MediacióGuia completa de Mediació Familiar: La importància d’advocats especialistes

21 de febrer de 2023

La mediació familiar és un procés cada cop més utilitzat per a la resolució de conflictes que es presenten en l’àmbit familiar, especialment en casos de divorcis i separacions. Aquest procés és una forma de resolució de conflictes pacífica i dialogada, que cerca l’acord entre les parts involucrades, per evitar processos judicials llargs, costosos i desgastant per a tots els implicats. Per dur a terme la mediació ha d’entrar al cas una tercera persona que sigui neutral i que, per tant, ajudarà les parts a parlar, entendre’s i poder així assolir un acord. Els nostres professionals estan preparats per ajudar-te en aquest procés i tot seguit t’expliquem com.

En aquesta guia completa, abordarem la mediació familiar, les seves característiques, els tipus de conflictes que cobreix, els avantatges i els beneficis que ofereix, les fases del procés, i la importància de comptar amb advocats especialistes en mediació.

Què és la Mediació Familiar?

La mediació familiar és un procés de resolució de conflictes que té com a objectiu arribar a un acord entre les parts involucrades, de manera pacífica, dialogada i sobretot consensuada; mitjançant la intervenció d’un tercer imparcial, el mediador. Aquest procés es pot dur a terme en diferents contextos, però és especialment utilitzat en casos de divorcis i separacions, per regular la situació dels fills menors i la distribució de béns.

La mediació familiar és un procés voluntari i confidencial, en què les parts involucrades poden expressar els seus interessos i necessitats de manera lliure i sense pressions. El mediador és un professional capacitat per gestionar el procés de mediació, que actua com a facilitador del diàleg entre les parts, amb la finalitat d’assolir un acord satisfactori per a tots.

Característiques de la mediació familiar

A la mediació familiar, el mediador actua com un facilitador neutral, no prenent partit en el conflicte i no imposant una solució. En canvi, la mediació familiar ajuda les parts a identificar els problemes i a trobar solucions que satisfacin les necessitats de tots els involucrats. El procés és voluntari i 100% confidencial, cosa que significa que les parts poden parlar lliurement sense preocupar-se de les conseqüències fora de la mediació. A més, a diferència del litigi, la mediació no està limitada per la llei i les parts poden trobar solucions creatives i personalitzades que s’adaptin a les circumstàncies úniques que els envolten.

 • Voluntarietat: Les parts han d’assistir a la mediació familiar de forma voluntària. Tot i això, es donen alguns casos en què s’intenta dirigir les parts en aquest sentit, ja que és una forma d’assolir un acord sense que sigui un jutge qui decideixi per ells. Sense perjudici d’això, ha de ser voluntari ja que sinó seria contradictori amb la idea principal de la mediació familiar.
 • Les parts: Aquestes tenen un paper molt actiu en tot el procés de mediació, ja que han d’aportar per assolir la solució.
 • Confidencialitat: Una altra característica molt important, ja que tot el que es parli a la sala de mediació, no en pot sortir.
 • La missió d’un mediador és ajudar les parts a resoldre els conflictes, no és terapeuta, ni qui decideix la solució. La seva funció és orientar a les parts a trobar una solució interessant.
 • Quan totes les parts col·laboren per buscar una solució, tots guanyen.

Què passa en el procés de mediació familiar?

Per resoldre un conflicte amb l’ajuda de la mediació familiar, cal passar per diverses fases o etapes.

 • La primera fase consisteix en la mediació i la informació del seu desenvolupament. Es presenten les causes per les quals s’ha recorregut a l’inici dde la mediació familiar. A la sessió prèvia s’informa de les característiques i els principis bàsics d’aquesta, s’estableixen les pautes a seguir, etc.
  Si les parts decideixen procedir, es redactarà una acta signada per les parts i el mediador.
 • A la segona fase s’obté i comparteix la informació de cadascuna de les parts, és a dir; és l’inici de l’etapa de negociació. Tot seguit, el mediador examinarà el que ha explicat cadascuna i ho reformularà positivament. Els farà tot tipus de preguntes per veure les necessitats de cada part, i si el mediador ho creu convenient podrà fer sessions individuals.
 • A la tercera fase de la mediació familiar s’ordenarà la informació que s’ha obtingut i es diferenciaran els temes en què ja hi ha solució i els que no.
 • La quarta fase serà treballar i negociar cada punt. Els punts analitzats en la fase anterior s’analitzaran en aquesta per tal de trobar una solució.
 • La cinquena fase consistirà a preparar un esborrany amb els possibles acords a què es podria arribar i, per tant, parlar-ne amb les parts.
 • Finalment, la sisena fase seria el tancament de la mediació havent aconseguit els objectius proposats. Les parts han de comprometre’s a complir tot allò que han acordat i també signar-ho.

Tipus de Conflictes Coberts per la Mediació Familiar

La mediació familiar cobreix una àmplia varietat de conflictes d’àmbit familiar, alguns d’ells poden ser:

 • Separació i divorci: la mediació familiar pot ajudar les parelles a resoldre assumptes relacionats amb la custòdia dels fills, la manutenció, la divisió de béns i altres assumptes legals.
 • Conflictes entre pares i fills: la mediació pot ser útil per resoldre conflictes entre pares i fills, com ara problemes de comunicació, desacords sobre regles i límits i altres assumptes familiars.
 • Problemes de comunicació: la mediació pot ajudar les famílies a millorar la seva comunicació i resoldre malentesos i problemes de relació.
 • Conflictes entre membres de la família: la mediació es pot utilitzar per resoldre conflictes entre germans, avis i altres membres de la família.

Avantatges i Beneficis de la Mediació Familiar

La mediació familiar ofereix una sèrie de beneficis tant per a les famílies com pel sistema judicial. Alguns dels beneficis més importants inclouen:

 • Resolució pacífica de conflictes: La mediació familiar permet a les parts resoldre els seus conflictes de manera pacífica i constructiva, evitant així la confrontació i estrès associats amb els processos judicials.
 • Estalvi de temps i diners: La mediació familiar és més ràpida i menys costosa que un procés judicial tradicional, ja que no requereix la intervenció d’advocats ni d’un jutge.
 • Major control i flexibilitat: Les parts tenen més control sobre el resultat de la mediació, ja que són elles mateixes les que arriben a un acord mutu. A més, la mediació és més flexible que el procés judicial, cosa que permet a les parts adaptar la solució a les seves necessitats específiques.
 • Menor impacte emocional: La mediació familiar és menys estressant i emocionalment esgotadora que el procés judicial, ja que les parts poden treballar juntes de manera cooperativa i amistosa.
 • Millora de la comunicació: La mediació familiar fomenta la comunicació entre les parts, cosa que pot ajudar a millorar la relació a llarg termini.

En resum, la mediació familiar és una alternativa efectiva i beneficiosa per resoldre conflictes familiars. Si estàs passant per una situació de crisi familiar considera l’opció de la mediació familiar per arribar a una solució pacífica i equitativa.

Mediació familiar: Conclusió

En conclusió, la mediació familiar és un procés molt efectiu per resoldre conflictes relacionats amb la separació i el divorci. És important tenir advocats especialistes en mediació familiar per garantir que el procés es dugui a terme de manera justa i equitativa. La mediació familiar té molts avantatges sobre el litigi, incloent-hi la reducció de costos i el manteniment de relacions amistoses entre les parts involucrades. Si es considera la mediació familiar, és important buscar un advocat especialitzat en aquest camp per garantir que es prenguin decisions informades i justes per les parts involucrades.

Si teniu qualsevol consulta o voleu més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES