Herències i successionsLegítimaPlanificació fiscalProcediment d'execucióTipus d’herències (basat a la llei catalana)

9 de novembre de 2022

L’herència és una de les figures més importants del dret de successions, ja que comprèn la protecció del patrimoni familiar i la seva deguda transmissió. Tot i això, també involucra interessos socioeconòmics i aspectes culturals.

Per això, comunitats autònomes com Catalunya regulen les institucions successòries mitjançant el seu propi Codi Civil. Des de Bufet Castells hem preparat aquest article per ajudar-vos a conèixer una mica més sobre els diferents tipus d’herència que hi ha a Catalunya.

Què és una herència?

Es coneix com a herència el conjunt de béns, drets o obligacions que es transmeten des del seu propietari o creador a altres persones. Aquestes poden ser hereus legítims (per exemple, els fills) o persones designades de forma voluntària mitjançant el testament. Al propietari de l’herència se’l denomina causant.

L’herència és una institució jurídica que involucra diversos drets i deures que no es redueixen a l’àmbit privat de les persones. Pel que fa a això, el Codi Civil Català precisa que la seva normativa, a més de protegir els interessos familiars, també s’adequa a les transformacions econòmiques, socials i culturals de la comunitat.

A través de l’herència, el dret promou la transmissió i la circulació del patrimoni. Això afavoreix que l’economia no perdi la dinàmica a conseqüència de la mort dels propietaris de determinats béns.

Tipus d’herència a Catalunya

Quins són els tipus d’herència que hi ha a la llei catalana? Segons la legislació civil catalana, hi ha diversos tipus d’herència. Això és degut al fet que les persones tenen el dret a decidir a qui transmetran els seus béns després de la seva mort. Però també passa perquè l’Estat té la facultat de posar límits jurídics perquè la transmissió de l’herència no perjudiqui tercers.

Per això, es poden assenyalar tres tipus d’herència: la llegítima, la lliure disposició i la quarta vidual.

L’herència legítima

La llegítima fa referència a la part dels béns que el causant no pot disposar, ja que la llei determina que ja estan reservats per als hereus forçosos. En aquest conjunt d’hereus hi ha els fills i els pares del causant. A causa d’aquests paràmetres normatius, la llegítima es considera un límit a la voluntat de fer el testament amb total llibertat.

El Codi civil de Catalunya, mitjançant el capítol I del títol V, explica els conceptes principals relatius a la llegítima. Algunes de les seves precisions més rellevants són:

  • L’origen d’aquest dret és la mort del causant.
  • Tots els fills del causant tenen dret a rebre la llegítima per parts iguals.
  • L’única manera de no acceptar la llegítima és mitjançant una renúncia expressa i voluntària.

És crucial indicar que, per a la legislació catalana, la quantia de la llegítima només correspon a la quarta part del valor total dels béns de l’herència. Aquest valor total es calcula al moment de la mort del causant.

Lliure disposició

La lliure disposició és el terme que es designa al patrimoni hereditari que el testador pot transmetre sense més limitacions legals. Aquí preval la voluntat del causant, que pot disposar fins al 75% del seu patrimoni com consideri millor. Aquest percentatge es redueix al 50% si sorgeix la figura de la quarta vidual (al punt següent s’explicarà aquesta institució).

A Catalunya, la figura de la lliure disposició es diferencia de la que regula el Codi civil espanyol. Mentre que per a l’ordenament normatiu català el percentatge de lliure disposició és 75%, a les lleis civils espanyoles només abasta la tercera part del patrimoni hereditari.

Sens dubte, mitjançant les seves normes sobre la lliure disposició, el dret català busca enfortir la manifestació de la voluntat de les persones sobre els béns i els drets que li pertanyen. Això no obstant, se sobreentén que aquesta manifestació no pot danyar l’ordre públic ni els bons costums.

Quarta vidual

Un altre tipus d’herència que reconeix la llei catalana és la quarta vidual. Aquesta figura consisteix en la successió que correspon al vidu o vídua de la persona morta. La parella de fet del causant també pot reclamar la quarta vidual.

El propòsit d’aquesta institució és garantir prou recursos econòmics perquè les persones puguin cobrir les seves necessitats després de la mort dels seus esposos o parelles de fet. Per això, el Codi Civil de Catalunya assenyala que la quarta vidual arriba fins a un màxim de la quarta part de l’actiu hereditari líquid.

Per saber amb més exactitud quina és la suma que correspon al vidu(a) o parella de fet, la normativa esmenta els factors a tenir en compte. Alguns són:

  • El nivell de vida que tenia durant la convivència amb el causant
  • La seva edat
  • El seu estat de salut
  • Els ingressos econòmics que percep, com a salaris o rendes

Assessorament per a tràmits hereditaris

Necessites ajuda o assessorament sobre tràmits hereditaris? Els tràmits hereditaris són procediments que requereixen una planificació acurada i coneixements tècnics. A Bufet Castells som experts en herències i successions a Vic i Girona i us podem brindar l’assessoria jurídica necessària sobre els diferents tipus d’herència. Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant la nostra pàgina web.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES