Dret de FamiliaPotestat Parental Prorrogada: Què Significa per a tu i la teva família

27 de febrer de 2024

La potestat parental és un concepte jurídic que fa referència als drets i obligacions que tenen els pares sobre els seus fills menors d’edat, pel que fa a cures, educació i administració dels seus béns. No obstant això, existeixen circumstàncies especials on aquesta responsabilitat s’estén més enllà de la majoria d’edat, donant lloc al que coneixem com a potestat parental prorrogada. Aquest document busca oferir una visió clara i accessible sobre què implica aquesta pròrroga, per a qui s’aplica, i com les famílies poden navegar el procés legal corresponent.

Potestat Parental Prorrogada: Què és?

La potestat parental prorrogada es refereix a l’extensió dels drets i deures dels pares sobre els seus fills més enllà de la majoria d’edat. Aquesta pròrroga es concedeix en casos on el fill major d’edat no pot valer-se per si mateix a causa de raons de salut, com una discapacitat física o mental. A diferència de la tutela, que s’estableix quan no hi ha potestat parental o aquesta ha cessat, la potestat parental prorrogada continua el vincle jurídic preexistent, adaptant-lo a les noves necessitats del fill adult.

Causes de la Pròrroga de la Potestat Parental

La pròrroga de la potestat parental es contempla en situacions específiques on el fill, en assolir la majoria d’edat, no pot independitzar-se a causa de condicions de salut que limiten la seva autonomia personal i econòmica. Les causes més comunes inclouen discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que impedeixen a l’individu valer-se per si mateix. La legislació busca protegir els interessos i benestar d’aquestes persones, assegurant que continuen rebent el suport i cura necessaris dels seus pares o tutors legals.

Procés Legal per a la Pròrroga de la Potestat Parental

El procés per sol·licitar la pròrroga de la potestat parental varia segons la legislació de cada país o regió, però generalment inclou els següents passos:

 • Presentació d’una sol·licitud davant el tribunal competent, acompanyada de la documentació mèdica que acrediti la condició del fill.
 • Notificació als membres de la família i, en alguns casos, al Ministeri Fiscal, per garantir la protecció dels drets de l’afectat.
 • Avaluació del cas per part d’un jutge, qui pot sol·licitar informes addicionals o la intervenció d’experts en salut mental i social.
 • Dictamen judicial que estableix la pròrroga de la potestat parental, detallant els drets i obligacions que això implica per als pares.

És crucial que les famílies busquin assessorament legal especialitzat per navegar aquest procés de manera efectiva, assegurant que es compleixen tots els requisits i es protegeixen els interessos del fill major d’edat.

Drets i Obligacions sota la Potestat Parental Prorrogada

Sota la pròrroga de la potestat parental, els pares o tutors legals continuen tenint drets i obligacions cap al seu fill. Aquests inclouen:

 • Dret a prendre decisions: Els pares tenen el dret a prendre decisions en nom del seu fill respecte a tractaments mèdics, educació i altres aspectes importants de la seva vida.
 • Obligació de cura i suport: És deure dels pares assegurar el benestar del fill, proporcionant-li cura, suport emocional i financer.
 • Administració de béns: Si el fill posseeix béns, els pares poden administrar-los, sempre buscant el benefici del fill i sota supervisió judicial si es requereix.

Aquesta continuïtat de responsabilitats assegura que el fill major d’edat rebi el suport necessari per portar una vida digna i plena, adaptada a les seves necessitats especials.

Impacte de la Potestat Parental Prorrogada en la vida quotidiana

La pròrroga de la potestat parental afecta significativament la vida quotidiana de les famílies involucrades. Per als pares, significa una continuació de la responsabilitat legal i emocional cap al seu fill, incloent la gestió del seu benestar, salut i necessitats econòmiques. Per al fill, suposa comptar amb un marc de suport que li permet enfrontar els seus desafiaments d’una manera més segura i protegida. Aquest suport continu és crucial per promoure la seva inclusió social i autonomia, dins de les seves possibilitats.

Recursos i Suport Disponibles

Existeixen nombrosos recursos i fonts de suport per a les famílies que enfronten la pròrroga de la potestat parental. Aquests inclouen:

 • Associacions i organitzacions dedicades a la discapacitat, que ofereixen informació, assessorament i suport.
 • Serveis socials i de salut que poden proporcionar ajuda pràctica, teràpies i suport.
 • Subvencions i ajudes financeres destinades a cobrir necessitats específiques de persones amb discapacitat.
 • Assessoria legal especialitzada en dret de família, crucial per navegar el procés de pròrroga.

Conclusió

La pròrroga de la potestat parental és un mecanisme legal que busca protegir el benestar d’aquelles persones que, malgrat haver assolit la majoria d’edat, requereixen d’un suport continu per part dels seus pares o tutors. Entendre aquest procés, les seves implicacions i els recursos disponibles és essencial per a les famílies que es troben en aquesta situació, assegurant que els drets i necessitats del fill siguin atesos de la millor manera possible.

Necessites Ajuda amb la Potestat Parental Prorrogada?
Entenem que enfrontar-te a la pròrroga de la potestat parental pot sentir-se aclaparador. Els dubtes, el procés legal, i la incertesa sobre el futur poden semblar muntanyes difícils d’escalar. Però no has de fer-ho sol. Com a advocats especialitzats en dret de família, estem aquí per guiar-te en cada pas del camí, assegurant que els teus drets i els del teu fill estiguin protegits. Oferim assessorament personalitzat i suport legal perquè puguis prendre les millors decisions per a la teva família. Si busques orientació experta i un equip que entengui profundament les teves necessitats. Junts, podem trobar el camí cap a la seguretat i el benestar que la teva família mereix. Contacta’ns ara per més informació sobre com podem ajudar-te respecte a la potestat parental prorrogada.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES