Herències i successionsImpost de SuccessionsPlanificació fiscalLa Importància de la Planificació Fiscal en l’Àmbit Successori per Protegir el seu Llegat

23 de febrer de 2024

Planificació Successòria Intel·ligent

Crear un testament és un pas crucial en la gestió del seu patrimoni, però encara és més important assegurar-se que estigui correctament estructurat. Un testament “ben fet” no només reflecteix fidelment els seus desitjos, sinó que també contempla la càrrega fiscal que els seus hereus hauran d’enfrontar, garantint que puguin gestionar-la de manera efectiva.

L’Impacte de l’Impost de Successions Segons la Ubicació

La quantia de l’Impost de Successions varia significativament entre diferents Comunitats Autònomes, sent particularment notable en llocs com Catalunya. Aquesta variabilitat subratlla la necessitat d’una planificació fiscal prèvia que consideri com distribuir la seva herència de la manera més eficient possible.

Estratègies Personalitzades a Bufet d’Advocats Castells

A Bufet d’Advocats Castells, adoptem un enfocament personalitzat per a cada situació familiar. Explorarem diverses estratègies, com la assignació d’herències entre cònjuges i fills, la creació de llegats específics, o la realització de donacions en vida, per trobar la solució més avantatjosa des del punt de vista fiscal.

Cas Pràctic: Optimització Fiscal en Famílies

Considerem l’exemple d’un matrimoni amb béns separats i dos fills, residents a Catalunya. En enfrontar-se a una malaltia, un dels cònjuges contempla la millor manera d’estructurar el seu testament. La decisió de com distribuir la propietat pot tenir implicacions significatives en termes d’impostos successoris, especialment si es consideren estratègies com l’usdefruit o la nua propietat per minimitzar la càrrega fiscal.

La Individualitat en la Planificació Successòria

És crucial reconèixer que no existeix una solució única per a tots. Cada família té les seves particularitats, i en l’àmbit legal, les solucions no són sempre directes. La personalització de l’estratègia successòria, tenint en compte la voluntat del testador i les circumstàncies úniques de cada família, és essencial.

Prioritzant la Voluntat del Testador i l’Eficiència Fiscal

Al final, el més important és respectar els desitjos del testador mentre es busca l’eficiència fiscal. A Bufet d’Advocats Castells, ens comprometem a guiar-lo a través d’aquest procés complex, assegurant que el seu llegat es transmeti segons els seus desitjos i de la manera més eficient possible des del punt de vista fiscal.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES