DesheretamentHerències i successionsDesheretament a Catalunya: Exclusió d’hereus en el testament i impugnació davant desheretaments injustos

18 d'abril de 2023

El desheretament és un tema delicat i sovint conflictiu en l’àmbit de les herències i successions. En aquest article, explorarem l’exclusió d’hereus en el testament sota la llei catalana, així com el procés d’impugnació davant desheretaments injustos.

1. El desheretament en el marc legal català

El desheretament és l’acció mitjançant la qual el testador decideix excloure a un o diversos hereus forçosos de l’herència. A Catalunya, el Codi Civil Català regula el desheretament i els seus efectes. A diferència d’altres legislacions, a Catalunya, el sistema de legítima és més flexible, i el testador té més llibertat per distribuir el seu patrimoni. No obstant això, la llei estableix certes proteccions per als hereus forçosos, anomenats legitimaris, que tenen dret a una part de l’herència.

2. Causes de desheretament segons la llei catalana

El desheretament només pot dur-se a terme per causes legalment establertes. Algunes d’aquestes causes són:

2.1. Desheretament per indignitat:

Un hereu pot ser desheretat si ha estat declarat indigno per sentència judicial ferma.

2.2. Desheretament per maltractament psicològic o físic:

La llei catalana permet el desheretament d’aquells hereus que hagin incorregut en maltractament psicològic o físic cap al testador.

2.3. Desheretament per abandonament injustificat:

Un hereu pot ser exclòs de l’herència si ha abandonat injustificadament al testador en situació de necessitat.

2.4. Desheretament per incompliment de deures familiars:

Si l’hereu no compleix amb els seus deures familiars, pot ser desheretat.

3. Procés d’exclusió d’hereus en el testament

El testador ha d’expressar la seva voluntat de desheretar a un hereu en el testament, indicant la causa legal que justifica el desheretament. A més, és important complir amb els requisits legals establerts en el Codi Civil Català, com la necessitat que el testador estigui en ple ús de les seves facultats mentals en el moment de redactar el testament. El desheretament implica que l’hereu exclòs no rebrà cap part de l’herència, i la seva porció serà distribuïda entre els altres hereus.

4. Impugnació de desheretaments injustos

Si un hereu considera que ha estat desheretat injustament, pot impugnar el desheretament davant els tribunals.

4.1. Motius per impugnar un desheretament a Catalunya:

Entre els motius per impugnar un desheretament, es troben la inexistència de la causa legal al·legada pel testador, la vulneració dels drets dels legitimaris o la falta de capacitat del testador en el moment de redactar el testament.

4.2. Procés legal i terminis per impugnar el desheretament:

L’hereu afectat ha de presentar una demanda davant el tribunal competent en un termini de cinc anys a partir del coneixement del desheretament. És fonamental comptar amb un advocat especialitzat en herències i successions per garantir una correcta defensa dels drets de l’hereu.

4.3. El paper de l’advocat en la impugnació d’un desheretament injust:

Un advocat especialitzat en herències i successions assessorarà l’hereu en tot el procés, des de l’avaluació de la viabilitat de la impugnació fins a la representació en judici i la defensa dels drets de l’hereu.

4.4. Conseqüències d’una impugnació exitosa:

Si la impugnació del desheretament és exitosa, l’hereu exclòs recuperarà els seus drets com a hereu forçós i rebrà la part corresponent de l’herència. El desheretament és un procés complex i emocionalment difícil. És fonamental conèixer la llei catalana i comptar amb el suport d’advocats especialitzats en herències i successions, com Bufet Castells, per garantir que es respectin els drets de totes les parts involucrades.

5. La importància de l’assessorament legal en casos de desheretament

Comptar amb el suport d’un advocat especialitzat en herències i successions és fonamental per enfrontar situacions de desheretament a Catalunya. Alguns dels avantatges de l’assessorament legal inclouen:

5.1. Interpretació de la llei i la seva aplicació al cas específic:

Un advocat expert en la matèria podrà avaluar cada cas individualment, considerant les particularitats de la situació i aplicant adequadament la llei catalana.

5.2. Assessorament en l’elaboració de testaments i desheretaments:

Un advocat especialitzat pot guiar al testador en la redacció del testament, assegurant que es compleixin tots els requisits legals i s’expressin clarament les causes de desheretament.

5.3. Defensa dels drets dels hereus i legitimaris:

En cas de desheretament injust, l’advocat representarà els interessos dels hereus afectats, defensant els seus drets i buscant una solució justa i equitativa.

5.4. Negociació i mediació en conflictes familiars relacionats amb l’herència:

L’advocat pot actuar com a mediador en conflictes familiars relacionats amb l’herència, intentant arribar a acords amistosos que satisfacin les necessitats de totes les parts involucrades.

5.5. Acompanyament emocional i suport en moments difícils:

Enfrontar un desheretament pot ser una experiència emocionalment difícil. Un advocat especialitzat en herències i successions no només ofereix assessorament legal, sinó també suport emocional i comprensió en aquests moments complicats.

En resum, el desheretament a Catalunya és un procés que requereix un coneixement profund de la llei i les seves particularitats, així com l’assessorament d’experts en la matèria. Si t’enfrontes a una situació de desheretament o necessites ajuda per redactar un testament, és important buscar l’assessorament d’un advocat especialitzat en herències i successions com Bufet Castells. Això et permetrà garantir que els teus drets siguin respectats i que la situació es resolgui de manera justa i equitativa.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES