DivorciSeparacionsMesures cautelars en un procès de divorci o separació

8 de juliol de 2023

Les mesures cautelars o provisionals són les que es prenen de manera temporal abans o durant un procés judicial de divorci o separació. El seu objectiu principal és protegir els drets i interessos dels cònjuges i els fills, si n’hi ha, durant tot el procés legal. En aquest context, les mesures cautelars són accions que un tribunal pot prendre per protegir els drets i els interessos de les parts involucrades durant el procés de divorci o separació, abans que s’emeti una sentència definitiva.

Com i quan es poden sol·licitar les mesures cautelars?

 

Les mesures cautelars en un procés de divorci o separació es poden sol·licitar en qualsevol moment durant el procés, des del moment en què es presenta la demanda de divorci o separació fins abans que s’emeti una sentència definitiva. La part interessada pot presentar una sol·licitud formal davant del tribunal competent sol·licitant les mesures cautelars necessàries per protegir els seus drets i interessos.

Si estàs en un procés de divorci o separació ha de saber que el procés per sol·licitar mesures cautelars generalment segueix els passos següents:

 • Presentació de la sol·licitud: La part interessada, a través del seu advocat o directament, ha de presentar una sol·licitud per escrit davant del tribunal que porta el cas de divorci o separació. La sol·licitud ha d’especificar les mesures cautelars sol·licitades i els fonaments legals per aplicar-los.
 • Audiència o vista: El tribunal programarà una audiència o vista per avaluar la sol·licitud de mesures cautelars. Durant l’audiència, les parts involucrades poden presentar proves, testimonis o altres elements que donen suport a la seva sol·licitud o s’hi oposin.
 • Avaluació dels requisits: El tribunal avaluarà la sol·licitud de mesures cautelars i considerarà factors com l’interès dels fills, la necessitat de protecció dels drets de les parts, la disponibilitat de recursos econòmics i qualsevol altra circumstància rellevant per prendre una decisió.
 • Decisió del tribunal: El tribunal emetrà una ordre o resolució que establirà les mesures cautelars que s’aplicaran durant el procés de divorci o separació. Aquestes mesures poden incloure la custòdia provisional dels fills, l’ús i el gaudi de l’habitatge familiar, el pagament d’una pensió alimentària provisional, entre d’altres.

Cal destacar que el procés i els requisits per sol·licitar mesures cautelars poden variar segons la jurisdicció i les lleis locals, per la qual cosa podeu contactar-nos i rebre l’assessorament adequat per part dels nostres advocats especialitzats en dret familiar per entendre i seguir adequadament el procés de sol·licitud de mesures cautelars en un cas de divorci o de separació.

Tipus de Mesures Cautelars o Provisionals

 

En un procés de divorci o separació, hi ha diferents tipus de mesures cautelars que es poden sol·licitar per protegir els drets i interessos de les parts involucrades. Algunes de les mesures cautelars comunes en aquests casos són les següents:

 • Mesures de custòdia provisional: Establir la custòdia provisional dels fills menors mentre es duu a terme el procés de divorci o separació. Això pot incloure decisions sobre la custòdia física i la custòdia legal dels fills, i també la determinació d’un règim de visites provisional.
 • Pensió alimentària provisional: Ordenar el pagament d’una pensió alimentària provisional per al cònjuge que necessiti suport econòmic durant el procés de divorci o separació. Aquesta mesura té com a objectiu assegurar que la part econòmicament més vulnerable tingui els recursos necessaris per cobrir les necessitats bàsiques durant el procediment legal.
 • Ús i gaudi de l’habitatge familiar: Determinar quin cònjuge té el dret de continuar vivint a l’habitatge familiar durant el procés de divorci o separació. Aquesta mesura es pren per garantir l’estabilitat i el benestar dels fills i de la part que es trobi en una posició de més necessitat.
 • Prohibició d’alienar béns: Evitar que una de les parts vengui, transfereixi o disposi dels béns comuns durant el procés de divorci o separació. Aquesta mesura busca prevenir que els actius matrimonials siguin dilapidats o transferits per evitar-ne el repartiment equitatiu.
 • Mesures de restricció o allunyament: En casos de violència domèstica o situacions de risc, el tribunal pot ordenar mesures de restricció o allunyament per protegir la seguretat i el benestar d’una de les parts o dels fills. Aquestes mesures tenen com a objectiu salvaguardar la integritat física i emocional de les persones involucrades.

Criteris d’un jutge per determinar les mesures cautelars

 

Quan un jutge considera l’adopció de mesures cautelars en un procés de divorci o de separació, generalment té en compte diversos criteris i factors rellevants per prendre una decisió justa i equitativa. Alguns dels criteris més comuns que un jutge pot tenir en compte en avaluar la necessitat adoptar mesures cautelars en un cas de divorci o separació són:

 • Interès superior del nen: El jutge prioritzarà el benestar i l’interès superior dels fills involucrats en el procés. Considerarà factors com l’edat dels nens, la relació amb cadascun dels pares, l’ajust emocional i qualsevol necessitat especial que hagi de ser atesa.
 • Disponibilitat de recursos: El jutge avaluarà la capacitat financera i els recursos de cada cònjuge per determinar si cal establir mesures de suport econòmic provisional, com una pensió alimentària o l’ús de determinats actius per cobrir les necessitats de les parts i els fills.
 • Estabilitat i benestar emocional: Es considerarà la capacitat de cada cònjuge per brindar un ambient estable i segur per als fills, així com la seva capacitat per cuidar i atendre les seves necessitats emocionals durant el procés de divorci o separació.
 • Violència domèstica o risc de dany: Si hi ha evidència o al·legacions de violència domèstica, abús o amenaces, el jutge tindrà en compte la seguretat i el benestar de les parts i els fills. En aquests casos, es podrien implementar mesures de restricció, allunyament o altres mesures per protegir les parts vulnerables.
 • Contribució econòmica durant el matrimoni: El jutge pot considerar la contribució financera de cada cònjuge durant el matrimoni, així com la seva capacitat per mantenir el seu nivell de vida i cobrir les necessitats bàsiques després de la separació. Això pot influir en la decisió sobre l’ús i el gaudi dels béns matrimonials o el pagament d’una pensió alimentària provisional.

Es pot impugnar una decisió sobre les mesures cautelars?

Sí, les decisions sobre les mesures cautelars poden ser impugnades davant d’un tribunal superior. És important assenyalar que aquesta acció no aturarà l’aplicació de les mesures, que continuaran en vigor mentre es resol l’apel·lació.

El paper de l’advocat en el procés de mesures cautelars

L’advocat té un paper fonamental en el procés de sol·licitud de mesures cautelars. Aquest professional pot assessorar sobre quines mesures són més adequades en cada cas, preparar l’escrit de sol·licitud, recollir la documentació necessària, representar la part a l’audiència i, si cal, interposar un recurs d’apel·lació.

Mesures cautelars i violència de gènere

En casos de violència de gènere, les mesures cautelars poden incloure l’ordre de protecció per a la víctima i els fills, la prohibició de comunicació o apropament del maltractador o la concessió de l’ús de l’habitatge a la víctima.

Conclusions

Les mesures cautelars són una eina fonamental per protegir els interessos i els drets dels cònjuges i fills durant un procés de divorci o separació. No obstant això, la vostra sol·licitud, aplicació i impugnació poden ser processos complexos que requereixen l’ajuda d’un professional expert en dret de família. Si us trobeu en aquesta situació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per a una consulta gratuïta.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES