Dret Civil a Vic

   Som Bufet Castells, el seu despatx d’advocats de dret civil a Vic i rodalies. Amb un equip altament capacitat i una gran experiència en assumptes legals, estem dedicats a proporcionar assessorament jurídic especialitzat i representació en una àmplia gamma d’assumptes relacionats amb el dret civil.

   La nostra missió és oferir solucions efectives i personalitzades a les necessitats legals dels nostres clients, ja siguin particulars o empreses. Ens sentim orgullosos de la nostra capacitat per comprendre a fons els problemes dels nostres clients i oferir estratègies legals sòlides i creatives per protegir els seus drets i interessos.

   A Bufet Castells, entenem que cada cas és únic i requereix una atenció individualitzada. El nostre equip d’advocats experts està compromès a escoltar atentament les vostres inquietuds, avaluar minuciosament la vostra situació i treballar en estreta col·laboració amb vosaltres per assolir els resultats desitjats.

   Entre els nostres serveis destacats, podem ajudar-lo en assumptes de contractes, reclamacions per danys i perjudicis, dret de família, herències, arrendaments, entre d’altres. La nostra àmplia experiència i coneixements ens permeten abordar fins i tot els casos més complexos amb confiança i precisió.

   A Bufet Castells, l’honestedat, l’ètica i el compromís amb els nostres clients són valors fonamentals que guien la nostra pràctica legal. Ens esforcem per mantenir una comunicació clara i transparent en cada etapa del procés legal, perquè vostè sempre es mantingui informat i tranquil.

   Si esteu buscant un equip d’advocats fiables i dedicats a Vic per resoldre els vostres problemes legals en matèria civil, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Som aquí per servir-lo i protegir els seus drets amb passió i determinació. A Bufet Castells, el vostre cas és la nostra prioritat.

   Dret civil

   El dret civil és una branca fonamental del sistema legal que abasta una àmplia gamma daspectes de la vida quotidiana de les persones. S’ocupa de regular les relacions entre individus, siguin persones naturals o jurídiques, i se centra en assumptes que van des de la propietat i els contractes fins al dret de família i les herències.

   A l’àmbit del dret civil a Vic, busquem protegir els drets i les responsabilitats de les persones, garantint un equilibri just en les relacions privades i proporcionant una base legal sòlida per resoldre disputes i conflictes que puguin sorgir.

   Els advocats especialitzats en dret civil a Vic desenvolupem un paper crucial en aquesta àrea, ja que estem capacitats per assessorar i representar els nostres clients en una varietat de situacions legals. Els nostres professionals estan familiaritzats amb les lleis i regulacions que regeixen el dret civil a Vic, fent ús dels nostres coneixements per oferir solucions efectives als problemes legals que enfronten els clients dia a dia.

   En qüestions de propietat, el dret civil abordem temes com ara la compravenda de béns immobles, arrendaments, drets de propietat i disputes de veïnat. A l’àmbit dels contractes, ens encarreguem de redactar, interpretar i fer complir acords legals entre les parts.

   A més, l’àrea del dret civil a Vic inclou també el dret de família, on es tracten temes com ara el matrimoni, el divorci, la custòdia dels fills i la pensió alimentària. També ens ocupem de les successions i les herències, establint les regles per a la distribució de béns després de la mort d’una persona.

   Especialitats en dret civil a Vic

   Dins del camp del dret civil a Vic, hi ha diverses especialitats que s’enfoquen en àrees específiques de les relacions privades i els conflictes legals entre individus.

   Algunes de les nostres principals especialitats en dret civil a Vic inclouen:

   Dret de família

   L’àrea de dret de família és una branca del dret civil que s’enfoca a regular les relacions legals i jurídiques entre els membres d’una família. Els advocats especialitzats en dret civil que s’ocupen d’assumptes relacionats amb el matrimoni, el divorci, la custòdia de fills, l’adopció, la pensió alimentària, la violència domèstica i altres qüestions familiars.

   Àrees del dret de família
   • Divorci i separació: Els advocats de Dret de Família assisteixen els seus clients en casos de divorci o separació legal. Això inclou la divisió de béns i actius, acords de custòdia i visites dels fills, així com la determinació de pensions alimentàries i compensatòries.
   • Custòdia i tutela: Els advocats de família també intervenen en assumptes relacionats amb la custòdia i tutela de menors. Ajuden a establir acords de custòdia compartida o exclusiva i representen els seus clients en disputes relacionades amb la criança dels fills.
   • Adopció: En el procés d’adopció, els advocats de família guien els pares adoptius a través dels requisits legals i treballen per garantir que el procés d’adopció es faci de manera adequada i legal.
   • Paternitat: Els advocats de família també poden assistir els clients en casos d’establiment de paternitat, ja sigui per confirmar o impugnar la relació d’un pare amb el seu fill.
   • Violència domèstica: Els advocats de família poden representar víctimes de violència domèstica i sol·licitar ordres de restricció o protecció per salvaguardar la seguretat dels seus clients i les seves famílies.
   • Acords prenupcials: També coneguts com a contractes prenupcials, els advocats de família poden ajudar a redactar i revisar acords prenupcials que defineixen com es distribuiran els actius i els deutes en cas de divorci o separació.
   • Mediació i resolució alternativa de conflictes: Els advocats de família també poden actuar com a mediadors per ajudar les parts a arribar a acords amistosos sense haver de recórrer a un litigi complet.
   • Drets dels cònjuges: Els advocats de família també poden assessorar els seus clients sobre els drets i deures que tenen com a cònjuges, inclosos els aspectes legals del matrimoni.

   Herències i successions

   En situacions de mort, els nostres advocats de família a Vic poden assistir els membres supervivents en assumptes d’herències i successions, inclosa la distribució de béns i la resolució de disputes testamentàries.

   L’àrea d’Herències i Successions és una part fonamental del dret civil que s’ocupa de regular la transmissió dels béns, els drets i les obligacions d’una persona morta als seus hereus o legataris. Els advocats especialitzats en aquesta àrea brinden assessorament i representació als seus clients en la planificació de successions, la resolució de disputes testamentàries i altres assumptes relacionats amb la distribució dels actius duna persona morta.

   Àrees d’Herències i Successions al dret civil

   A continuació, detallem algunes característiques importants sobre l’àrea d’Herències i Successions a l’advocacia de Dret Civil:

   • Testaments: Els advocats d’Herències i Successions ajuden les persones a redactar testaments vàlids ia establir els seus desitjos sobre la distribució dels seus béns i actius després de la seva mort. També assessoren sobre la designació de tutors o cuidadors legals per a menors en cas que sigui necessari.
   • Successions intestades: Quan una persona mor sense deixar testament o el testament és declarat invàlid, es produeix una successió intestada. Els advocats en aquesta àrea assessoren els hereus sobre com es distribuiran els béns segons les lleis de successió del país o estat corresponent.
   • Administració de l’herència: Els advocats d’Herències i Successions també poden actuar com a administradors de l’herència, és a dir, gestionar i distribuir els béns de la persona morta d’acord amb els seus desitjos establerts al testament o les lleis de successió.
   • Resolució de disputes entre hereus a Vic: En alguns casos, poden sorgir disputes entre els hereus o legataris sobre la interpretació del testament o la distribució dels béns. Els advocats d’aquesta àrea representen els seus clients als tribunals per resoldre aquestes controvèrsies.
   • Planificació patrimonial: Els advocats especialitzats en Herències i Successions també assessoren les persones sobre com planificar el seu patrimoni per minimitzar impostos, protegir els actius i garantir una transició suau de l’herència.
   • Liquidació de l’herència: Els advocats poden ajudar els hereus a dur a terme els procediments de liquidació de l’herència, que impliquen la transferència legal dels béns als hereus o legataris.
   • Impostos successoris: Els advocats d’Herències i Successions informen els seus clients sobre les implicacions fiscals de l’herència i com es graven els actius transferits als hereus.
   • Drets del cònjuge i hereus forçosos: Els advocats en aquesta àrea també poden assessorar sobre els drets del cònjuge vidu i els hereus forçosos (fills, pares, etc.) que generalment tenen dret a una part de l’herència segons la legislació aplicable .
   • Internacionalització de l’herència: Quan l’herència involucra béns a diferents països, els advocats d’Herències i Successions poden assessorar sobre els aspectes legals i fiscals que afecten la distribució d’aquests actius.

   Dret de successions i herències

   Regula la distribució dels béns i les propietats d’una persona després de la seva mort, incloent-hi la redacció de testaments i l’administració d’herències.

   Dret de contractes

   S’encarrega de redactar, interpretar i fer complir els acords legals entre individus o entitats, ja sigui a nivell personal o empresarial.

   L’àrea de dret de contractes és una part essencial del dret civil que s’enfoca a regular les relacions jurídiques i obligacions entre les parts que celebren un acord o contracte. Els nostres advocats especialitzats en aquesta àrea brinden assessorament, redacten contractes, interpreten les clàusules i resolen disputes relacionades amb el seu compliment.

   Àrees de sobre el dret de contractes al dret civil

   A continuació, detallem algunes característiques importants sobre el Dret de Contractes a l’advocacia de Dret Civil a Vic:

   • Redacció i negociació de contractes: Els advocats de Dret de Contractes ajuden a redactar i negociar contractes per assegurar-se que els termes i condicions siguin clars, precisos i adequats per protegir els interessos dels seus clients.
   • Tipus de contractes: Els advocats en aquesta àrea s’encarreguen de diversos tipus de contractes, com ara contractes de compravenda, contractes d’arrendament, contractes de serveis, contractes de préstec, acords de confidencialitat, contractes de treball, entre altres.
   • Interpretació contractual: Els advocats de contractes analitzen les clàusules i disposicions d’un contracte per determinar els drets i les responsabilitats de les parts involucrades, evitant ambigüitats i conflictes futurs.
   • Compliment i execució de contractes: Els advocats d’aquesta àrea s’asseguren que les dues parts compleixin les obligacions establertes al contracte i, en cas d’incompliment, poden assessorar sobre les mesures legals disponibles per fer complir l’acord. li>
   • Resolució de disputes contractuals: Si sorgeixen conflictes entre les parts sobre la interpretació o l’incompliment del contracte, els advocats intervenen per resoldre la disputa a través de la negociació, mediació, arbitratge o litigi.
   • Modificació i terminació de contractes: Els advocats de contractes poden assessorar sobre la modificació o terminació adequada d’un contracte quan les circumstàncies ho requereixin, assegurant-se que es realitzi d’acord amb les clàusules establertes al mateix contracte o la legislació aplicable.
   • Vicis del consentiment: En situacions en què una de les parts ha estat objecte de vicis del consentiment, com l’error, la violència, el dol o la intimidació, els advocats de contractes poden assessorar sobre la nul·litat o anul·labilitat del contracte .
   • Compliment específic: En alguns casos, una de les parts pot sol·licitar el compliment específic del contracte, cosa que significa que s’obliga legalment l’altra part a complir les condicions acordades al contracte.
   • Responsabilitat contractual: Els advocats també poden assessorar sobre la responsabilitat de les parts en cas d’incompliment o danys i perjudicis derivats del contracte.
   • Aspectes internacionals: En l’àmbit internacional, els advocats de contractes poden ocupar-se de contractes internacionals i resoldre problemes relacionats amb l’aplicació de la llei, la jurisdicció i la solució de disputes en contextos transfronterers.

   Dret immobiliari

   El dret immobiliari és una branca del dret civil que s’ocupa de regular els aspectes legals relacionats amb els béns arrels i les propietats immobiliàries. Els advocats especialitzats en aquesta àrea brinden assessorament i representació als seus clients en assumptes relacionats amb la compra, venda, arrendament i ús de béns immobles, així com disputes de propietat i problemes de veïnat.

   Àrees de sobre el dret immobiliari al dret civil

   A continuació, presentem algunes característiques importants sobre el Dret Immobiliari a l’advocacia de Dret Civil:

   • Compravenda de béns arrels: Els advocats de Dret Immobiliari assessoren els seus clients en la compravenda de propietats, assegurant-se que el procés de transacció es realitzi correctament i protegint els interessos dels seus clients en la negociació i la redacció de contractes.
   • Contractes d’arrendament: Els advocats d’aquesta àrea redacten i revisen contractes d’arrendament, ja sigui per a propietaris o llogaters, assegurant-se que els termes i les condicions estiguin clars i protegeixin els drets d’ambdues parts.
   • Due diligence: Els advocats de Dret Immobiliari fan una investigació exhaustiva dels antecedents legals d’una propietat per garantir que no hi hagi problemes legals o càrregues que puguin afectar la transacció.
   • Registre de propietats: Els advocats s’encarreguen d’inscriure les propietats als registres públics per garantir que els drets de propietat estiguin protegits i que el títol de la propietat sigui clar i vàlid.
   • Servetuds i easements: Assessoren sobre l’establiment de servituds o easements que permeten a tercers accedir o utilitzar part d’una propietat, com ara el dret de pas o l’accés a serveis públics.
   • Litigis immobiliaris: Els advocats d’aquesta àrea representen els seus clients en disputes relacionades amb béns arrels, com ara conflictes de propietat, incompliment de contractes, desallotjaments, problemes de límits i altres litigis immobiliaris.
   • Urbanisme i planificació: Assessoren clients sobre lleis i regulacions relacionades amb el desenvolupament urbà, zonificació, permisos de construcció i altres aspectes de la planificació de l’ús del sòl.
   • Drets de condominis i propietats horitzontals: Els advocats poden assistir en la regulació legal de propietats en règim de condomini i propietats horitzontals, inclosos els drets i les obligacions dels copropietaris.
   • Finançament immobiliari: Assessoren en transaccions de finançament per a l’adquisició o el desenvolupament de propietats, així com en l’estructuració de garanties hipotecàries.
   • Propietat intel·lectual en desenvolupaments immobiliaris: En projectes immobiliaris que involucren marques registrades, drets d’autor o altres qüestions de propietat intel·lectual, els advocats poden proporcionar assessorament sobre la seva protecció legal.

   Dret del consumidor

   El dret del consumidor és una branca del dret civil que s’enfoca a protegir els drets i els interessos dels consumidors en les seves relacions amb proveïdors de béns i serveis. Els advocats especialitzats en aquesta àrea representen i assessoren els consumidors en casos de pràctiques comercials deslleials, publicitat enganyosa, productes defectuosos i altres situacions que afectin els seus drets com a consumidors. En concret, protegim els drets dels consumidors en les relacions amb proveïdors de béns i serveis, assegurant que es respectin els seus drets i es compleixin les regulacions de protecció al consumidor.

   Àrees de sobre el dret del consumidor al dret civil

   A continuació, mostrem algunes característiques importants sobre el Dret del Consumidor a l’advocacia de Dret Civil a Vic (Vic és l’abreviatura comuna per a la ciutat de Vic, a la província de Barcelona, ​​Espanya):

   • Protecció legal dels consumidors: Els advocats de Dret del Consumidor a Vic estan familiaritzats amb les lleis i regulacions nacionals i europees que protegeixen els consumidors en les seves relacions amb els proveïdors.
   • Resolució de conflictes: Representen els consumidors en la resolució de conflictes amb proveïdors, ja sigui a través de negociacions, mediació o litigi en tribunals.
   • Clàusules abusives: Assessoren els consumidors sobre la detecció i denúncia de clàusules abusives en contractes, com ara contractes bancaris o contractes d’adhesió.
   • Reclamacions per productes defectuosos: Ajuden els consumidors a presentar reclamacions i demandes per productes defectuosos o serveis insatisfactoris.
   • Dret de desistiment i retractació: Informen els consumidors sobre el seu dret a desistir de compres i contractes en certes situacions i assessoren sobre els terminis i procediments per exercir aquest dret.
   • Publicitat enganyosa: Representen els consumidors afectats per publicitat enganyosa o pràctiques comercials deslleials.
   • Contractes electrònics i comerç electrònic: Assessoren sobre la regulació legal de les compres i transaccions en línia i sobre la protecció dels drets dels consumidors en l’àmbit digital.
   • Responsabilitat per danys i perjudicis: Ajuden els consumidors a buscar compensació per danys i perjudicis patits a causa de productes defectuosos o serveis deficients.
   • Arbitratge i mediació: Els advocats poden representar els consumidors en procediments d’arbitratge i mediació com a alternativa als tribunals per resoldre disputes de manera més ràpida i eficient.
   • Educació i divulgació: Els advocats de Dret del Consumidor també s’involucren en activitats d’educació i divulgació per informar els consumidors sobre els seus drets i com protegir-se en les transaccions comercials.

   Responsabilitat civil i danys

   S’ocupa de reclamacions i litigis per danys i perjudicis causats a persones o propietats, ja sigui per negligència, incompliment de contracte o altres actes il·lícits.

   Dret del treball i ocupació

   Encara que també es pot considerar dins del dret laboral, en alguns llocs es classifica com a part del dret civil i s’enfoca en les relacions laborals, els contractes de treball, els drets dels empleats i la solució de conflictes laborals.

   Dret d’obligacions i contractes comercials

   Se centra en les relacions comercials i empresarials, incloent-hi la redacció i negociació de contractes comercials, acords de societats i disputes entre empreses.

   Advocats en Dret Civil a Vic: Motius per contractar-nos

   Hi ha diverses raons per les quals es podria considerar contractar Bufet Castells com a advocats experts en Dret Civil a Vic:

   • Experiència i coneixement: Bufet Castells compta amb advocats amb una àmplia experiència i sòlids coneixements al camp del Dret Civil. La seva experiència els permet enfrontar diversos casos i situacions, brindant solucions eficaces i adequades a les necessitats específiques de cada client.
   • Especialització en Dret Civil: El bufet s’especialitza en Dret Civil, cosa que significa que els seus advocats estan completament enfocats i actualitzats en aquesta àrea del dret. Això els permet estar al corrent de les últimes lleis, regulacions i jurisprudència relacionades amb assumptes civils, assegurant un assessorament legal precís i eficient.
   • Servei personalitzat: Bufet Castells es preocupa per oferir un servei personalitzat als clients. Cada cas es tracta de manera individual i s’adapta a les necessitats particulars de cada persona, brindant un tracte proper i una atenció personalitzada.
   • Resolució de conflictes: Els advocats de Bufet Castells tenen experiència en la resolució de conflictes civils, ja sigui a través de la negociació, mediació o litigi. Sempre busquen la millor solució per al client, intentant evitar procediments llargs i costosos quan sigui possible.
   • Reconeixement i prestigi: Bufet Castells pot comptar amb reconeixement i prestigi a la comunitat jurídica de Vic i els seus voltants. La reputació del bufet pot donar confiança als clients en la qualitat i el professionalisme dels serveis legals que ofereixen.
   • Ètica i compromís: El bufet es guia per alts estàndards ètics i té un ferm compromís amb la defensa dels interessos dels seus clients. Treballen amb honestedat, transparència i dedicació per assolir els millors resultats possibles per als seus clients.
   • Enfocament integral: Bufet Castells pot oferir una visió integral del dret civil, assistint els seus clients en una àmplia gamma d’assumptes civils, des de temes de família i successions fins a contractes i assumptes immobiliaris.
   • Confidencialitat i confiança: Els advocats de Bufet Castells mantenen la confidencialitat dels casos i la informació dels seus clients, creant un ambient de confiança i seguretat perquè els clients se sentin còmodes compartint els seus assumptes legals.
   • Accessibilitat i comunicació: Bufet Castells s’esforça per mantenir una comunicació fluida i accessible amb els seus clients, mantenint-los informats sobre el progrés dels seus casos i responent les consultes de manera oportuna.
   • Resultats provats: Bufet Castells pot comptar amb una trajectòria d’èxits i resultats provats en casos civils, cosa que pot brindar confiança als clients en saber que estan en mans de professionals competents i efectius.

   En general, contractar Bufet Castells com a advocats en Dret Civil a Vic. pot oferir tranquil·litat i seguretat als que necessiten assistència legal en assumptes civils, sabent que estan recolzats per un equip de professionals compromesos amb els seus interessos i benestar.

   CONTACTO

   info@bufetcastells.com

   REDES SOCIALES