Advocats Herències Vic: Experts en Successions

GARANTIA I PROFESSIONALITAT

Advocats Herències a Vic

Les herències són el tràmit que es realitza quan algú mor i ha de transmetre els seus béns, drets i obligacions a certes persones, que es denominen hereus. El règim jurídic que les regula és el Dret de Successions.

Quan reben l’herència, el més normal és que els hereus no sàpiguen massa bé quin procediment seguir. Per això, si tens aquest problema el millor és deixar-ho en mans d’advocats especialistes en herències que siguin professionals.

Perquè et facis una idea, els passos a seguir per a la seva tramitació poden arribar a ser massa tediosos. Si optes per triar un bufet especialista en això et pots estalviar molts maldecaps.

També és molt important l’aspecte fiscal de les herències, ja que els diferents impostos que les graven poden ser elevats.

Passos a seguir

Tràmits per a una herència

Els tràmits d’una herència no són senzills, cal tenir coneixements específics en diferents àrees relacionades amb el dret civil, el dret registral així com el fiscal.

També podem trobar-nos amb situacions en les quals existeixi conflicte entre els diferents hereus, amb els legitimaris o amb supòsits de desheretaments.

Conèixer els passos t’ajudarà a fer-te una idea del treball que això comporta:

 1. Sol·licitar el certificat de defunció en el Registre Civil.
 2. Aconseguir el certificat d’últimes voluntats i d’assegurances de vida davant el Ministeri de Justícia.
 3. Sol·licitar la còpia autèntica del testament.
 4. Si el causant no va realitzar testament, cal tramitar la declaració d’hereus.
 5. Verificar la titularitat de les finques en el Registre de la Propietat i en el Cadastre.
 6. Realitzar l’estudi fiscal de l’herència, calculant l’impost de successions i l’impost de plusvàlua municipal; aplicar les reduccions i beneficis fiscals que en cada cas siguin procedents.
 7. Gestions davant les entitats bancàries per a desbloquejar els comptes del causant.
 8. Dur a terme el canvi de nom de les propietats, tant en els Registres de la Propietat com en el Cadastre.

Tot aquest procediment és massa extens per a fer-lo pel teu compte. Per això, és recomanable comptar amb els serveis d’advocats professionals, que et recolzin en tot moment i ho realitzin per tu.

Recolzat per un equip d’especialistes, la tramitació serà correcta i més àgil.

En tot moment seran ells els qui hagin de realitzar un pas darrere l’altre fins que tu, com a hereu, consideris si acceptar o rebutjar la part de l’herència que et toca. I així evitar allargar el temps en el qual l’herència es troba jacent.

Aquesta sèrie de passes van acompanyants de l’aportació de diversos documents necessaris per a poder realitzar la tramitació de l’herència amb èxit.

CONFLICTES ENTRE HEREUS

Reclamació d'herències: Problemes freqüents

En moltes ocasions, existeix conflicte entre els hereus. Citem alguns a tall d’exemple:

 1. No hi ha acord amb el contingut o interpretació del testament o amb les valoracions i repartiment dels béns.
 2. Conflicte amb els legitimaris a l’hora de valorar l’import de la seva legítima, o la manera en què han de percebre-la, ja que l’hereu pot triar com pagar-la.
 3. Impossibilitat d’adjudicar alguns béns si no es fa alguna operació jurídica prèvia, tal com divisions o declaracions d’obra nova.
 4. Suposats d’hereus que han estat desheretats.
 5. Capitalització del dret d’usdefruit.
 6. Necessitat d’obtenir rendiment dels béns heretats; ens encarreguem de la venda dels immobles.

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

Conceptes clau

Herències i Successions a Vic

Cal tenir clars alguns conceptes clau per entendre millor el funcionament del dret de successions:

QUÈ ÉS LA LEGÍTIMA

La legítima d’una herència és aquesta part de la qual el testador no pot assignar a successors a títol particular. Per llei està reservada als seus hereus forçosos. És a dir, fills i descendents, ascendents i a la seva parella.

La legítima varia d’una comunitat autònoma a una altra; el dret de successions té variants substancials en els diferents ordenaments jurídics. A Catalunya tenim un dret civil propi, sent la quantia de la legítima d’una quarta part del total de l’herència.

El dret civil comú, regula la quantia de la legítima en dos terços.

PERSONES QUE PODEN HERETAR

Aquelles persones que hereten poden classificar-se en dos tipus: els hereus i els legataris. Els hereus són aquells que succeeixen al mort en drets i obligacions. Són successors a títol universal i triats pel testament del difunt o establerts per la llei.

Els segons són successors a títol particular i és el testador l’únic que els pot designar per a tal fi. Rebrà un o diversos béns de l’herència segons la voluntat del mort.

ACCEPTACIÓ DE L’HERÈNCIA

Una vegada realitzats tots els tràmits pertinents arriba el moment de decidir si acceptar o no l’herència. Aquest tipus d’acceptació pot ser simple o a benefici d’inventari.

 • La simple implica que l’hereu rebi tots els béns, responent amb els seus propis en cas que hi hagués deutes.
 • L’acceptació a benefici d’inventari, en canvi, implica que l’hereu respondrà davant els deutes fins al límit del valor dels béns que ha heretat. Si els deutes superen aquest valor, l’hereu no es fa responsable d’aquestes.
AJUDA PROFESSIONAL

Experts en Tramitar Herències a Vic

Comptar amb professionals a l’hora de realitzar tota la paperassa t’estalviarà temps i diners a llarg termini. Fins i tot, si les passes a seguir no et semblen del tot complicades, cal tenir en compte el termini que dóna la llei per a acabar amb el procés.

Sempre cal guiar-se, també, per la quantitat de l’herència. Com més gran sigui, més complex seran els tràmits.

Altres factors a tenir en compte són de caràcter humà, com la relació que els hereus tinguin entre ells o la ubicació geogràfica, perquè els impostos canvien entre les diferents Comunitats Autònomes.

PARLEM?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATS

  Truca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  PARLEM?

   CONTACTO

   info@bufetcastells.com

   REDES SOCIALES