DivorciMesures Cautelars o ProvisionalsSeparacionsQuè són les mesures cautelars o provisionals, i quan i com es poden sol·licitar?

29 de juny de 2023

Quan es produeixen conflictes familiars com un divorci o una separació, és crucial conèixer els seus drets i responsabilitats. Entre els aspectes més importants es troben les mesures cautelars o provisionals, que són procediments legalment establerts per a protegir els interessos de les parts implicades. Aquest article se centrarà a explicar què són aquestes mesures, quan i com es poden sol·licitar.

Què són les Mesures Cautelars o Provisionals?

Les mesures cautelars o provisionals són aquelles que es prenen de manera temporal abans o durant un procés judicial de divorci o separació. El seu objectiu principal és protegir els drets i interessos dels cònjuges i els fills, si n’hi ha, durant tot el procés legal.

Quan es poden sol·licitar aquestes mesures?

Aquestes mesures es poden sol·licitar tant en el moment d’iniciar un procés de divorci o separació com en qualsevol moment durant el procés, sempre que es demostrin canvis significatius en la situació personal o econòmica de les parts.

Com es poden sol·licitar aquestes mesures?

La sol·licitud d’aquestes mesures es fa mitjançant un escrit presentat al tribunal, acompanyat de la documentació pertinent. L’audiència es realitzarà dins de les 10 dies següents a la presentació de la sol·licitud, i el jutge dictarà resolució en un termini de 5 dies.

Tipus de Mesures Cautelars o Provisionals

  1. Regulació de l’ús de l’habitatge familiar: La decisió de qui podrà seguir vivint a la casa familiar és una de les decisions més importants en un procés de separació o divorci.
  2. Custòdia dels fills: Les mesures cautelars també inclouen la determinació de qui tindrà la custòdia dels fills, així com el règim de visites i comunicació amb el progenitor no custodi.
  3. Pensió d’aliments: S’estableix una quantitat econòmica que una de les parts haurà de pagar a l’altra per a cobrir les necessitats dels fills.
  4. Pensió compensatòria: En alguns casos, es pot establir una pensió compensatòria per a un dels cònjuges, amb l’objectiu de compensar el desequilibri econòmic que la separació o divorci pugui causar.

Quins són els criteris per determinar les mesures cautelars?

A l’hora de determinar quines mesures cautelars s’adoptaran, el jutge tindrà en compte una sèrie de factors, entre els quals es troben les necessitats dels fills, els ingressos i despeses de cada part, l’edat i l’estat de salut dels cònjuges, la durada del matrimoni, i la contribució de cada part al benestar de la família.

Quina és la durada d’aquestes mesures?

Les mesures cautelars o provisionals tenen caràcter temporal i s’apliquen fins que es dicti la sentència definitiva. No obstant això, si les circumstàncies canvien significativament durant el procés, es pot sol·licitar una modificació de les mesures.

Pot impugnar-se una decisió sobre les mesures cautelars?

Sí, les decisions sobre les mesures cautelars poden ser impugnades davant d’un tribunal superior. És important assenyalar que aquesta acció no aturarà l’aplicació de les mesures, que continuaran en vigor mentre es resol l’apel·lació.

El paper de l’advocat en el procés de mesures cautelars

L’advocat juga un paper fonamental en el procés de sol·licitud de mesures cautelars. Aquest professional pot aconsellar sobre quines mesures són més adequades en cada cas, preparar l’escrit de sol·licitud, recollir la documentació necessària, representar la part en l’audiència i, si és necessari, interposar un recurs d’apel·lació.

Mesures cautelars i violència de gènere

En casos de violència de gènere, les mesures cautelars poden incloure l’ordenament de protecció per a la víctima i els fills, la prohibició de comunicació o aproximació del maltractador, o la concessió de l’ús de l’habitatge a la víctima.

Conclusió

Les mesures cautelars són una eina fonamental per protegir els interessos i drets dels cònjuges i els fills durant un procés de divorci o separació. No obstant això, la seva sol·licitud, aplicació i impugnació poden ser processos complexos que requereixen l’ajuda d’un professional expert en dret de família. Si es troba en aquesta situació, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres per a una consulta gratuïta.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES