DivorciCom està regulat el divorci amb fills a la legislació catalana?

20 de gener de 2023

Quan es presenta un cas de divorci amb fills, el més probable és que es tinguen preocupacions sobre el règim de custòdia. Especialment, si el divorci es tramita a Catalunya, on es dóna preferència a la custòdia compartida, davant de la resta d’Espanya.

Per aclarir els vostres dubtes, en aquest article us indiquem què assenyala el Codi Civil d’Espanya i com està regulat el divorci amb fills a la legislació catalana.

Regulació del divorci amb fills segons el Codi Civil

En cas de divorci, el Codi civil espanyol ha optat per la pàtria potestat monoparental. Aquesta es concedeix a la mare en gairebé tots els casos. Encara que això es va considerar discriminatori a la dècada de 1990, el criteri es va mantenir. Després, el 2005, quan es va implementar la reforma del Codi Civil, es va confirmar que la custòdia compartida podia existir, encara que sense tracte preferencial.

A l’article 92, el Codi civil espanyol suggereix el següent:

“Els pares podran acordar al conveni regulador o el jutge podrà decidir, en benefici dels fills, que la pàtria potestat sigui exercida totalment o parcialment per un dels cònjuges”.

D’altra banda, el Codi CIvil esmenta que la custòdia compartida dels fills es pactarà quan els pares així ho sol·licitin a la proposta de conveni regulador. Aquesta possibilitat està supeditada al mutu acord de les dues parts.

De manera excepcional, el jutge pot acordar la tutela i la custòdia compartida a petició d’una de les parts, amb un informe favorable del Ministeri Públic. En aquesta situació hi predomina l’interès superior del menor protegit.

Ara bé, si no hi ha acord i una de les parts ho demana, el jutge pot concedir la custòdia compartida.

Regulació d’un divorci amb fills a Catalunya

A la legislació catalana, es poden trobar diferents disposicions. Això és degut a la preferència del Codi Civil català per la custòdia compartida dels fills, anomenada responsabilitat parental compartida, en el seu llibre de la persona i la família.

L’article 233.8.1 del Codi Civil català estableix:

“La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial no alteren les responsabilitats que els progenitors tenen envers els fills d’acord amb l’article 236-17.1. En conseqüència, aquestes responsabilitats mantenen el caràcter compartit i, en la mesura que sigui possible, s’han d’exercir conjuntament”.

Com el Codi Civil d’Espanya, el Codi Civil de Catalunya pondera l’interès superior del menor.

“L’autoritat judicial, a l’hora de decidir sobre les responsables parentals dels progenitors, ha d’atendre de manera prioritària l’interès del menor”.

Després, a l’article 233.10.1, es reitera que, encara que es prefereixi la custòdia compartida, sempre s’ha de considerar l’interès superior del menor:

“La guarda s’ha d’exercir de la manera convinguda pels cònjuges al pla de parentalitat, llevat que resulti perjudicial per als fills (…). Tot i això, l’autoritat judicial pot disposar que la guarda s’exerceixi de manera individual si convé més a l’interès del fill”.

Criteris per determinar el règim de custòdia al Codi Civil de Catalunya

Si t’has preguntat quins són els criteris per determinar el règim de custòdia al Codi Civil de Catalunya, l‘article 233.11 del Codi Civil català conté una llista de criteris i circumstàncies que cal considerar per determinar el règim de custòdia:

  • L’enllaç afectiu dels nens amb cadascun dels seus pares, així com les seves relacions amb les altres persones que habiten a les seves llars respectives.
  • La capacitat dels pares per vetllar pel benestar dels fills i la possibilitat de proporcionar-los un entorn adequat a la seva edat.
  • La voluntat de cada progenitor de col·laborar amb l’altre per tal de proporcionar la màxima estabilitat als fills. En específic, cal garantir la relació dels fills amb tots dos progenitors.
  • El temps que cada progenitor havia dedicat a la cura dels fills abans del divorci, així com les tasques que feia per vetllar pel seu benestar.
  • El punt de vista dels nens.
  • Els acords fets en previsió d’una ruptura o efectuats fora de conveni amb anterioritat a l’inici del procediment.
  • La ubicació dels domicilis dels pares, així com els horaris i les activitats dels fills i dels pares.

Assessorament per fer un procediment de divorci amb fills

Per assegurar un procediment de divorci eficient i que satisfaci el benestar dels teus fills, no dubtis a contactar amb un advocat especialista en divorcis i separacions.

A Bufet Castells podem assistir-te en el teu procés de divorci amb fills. El nostre despatx d’advocats a Vic té a la vostra disposició els millors especialistes en dret de família. Posa’t en contacte amb nosaltres sense cap compromís i et resoldrem tots els teus dubtes sobre aquest procediment.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES