Advocats Reclamació de Llegítima Vic

Com procedir?

RECLAMACIÓ DE LA LLEGÍTIMA

La crida legítima és un quart del total a heretar, part que el causant no pot decidir lliurement i que està destinada als familiars més directes. La reclamació de legítima se sol produir quan l’hereu forçós rep menys del que li correspon de la seva legítima part.

La legítima està clarament definida en l’article 806 del Codi Civil i es refereix a les limitacions que té el testador amb una quarta part dels seus béns, mentre que l’acció de reclamació està regulada en l’article 815 del Codi Civil, on s’estableix que l’hereu forçós podrà demanar el complement que manca de la legítima. La llei estableix que un quart de l’herència es reservarà en exclusiva per als hereus forçosos.

Reclamació de llegítima a Vic: Com procedir?

Si el llegitimari va ser desheretat, o el cabal hereditari és inferior al que realment li correspon, pot reclamar judicialment la seva quota llegítima contra l’hereu o els hereus del causant.

El pagament de la llegítima el realitzaran els altres hereus i, en els casos de tractar-se de successions testades, aquests poden abonar la diferència en béns de l’herència o en diners, ja sigui que pertanyin o no al capital hereditari.

També és possible que l’hereu, que està obligat al pagament, es negui a fer-lo i llavors serà possible fer la reclamació judicialment. En aquest cas, a més del valor implicat en la legítima, es podran reclamar els interessos legals des de la mort del causant. Tret que figuri expressament en el testament que la legítima no reportarà gens d’interès.

QUAN PROCEDIR A RECLAMAR LA LLEGÍTIMA?

El termini legal establert per a reclamar els drets llegitimaris és de 10 anys, comptats des de la data de defunció del causant.

En tots els casos, la llegítima s’atribueix mitjançant el nomenament d’hereu, estipulació de llegat o qualsevol altra forma. Ha de tenir-se en compte que la llegítima es pot abonar durant la vida del causant, a través d’algunes atribucions particulars preestablertes.

En qualsevol dels casos, el testador haurà de preveure aquestes situacions i respectar la quota llegítima que haurà de deixar als legitimaris, amb l’excepció que els deshereda expressament

Qui té dret a rebre la llegítima?

Si el llegitimari va ser desheretat, o el cabal hereditari és inferior al que realment li correspon, pot reclamar judicialment la seva quota llegítima contra l’hereu o els hereus del causant.

El pagament de la llegítima el realitzaran els altres hereus i, en els casos de tractar-se de successions testades, aquests poden abonar la diferència en béns de l’herència o en diners, ja sigui que pertanyin o no al capital hereditari.

També és possible que l’hereu, que està obligat al pagament, es negui a fer-lo i llavors serà possible fer la reclamació judicialment. En aquest cas, a més del valor implicat en la legítima, es podran reclamar els interessos legals des de la mort del causant. Tret que figuri expressament en el testament que la legítima no reportarà gens d’interès.

Efectes de reclamar la Llegítima

Si el llegitimari va ser desheretat, o el cabal hereditari és inferior al que realment li correspon, pot reclamar judicialment la seva quota llegítima contra l’hereu o els hereus del causant.

El pagament de la llegítima el realitzaran els altres hereus i, en els casos de tractar-se de successions testades, aquests poden abonar la diferència en béns de l’herència o en diners, ja sigui que pertanyin o no al capital hereditari.

També és possible que l’hereu, que està obligat al pagament, es negui a fer-lo i llavors serà possible fer la reclamació judicialment. En aquest cas, a més del valor implicat en la legítima, es podran reclamar els interessos legals des de la mort del causant. Tret que figuri expressament en el testament que la legítima no reportarà gens d’interès.

COM ES REALITZA EL PAGAMENT DE LA LLEGÍTIMA?

Quan el causant ha atorgat testament és probable que hagi disposat en ell la distribució dels béns que deixa en herència, a cadascun dels legitimaris.

També pot donar-se el cas que el causant no hagi deixat estipulada cap atribució de béns en paga de legítima, i en aquest cas serà l’hereu qui haurà de triar la forma en què procedirà al pagament d’aquesta, així com succeeix en la successió intestada.

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

Com es forma
l’herència?

Si el llegitimari va ser desheretat, o el cabal hereditari és inferior al que realment li correspon, pot reclamar judicialment la seva quota llegítima contra l’hereu o els hereus del causant.

El pagament de la llegítima el realitzaran els altres hereus i, en els casos de tractar-se de successions testades, aquests poden abonar la diferència en béns de l’herència o en diners, ja sigui que pertanyin o no al capital hereditari.

També és possible que l’hereu, que està obligat al pagament, es negui a fer-lo i llavors serà possible fer la reclamació judicialment. En aquest cas, a més del valor implicat en la legítima, es podran reclamar els interessos legals des de la mort del causant. Tret que figuri expressament en el testament que la legítima no reportarà gens d’interès.

COMPUTACIÓ

La computació de la llegítima es refereix al càlcul del cabal relicto, i es tenen en compte les donacions realitzades en vida pel causant

IMPUTACIÓ

La imputació de la llegítima determina en quin dels quarts s’establiran les donacions, fetes pel causant, i en quin quart es col·locaran els llegats. Només en acabar aquests càlculs serà possible determinar que i quan li correspon a cada hereu.

La reclamació de llegítima requereix l’assistència d’un advocat especialitzat en herències, perquè només un professional del dret amb experiència pot portar a bon terme les gestions, escurçar els terminis i vetllar pels drets dels seus clients. Contacta amb nosaltres si necessites assessoria jurídica.

PARLEM?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  PARLEM?

   CONTACTO

   info@bufetcastells.com

   REDES SOCIALES