Negociació entre hereus Vic

ADVOCATS ESPECIALISTESNegociació entre Hereus

La negociació entre hereus és la millor via per a la tramitació o repartiment d’una herència. Encara que els processos successoris solguin comportar conflictes familiars, sempre hem de tractar d’arribar a un acord. D’aquesta manera retindrem un major control sobre el procés i evitarem problemes amb els nostres afins.
Recordem que una herència situa als hereus en una situació de conflicte d’interessos. Així, quants més béns i drets corresponguin a un hereu, menys tocaran a la resta.

A més, les herències solen obrir-se en moments emocionalment complexos. El més comú davant la recent defunció del causant és que la majoria dels hereus o tots ells estiguin travessant un duel. Això pot dificultar la comunicació, especialment si hi ha hagut problemes de convivència previs.

Per exemple, quan només un o diversos dels hereus s’han ocupat de la cura del causant, mentre que la resta s’han desentès.

També hem de considerar que com més quantiosa sigui l’herència, més fàcil és que aparegui el conflicte. Qüestió que també entra en joc si els lots són molt diferents (per exemple, un habitatge en el nucli urbà enfront de diverses finques rurals).

En tots aquests casos trobarem dificultats per a repartir l’herència, així com picabaralles emocionals. Encara que l’ordenament jurídic ens ofereix solucions judicials per a desbloquejar aquestes situacions, el més recomanable és promoure la negociació entre hereus.

Negociem la teva herència amb garantia d’èxit

Como ves, cumplir los requisitos del divorcio express es muy sencillo. Lo único que puede costar, en ocasiones, es llegar a un acuerdo. Pero una abogada con experiencia en Derecho de Familia puede ayudaros a perfilar los términos del acuerdo y negociar de forma pacífica.

A cambio de cumplir estos requisitos podréis disfrutar de todas las ventajas del divorcio express:

Fases
de la negociació

Inici de la negociació

Per a una negociació entre hereus, és necessari tenir un ampli coneixement del dret successori. Per això és important disposar d’assistència jurídica especialitzada.

Procés de la negociació

Analitzant els interessos de cadascun dels partícips per a establir lots tan satisfactoris com sigui possible, facilitant acords que impliquin un repartiment respectuós.

Fi de la negociació

És possible tancar la negociació entre hereus en un quadern particional de tall privat o bé s’haurà d’elevar a escriptura pública a través d’advocats especialitzats en herències.

SOLUCIÓ JUDICIAL:Negociació de l’Herència entre Hereus

Tinguem en compte que si acudim als tribunals serà un jutge qui prengui les decisions relatives a l’herència. Per a això emprarà criteris tècnic-jurídics, que solen guardar estreta relació amb criteris econòmics. Així, la distribució judicial d’una herència sempre serà freda i objectiva.

Al marge de la qüestió emocional, els repartiments judicials es realitzen conforme al relat fàctic aportat per les parts. Això significa que la decisió del jutge no té per què satisfer a tots els involucrats. De fet, el més freqüent és que:

 • Només afavoreixi a la part que hagi defensat en judici els seus interessos amb major perícia, perjudicant la resta dels implicats. Això requereix l’assistència d’un advocat especialitzat en herències.
 • O fins i tot no arribi a satisfer completament a cap de les parts.

Davant la decisió judicial només cal presentar els corresponents recursos. Però de nou serà un altre jutge o tribunal qui prengui les decisions. Dit d’una altra manera, els hereus tindran poca capacitat per a decidir la destinació de l’herència, més enllà de presentar el seu relat fàctic i les seves pretensions.

En contraposició, la negociació entre hereus permet a tots els interessats participar en les decisions sobre la destinació de l’herència. Això permet un repartiment més satisfactori, evitant perjudicar a ningú més de l’imprescindible i, per tant, limitant la conflictivitat del procés.

Contacta Bufet Castells Advocats

Contacta Bufet Castells Advocats

NEGOCIACIÓ ENTRE HEREUS:Com es
realitza el procés?

INICI DE LA NEGOCIACIÓ DE L’HERÈNCIA

En alguns casos els hereus són capaços d’asseure’s a dialogar de manera autònoma. No obstant això, fins i tot en aquestes situacions és necessari tenir un ampli coneixement del dret successori.

I és que aquesta branca de l’ordenament jurídic és molt tècnica, la qual cosa pot comportar que els acords adoptats siguin invàlids per no ajustar-se a la legalitat. Per això és important que abans d’iniciar la negociació entre hereus es compti amb assistència jurídica especialitzada.

Resulta indiferent que els hereus vulguin negociar motu proprio o que necessitin un estímul per a arribar a un acord. L’assistència lletrada serà l’única garantia que els pactes adoptats seran legals i, per tant, a tenir eficàcia.

El primer pas de la negociació entre hereus és, per tant, la contractació d’un advocat especialista en herències.

PROCÉS DE LA NEGOCIACIÓ ENTRE HEREUS

Cada procés de negociació és un món i dependrà dels hereus implicats i la composició de l’herència. No obstant això, el més habitual és començar analitzant els interessos de cadascun dels partícips per a establir lots tan satisfactoris com sigui possible.

Tinguem en compte que en un procés hereditari la satisfacció de les parts no sempre depèn de rebre lots econòmicament equiparables. De fet, abans citàvem l’exemple de les finques rurals, que en moltes herències representen una càrrega més que un benefici. I podem citar com a contraposició l’habitatge familiar, que sol tenir una càrrega emocional que va més enllà del seu valor econòmic.

L’avantatge de la negociació entre hereus és que facilita acords que impliquen un repartiment respectuós amb les preferències de les parts.
D’altra banda, és fàcil que hagin d’intervenir altres professionals en el procés de negociació. Així, probablement hauran d’entrar en joc perits i taxadors, a més d’un notari si volem formalitzar l’acord o existeixen béns immobles en l’haver hereditari.

En qualsevol cas, la negociació entre hereus posa a la disposició dels interessats un gran catàleg d’eines, molt més flexible de les admeses pel sistema judicial.

FI DE LA NEGOCIACIÓ DE L’HERÈNCIA

En alguns casos es pot tancar la negociació en un quadern particional de tall privat. Però en altres casos s’haurà d’elevar a escriptura pública. Per exemple, això ocorre quan existeixen immobles en l’herència, que a més hauran de ser inscrits en el Registre de la Propietat.

En comptar amb assistència lletrada, l’assessor podrà explicar als partícips si en el seu cas és necessari o no formalitzar una escriptura pública o realitzar inscripcions en Registres Públics.

A més, podrà verificar el quadern particional o qualsevol altre pacte per a verificar que s’adapta a la legalitat. Això impedirà que posteriorment s’impugnin els acords adoptats, aportant seguretat jurídica a l’operació.

En definitiva, la negociació entre hereus és la millor manera de gestionar i repartir una herència. I sempre que es realitzi amb l’assistència d’un advocat especialitzat en herències, l’operació tindrà un major grau d’èxit i més possibilitats de satisfer a tots els involucrats i evitar conflictes familiars.

PARLEM?

  CONTACTA BUFET CASTELLS ADVOCATSTruca'ns, deixa'ns un missatge
  o vine a l'oficina.

  PARLEM?

   CONTACTO

   info@bufetcastells.com

   REDES SOCIALES