Dret de FamiliaIncapacitacióPoder PreventiuEl Poder Preventiu: Seguretat Jurídica Davant la Incapacitat

29 de febrer de 2024

En l’àmbit del dret de la família, especialment dins del marc legal català, emergeix una figura de singular importància i utilitat: el poder preventiu. Aquesta eina legal no només ofereix una via per a la gestió ordenada dels béns i drets d’una persona, sinó que cobra especial rellevància quan es tracta d’individus que enfronten desafiaments a causa de discapacitats intel·lectuals.

El poder preventiu es destaca com una eina legal essencial dins del dret de la família, oferint una solució personalitzada per a la gestió de béns i decisions personals davant situacions d’incapacitat. Aquesta figura protegeix els interessos i respecta l’autonomia de les persones, sent de especial rellevància per a aquelles amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

El poder preventiu s’estableix com un mecanisme proactiu, permetent a les persones designar a un gestor dels seus béns abans que una eventual incapacitat els impedeixi prendre decisions per si mateixos. Aquesta introducció al poder preventiu busca esclarir la seva definició, importància i el marc legal que el regula, proporcionant així una base comprensible i accessible per a tots els lectors interessats en aprofitar els seus beneficis potencials.

Poder Preventiu: Què és i què suposa?

El poder preventiu, segons l’establert en el Codi Civil de Catalunya, és un mandat especial que una persona (el poderdant) atorga a una altra (l’apoderat) perquè gestioni el seu patrimoni i compleixi determinades funcions en cas que el poderdant arribi a patir una incapacitat que li impedeixi prendre decisions. A diferència d’altres figures legals, com el testament o la tutela, el poder preventiu s’activa davant situacions específiques prèviament definides pel poderdant, tals com una incapacitat física o intel·lectual sobrevinguda.

Aquest mecanisme legal es fonamenta en el principi d’autonomia personal, permetent a les persones prendre decisions anticipades sobre la gestió dels seus béns i assumptes personals. El marc legal del poder preventiu a Catalunya ofereix una flexibilitat considerable, permetent incloure disposicions específiques sobre el tipus de decisions que l’apoderat pot prendre, així com establir límits i condicions a la seva actuació.

La legalitat i efectivitat del poder preventiu depenen de la seva inscripció en el Registre de Poders Preventius, un pas essencial per garantir el seu reconeixement i aplicació efectiva. Aquest registre no només proporciona seguretat jurídica al poderdant i a l’apoderat, sinó que també assegura la transparència i el seguiment adequat de les disposicions establertes en el poder.

Funcionament del Poder Preventiu i Aplicació

La implementació del poder preventiu comença amb la decisió proactiva del poderdant de designar a una o diverses persones com a apoderats, els quals actuaran en el seu nom i representació en cas que es presenti una situació d’incapacitat. Aquest procés implica la redacció d’un document legal en el qual es detallen les facultats atorgades a l’apoderat, les condicions d’activació del poder i les preferències específiques del poderdant sobre la gestió del seu patrimoni i decisions personals.

Perquè el poder preventiu tingui validesa legal, és imprescindible que es formalitzi davant notari. Durant aquest acte, el notari verifica la capacitat del poderdant per atorgar el poder, la claredat de les seves instruccions i l’adequació del document a la legalitat vigent. Una vegada formalitzat, el poder preventiu ha d’inscriure’s en el Registre de Poders Preventius, assegurant així la seva eficàcia i publicitat.

L’activació del poder preventiu es produeix quan s’acredita la situació d’incapacitat del poderdant, conforme als criteris i procediments previstos en el document. Des d’aquest moment, l’apoderat assumeix la responsabilitat de gestionar els béns i drets del poderdant, seguint les instruccions prèviament establertes i actuant sempre en benefici d’aquest.

Beneficis del Poder Preventiu per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual

El poder preventiu representa una eina legal de gran valor per a les persones amb discapacitat intel·lectual, ja que facilita la gestió dels seus béns i la presa de decisions personals en un marc de respecte a la seva voluntat i autonomia. Entre els principals beneficis d’aquesta figura legal, destaquen:

  • Autonomia personal: Permet a la persona anticipar-se a una possible situació d’incapacitat, triant de manera conscient i voluntària a qui considera idoni per gestionar els seus assumptes.
  • Protecció patrimonial: Assegura una gestió adequada i personalitzada del patrimoni del poderdant, adaptada a les seves necessitats i preferències, i evita la intervenció judicial en l’administració dels seus béns.
  • Seguretat jurídica: En formalitzar-se davant notari i registrar-se oficialment, el poder preventiu ofereix un marc legal segur tant per al poderdant com per a l’apoderat, establint límits clars a l’actuació d’aquest darrer.
  • Flexibilitat: El poderdant pot especificar detalladament les facultats atorgades, adaptant-les a la seva situació personal i canviant-les segons evolucioni la seva capacitat.

A més, aquesta figura contribueix a minimitzar l’impacte emocional i social que pot comportar la declaració judicial d’incapacitat, mantenint el control sobre la pròpia vida en mans del poderdant tant com sigui possible.

Sol·licitar un Poder Preventiu: Guia Pas a Pas

El poder preventiu és una eina legal que permet a una persona (el poderdant) designar a una altra (l’apoderat) perquè gestioni els seus béns i assumptes en cas d’incapacitat. A continuació, presentem una guia pas a pas per sol·licitar un poder preventiu, destacant com la nostra firma pot assistir-te en cada fase del procés:

Consideració Inicial

Reflexiona sobre la necessitat d’un poder preventiu i qui desitges que sigui el seu apoderat. És important triar algú de confiança, que comprengui els teus desitjos i estigui disposat a actuar en el teu millor interès.

Consulta amb un Advocat Especialitzat

Contacta la nostra firma per a una consulta inicial. Els nostres advocats especialitzats en dret de família et proporcionaran assessorament personalitzat, explicant en detall el procés i responent a totes les teves preguntes.

Documentació i Decisions Clau

Amb l’ajuda del nostre equip, definiràs les facultats específiques de l’apoderat, les condicions d’activació del poder i qualsevol instrucció particular sobre la gestió dels teus béns i decisions personals. Prepararem tots els documents necessaris, assegurant que reflecteixin fidelment els teus desitjos.

Formalització davant Notari

Organitzarem una cita amb un notari per formalitzar el poder preventiu. Els nostres advocats t’acompanyaran durant aquest procés, garantint que tot es desenvolupi segons el planificat i que el document sigui legalment vàlid.

Inscripció en el Registre

Una vegada atorgat el poder preventiu, ens encarregarem de la seva inscripció en el Registre de Poders Preventius. Aquest pas és crucial per atorgar-li efectivitat i publicitat al document.

Còpies i Documentació de Respaldo

Proporcionarem còpies del poder preventiu i assessorarem sobre la millor manera d’emmagatzemar aquest i altres documents rellevants per assegurar la seva accessibilitat quan sigui necessari.

Revisió i Actualització

Recomanem revisar periòdicament el poder preventiu per assegurar que segueixi reflectint els teus desitjos actuals i adaptar-lo a qualsevol canvi en la teva situació personal o en la legislació. La nostra firma està a la teva disposició per assistir-te en aquest procés.

A Bufet Castells, el nostre objectiu és brindar-te la tranquil·litat de saber que els teus assumptes estaran ben cuidats, fins i tot si no pots gestionar-los personalment. Per més informació sobre com podem ajudar-te a establir un poder preventiu, contacta’ns avui mateix.

Exemples d’aplicació del Poder Preventiu

Per il·lustrar l’impacte positiu i l’aplicabilitat del poder preventiu, considerem alguns exemples hipotètics que reflexen situacions en les quals aquesta eina legal pot resultar especialment beneficiosa:

  • Cas de Joan: Joan, de 70 anys, diagnosticat amb una malaltia degenerativa, decideix atorgar un poder preventiu a la seva filla Ana. Estableix que aquest poder s’active quan ell no pugui gestionar els seus assumptes a causa de la seva condició. Anys després, la malaltia avança, i Ana, seguint les instruccions detallades del seu pare, pren decisions clau sobre el seu patrimoni, cures mèdiques i benestar general, assegurant que es respectin els desitjos de Joan.
  • Cas de Marta: Marta, una jove amb discapacitat intel·lectual, atorga un poder preventiu al seu germà Pedro, especificant com desitja que es gestionin els seus béns i qui ha de prendre decisions mèdiques en el seu nom si ella no pot fer-ho. Aquest poder permet que Marta mantingui un grau significatiu d’autonomia i independència, al mateix temps que garanteix la seva protecció i el respecte a les seves preferències personals.

Aquests exemples demostren com el poder preventiu permet a les persones anticipar-se i planificar per a situacions d’incapacitat, assegurant que els seus desitjos siguin respectats i que els seus assumptes siguin gestionats de manera eficient i conforme a les seves instruccions.

Conclusió i Recomanacions

Entenem que la planificació anticipada i la protecció dels teus interessos i els dels teus éssers estimats són de màxima importància. Per això, des de la nostra firma d’advocats especialitzats en dret de família, estem compromesos a brindar-te el suport i assessorament necessari per establir un poder preventiu que reflecteixi els teus desitjos i necessitats específiques.

Convidem a qui consideri la creació d’un poder preventiu a:

  • Contactar-nos per a una consulta gratuïta on podrem discutir les teves necessitats individuals i com podem ajudar a assegurar la teva tranquil·litat i la de la teva família.
  • Beneficiar-se de la nostra experiència i coneixement especialitzat en dret de família per garantir que el teu poder preventiu s’estableixi de manera efectiva i conforme a la legalitat vigent.
  • Considerar la nostra assistència contínua per revisar i actualitzar el teu poder preventiu, adaptant-lo a canvis en les teves circumstàncies personals o legals.

A Bufet Castells podem assessorar-te i guiar-te a través de cada pas del procés, assegurant que les teves decisions avui protegeixin els teus interessos i els de la teva família demà. No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per més informació o per programar la teva consulta.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES