Dret de FamiliaTipus d’ordres Judicials d’àmbit familiar

19 de maig de 2024

Les ordres judicials en casos de família són com els plànols que guien la construcció d’una casa segura i estable per a tots els membres de la llar. Emeses per un tribunal després d’una curosa consideració de les circumstàncies i necessitats de les parts involucrades, aquestes directives oficials estableixen regles clares i justes sobre com s’han de gestionar diversos aspectes de la vida familiar.

Des de decisions sobre qui cuidarà dels fills fins a com es repartiran els recursos financers, les ordres judicials busquen crear un entorn d’equitat i protecció.

L’objectiu principal d’aquestes ordres judicials orientades a l’entorn familiar és garantir el benestar de tothom, especialment dels nens, i proporcionar una estructura legal que ajudi a resoldre disputes i prevenir conflictes futurs.

Entre les qüestions més comunes que aborden les ordres judicials en el context de la família, s’inclouen:

 • Custòdia dels Fills: Determina amb qui viuran els fills menors i com es prendran les decisions importants relacionades amb la seva educació, salut i benestar.
 • Pensió Alimentària: Estipula la quantitat de diners que un dels pares ha de pagar a l’altre per donar suport financerament als fills, assegurant que les seves necessitats estiguin cobertes.
 • Manteniment del Cònjuge: Pot requerir que un dels cònjuges pagui una pensió a l’altre després del divorci per ajudar a mantenir un nivell de vida similar al que tenia durant el matrimoni.
 • Divisió de Béns: Especifica com es dividiran els béns i deutes acumulats durant el matrimoni, assegurant una distribució justa.
 • Ordres de Protecció: En casos de violència domèstica o abús, prohibeixen a l’agressor acostar-se a la víctima o contactar-la de qualsevol manera, proporcionant seguretat i tranquil·litat.

Ordres Judicials en Casos de Família: Resolució de Disputes Familiars

Les ordres judicials juguen un paper crucial ja que, a més de proporcionar un marc legal clar i estructurat per resoldre disputes familiars, també ajuden a protegir els interessos i el benestar de tots els membres de la família, especialment els més vulnerables.
Les ordres judicials són essencials per establir regles i obligacions que asseguren l’estabilitat i la seguretat en situacions sovint tumultuoses com el divorci, la separació o la custòdia dels fills.

Les decisions emanades pels tribunals de família abasten una àmplia gamma de qüestions, des de la custòdia i manutenció dels fills fins a la divisió de béns i les ordres de protecció. Cadascuna d’aquestes ordres busca equilibrar els drets i responsabilitats de les parts involucrades, promovent un entorn en què els conflictes es puguin gestionar de manera justa i eficient.

Funcionalitat de les Ordres Judicials d’Àmbit Familiar

En última instància, les ordres judicials en casos de família són eines vitals per fomentar relacions familiars saludables i equitatives, proporcionant una base sòlida sobre la qual les famílies poden reconstruir i avançar.

 • Proporcionen Claredat i Estructura: Aquestes ordres estableixen regles clares que les parts han de seguir, la qual cosa ajuda a minimitzar els conflictes i proporciona un marc legal per resoldre disputes familiars. Això és especialment important en situacions on hi ha desacord entre els pares sobre temes crítics com la custòdia i la manutenció.
 • Protecció del Benestar dels Menors: Una de les principals prioritats en els casos de família és assegurar que les decisions judicials protegeixin els millors interessos dels nens. Les ordres de custòdia i pensió alimentària estan dissenyades per garantir que els nens rebin el suport i l’estabilitat que necessiten per prosperar.
 • Adaptabilitat als Canvis en les Circumstàncies: Les ordres judicials no són estàtiques. Poden ser modificades per reflectir canvis significatius en les circumstàncies de les parts involucrades, com un canvi en els ingressos, una mudança o un canvi en les necessitats dels nens. Això permet que les ordres continuïn sent rellevants i justes al llarg del temps.
 • Força Legal: Les ordres judicials tenen força legal i són executables. Si una de les parts no compleix amb els termes de l’ordre, l’altra part pot sol·licitar la intervenció del tribunal per fer complir l’ordre. Això pot incloure mesures com la retenció de salaris, la imposició de multes o fins i tot l’empresonament en casos extrems d’incompliment.

Tipus d’Ordres Judicials en Casos de Família

Hi ha diversos tipus d’ordres judicials en l’àmbit familiar, cadascuna amb un propòsit específic. Entre elles es troben les ordres de protecció, que busquen salvaguardar les víctimes de violència domèstica; les ordres de custòdia, que determinen amb qui viuran els fills menors; i les ordres de manutenció, que estableixen les obligacions financeres dels pares.
A més, s’inclouen les ordres de visita, que regulen el temps que els pares passen amb els seus fills, i les ordres de restricció, que poden limitar les accions d’una de les parts per protegir l’altra.

Cada tipus d’ordre té el seu propi procés de sol·licitud i criteris d’atorgament, dissenyats per assegurar el benestar de les famílies i el compliment de la llei.

Ordres Judicials de Custòdia

Les ordres de custòdia són decisions judicials que determinen amb qui viuran els fills i qui tindrà l’autoritat per prendre decisions importants sobre el seu benestar. Aquestes ordres són crucials per garantir l’estabilitat i el benestar dels menors després de la separació o el divorci dels pares. La custòdia es pot dividir en dues categories principals: custòdia física i custòdia legal.

Custòdia Física

La custòdia física es refereix al lloc on els fills viuran la major part del temps. El pare o la mare que té la custòdia física és responsable de proporcionar una llar estable i cuidar les necessitats diàries dels nens. Hi ha diversos arranjaments possibles per a la custòdia física:

 • Custòdia Física Primària: Els fills viuen principalment amb un dels pares, mentre que l’altre pare té drets de visita. Aquest arranjament és comú quan els pares viuen en diferents ciutats o quan un dels pares no pot proporcionar un entorn estable.
 • Custòdia Física Compartida: Els fills divideixen el seu temps entre ambdós pares de manera més o menys equitativa. Aquest arranjament requereix que els pares cooperin i visquin a prop l’un de l’altre per facilitar el trasllat dels nens entre ambdues llars.

Custòdia Legal

La custòdia legal es refereix a l’autoritat per prendre decisions importants sobre la vida dels fills, incloent-hi la seva educació, salut i activitats religioses. La custòdia legal pot ser:

 • Custòdia Legal Conjunta: Ambdós pares comparteixen la responsabilitat de prendre decisions importants sobre la vida dels fills. Això requereix una comunicació i cooperació contínua entre els pares per assegurar-se que es prenguin decisions en el millor interès dels nens.
 • Custòdia Legal Exclusiva: Un dels pares té l’autoritat exclusiva per prendre decisions importants sobre la vida dels fills. Aquest tipus de custòdia pot ser atorgat quan l’altre pare no està disponible, no és apte, o quan la comunicació i cooperació entre els pares és extremadament difícil.

Factors que el Tribunal Considera a l’Atorgar la Custòdia

A l’hora de determinar la custòdia dels fills, el tribunal considera una varietat de factors per assegurar-se que la decisió sigui en el millor interès dels menors. Aquests factors poden incloure:

 • El Benestar Emocional i Físic del Nen: El tribunal avalua l’entorn en el qual cada pare pot proporcionar una llar estable, amorosa i segura.
 • Les Preferències del Nen: Si els fills són prou grans, les seves preferències poden ser tingudes en compte pel tribunal.
 • La Capacitat dels Pares per Cooperar: L’habilitat dels pares per comunicar-se i cooperar en la criança dels fills és un factor crucial, especialment en casos de custòdia compartida.
 • La Relació dels Nens amb Cada Pare: El tribunal considerarà la relació existent entre els fills i cadascun dels pares, així com la disposició de cada pare per fomentar una relació positiva amb l’altre progenitor.
 • El Historial de Cura dels Fills: Qui ha estat el principal cuidador dels nens i qui ha estat més involucrat en la seva vida diària.
 • Problemes de Seguretat: Qualsevol historial d’abús, violència domèstica o problemes d’addicció dels pares serà considerat seriosament.
 • Les Necessitats Especials dels Nens: Si els fills tenen necessitats especials, el tribunal avaluarà quin pare pot proporcionar millor el suport necessari.

Modificació d’Ordres de Custòdia

Les ordres de custòdia no són permanents i poden ser modificades si les circumstàncies canvien significativament. Per sol·licitar una [modificació d’ordres judicials](https://bufetcastells.com/blog/modificacion-ordenes-judiciales-familia/), el pare que ho sol·licita ha de demostrar que hi ha hagut un canvi significatiu en les circumstàncies des que es va emetre l’ordre original. Exemples de canvis significatius poden incloure:

 • Trasllat d’un dels Pares: Si un dels pares es trasllada a una nova ciutat o estat, això pot justificar una revisió de la custòdia per minimitzar l’impacte en els fills.
 • Canvis en la Situació Laboral: Un canvi en l’ocupació o els horaris de treball d’un dels pares que afecta la seva capacitat per cuidar els fills.
 • Problemes de Salut: Canvis en la salut física o mental d’un dels pares que afecten la seva capacitat per proporcionar una cura adequada.
 • Incompliment de l’Ordre Actual: Si un dels pares no compleix amb els termes de l’ordre de custòdia actual, el tribunal pot considerar una modificació.

Entendre els diferents tipus d’ordres de custòdia i els factors que el tribunal considera pot ajudar els pares a preparar-se millor per al procés de custòdia i prendre decisions informades que beneficiïn els seus fills.

Ordres Judicials de Pensió Alimentària

Les ordres de pensió alimentària són decisions judicials que estableixen la quantitat de diners que un pare ha de pagar a l’altre per cobrir les despeses relacionades amb la cura i el manteniment dels fills. Aquestes ordres són fonamentals per assegurar que els fills rebin el suport financer necessari per al seu benestar. La pensió alimentària pot cobrir una àmplia gamma de despeses, incloent aliments, roba, educació, i atenció mèdica. Aquesta quantitat pot ser ajustada en funció de canvis en els ingressos dels pares o les necessitats dels fills.

Determinació de la Pensió Alimentària

L’import de la [pensió alimentària](https://bufetcastells.com/blog/reclamar-pension-de-alimentos-como-hacerlo-legalmente/) és determinat pel tribunal basat en diversos factors. Aquests factors poden incloure:

 • Ingressos dels Pares: Els ingressos de tots dos pares són considerats per determinar la capacitat de cadascun per contribuir al benestar financer dels fills. Això inclou salaris, bonificacions, ingressos per inversions i qualsevol altra font d’ingressos.
 • Necessitats del Nen: El tribunal avaluarà les necessitats financeres dels fills, que poden incloure despeses escolars, activitats extraescolars, necessitats mèdiques especials i altres costos relacionats amb la seva criança.
 • Nivell de Vida: L’objectiu és mantenir un nivell de vida similar al que els fills gaudien abans de la separació o divorci dels pares.
 • Capacitat de Guany: La capacitat de guany potencial de cada pare també pot ser considerada, especialment si un dels pares està subocupat o no està treballant però té la capacitat de fer-ho.
 • Custòdia i Temps de Visites: El temps que cada pare passa amb els fills també pot influir en la quantitat de pensió alimentària, ja que els costos de cura poden variar segons el temps de custòdia.

Càlcul de la Pensió Alimentària

El càlcul de la pensió alimentària pot variar segons la jurisdicció, però generalment segueix una fórmula específica establerta per la llei. Aquesta fórmula té en compte els ingressos de tots dos pares i les necessitats del nen per determinar una quantitat justa i equitativa. Alguns dels components clau del càlcul inclouen:

 • Ingressos Bruts: L’ingrés brut de cada pare abans d’impostos i deduccions és utilitzat com a base per al càlcul.
 • Deduccions Permeses: Algunes deduccions, com impostos pagats, pagaments de pensió alimentària per altres fills, i costos d’assegurança de salut, poden ser considerades per ajustar l’ingrés brut.
 • Taula de Directrius: Moltes jurisdiccions utilitzen una taula de directrius que estableix l’import de la pensió alimentària segons els ingressos combinats dels pares i el nombre de fills.

Durada de la Pensió Alimentària

La durada de l’obligació de pagar pensió alimentària generalment dura fins que els fills arriben a la majoria d’edat, que varia segons la jurisdicció (generalment 18 anys). No obstant això, hi ha circumstàncies que poden estendre o escurçar aquesta durada, com ara:

 • Educació Superior: En alguns casos, la pensió alimentària pot continuar fins que el fill completi l’educació universitària, especialment si els pares van acordar cobrir aquests costos.
 • Necessitats Especials: Si el fill té necessitats especials o discapacitats que requereixen suport continu, la pensió alimentària pot estendre’s més enllà de la majoria d’edat.
 • Emancipació: Si el fill s’emancipa abans de la majoria d’edat, l’obligació de pagar pensió alimentària pot acabar abans.

Modificació d’Ordres de Pensió Alimentària

Les ordres de pensió alimentària no són immutables i poden ser modificades si les circumstàncies canvien significativament. Per sol·licitar una modificació, el pare que ho sol·licita ha de demostrar un canvi substancial en les circumstàncies des que es va emetre l’ordre original. Exemples de canvis significatius poden incloure:

 • Canvis en els Ingressos: Un augment o disminució significativa en els ingressos de qualsevol dels pares pot justificar una revisió de la pensió alimentària.
 • Canvis en les Necessitats del Nen: Si les necessitats financeres del nen canvien a causa de problemes de salut, educació, o activitats extraescolars, això pot justificar una modificació.
 • Noves Responsabilitats Financeres: Si qualsevol dels pares té nous fills o dependents que necessiten suport financer, això pot ser considerat pel tribunal.

Conseqüències de l’Incompliment de la Pensió Alimentària

L’incompliment d’una ordre de pensió alimentària pot tenir serioses conseqüències legals. Si un pare no paga la pensió alimentària ordenada pel tribunal, l’altre pare pot prendre mesures legals per fer complir l’ordre. Algunes de les possibles conseqüències de l’incompliment inclouen:

 • Retenció de Salaris: El tribunal pot ordenar que els pagaments de pensió alimentària siguin deduïts directament del salari del pare incomplidor.
 • Embargament de Propietat: En alguns casos, el tribunal pot ordenar l’embargament de béns o comptes bancaris per cobrir els pagaments endarrerits.
 • Suspensió de Llicències: Les llicències de conduir, llicències professionals i altres permisos poden ser suspesos fins que es pagui la pensió alimentària deguda.
 • Sancions i Multes: El tribunal pot imposar sancions i multes addicionals per l’incompliment.
 • Desacatament al Tribunal: En casos greus, el pare incomplidor pot ser acusat de desacatament al tribunal, la qual cosa pot resultar en penes addicionals, incloent la presó.

Entendre com funcionen les ordres de pensió alimentària i el procés per modificar-les pot ajudar els pares a complir amb les seves obligacions financeres i assegurar el benestar dels seus fills. És essencial mantenir una comunicació oberta i cooperativa i buscar assessorament legal si és necessari per manejar adequadament qualsevol canvi en les circumstàncies financeres.

Ordres Judicials de Manutenció del Cònjuge

En casos de divorci, el tribunal pot emetre una ordre que requereixi que un dels cònjuges pagui manutenció a l’altre. Això és comunament conegut com a pensió conjugal i s’atorga per ajudar el cònjuge amb menys ingressos a mantenir un nivell de vida similar al que tenia durant el matrimoni. La manutenció del cònjuge és un component crucial en el procés de divorci, dissenyat per proporcionar suport financer a la part que pugui estar en desavantatge econòmic després de la separació.

Tipus de Manutencions del Cònjuge

Hi ha diversos tipus de manutenció del cònjuge que poden ser ordenats pel tribunal, depenent de les circumstàncies del cas i les necessitats dels cònjuges:

Manutenció Temporal

També coneguda com a manutenció “pendente lite”, aquesta s’atorga durant el procés de divorci per cobrir les necessitats financeres immediates del cònjuge amb menys ingressos. Acaba quan es finalitza el divorci i s’estableix una manutenció permanent o es determina que no és necessària.

Manutenció Permanent

Aquesta manutenció s’atorga després del divorci i pot ser a llarg termini o de per vida. Està dissenyada per suportar el cònjuge fins que aquest pugui ser autosuficient o fins que es produeixin certs esdeveniments, com la jubilació o el nou matrimoni del cònjuge receptor.

Manutenció Rehabilitadora

S’atorga per un període de temps específic per permetre que el cònjuge receptor obtingui educació o capacitació laboral per esdevenir autosuficient. Aquest tipus de manutenció és comú quan el cònjuge ha deixat de treballar o d’estudiar per cuidar de la llar o dels fills.

Manutenció Reemborsable

S’ordena per compensar un dels cònjuges pels despeses incorregudes en benefici de l’altre cònjuge, com donar suport a la seva educació o carrera professional durant el matrimoni.

Manutenció de Per Vida

En casos rars, la manutenció de per vida pot ser atorgada si el cònjuge receptor no pot ser autosuficient a causa de l’edat avançada o una discapacitat permanent.

Factors Considerats pel Tribunal en Determinar la Manutenció

El tribunal té en compte diversos factors a l’hora de decidir si atorgar manutenció del cònjuge i determinar l’import i la durada. Aquests factors poden incloure:

 • Durada del Matrimonio: Els matrimonis més llargs tendeixen a resultar en ordres de manutenció més prolongades.
 • Ingressos i Recursos Financers de Tots dos Cònjuges: El tribunal avaluarà els ingressos, actius i la capacitat de generar ingressos de cada cònjuge.
 • Edat i Salut dels Cònjuges: L’edat i l’estat de salut de cada cònjuge poden influir en la capacitat d’un dels cònjuges per treballar i ser autosuficient.
 • Contribucions al Matrimonio: Les contribucions econòmiques i no econòmiques, com la criança dels fills i les tasques de la llar, seran considerades.
 • Nivell de Vida Durant el Matrimonio: El tribunal tractarà de mantenir un nivell de vida similar al que els cònjuges gaudien durant el matrimoni.
 • Temps Necessari per Capacitació o Educació: Si un dels cònjuges necessita temps per obtenir educació o capacitació laboral per trobar ocupació adequada.
 • Acords Prenupcials o Postnupcials: Qualsevol acord entre els cònjuges sobre la manutenció serà considerat.
 • Responsabilitats de Cura: Si un dels cònjuges té responsabilitats de cura que afecten la seva capacitat per treballar, com cuidar fills menors o familiars malalts.

Durada de la Manutenció del Cònjuge

La durada de la manutenció del cònjuge pot variar àmpliament depenent de les circumstàncies del cas i el tipus de manutenció ordenada. En general, la manutenció pot ser:

 • Temporal: Dura només durant el procés de divorci.
 • Fixa: S’estableix per un període específic per permetre al cònjuge receptor esdevenir autosuficient.
 • Indefinida: Continua fins que ocorri un esdeveniment específic, com la jubilació, el nou matrimoni del cònjuge receptor, o la mort d’un dels cònjuges.

Modificació de la Manutenció del Cònjuge

Les ordres de manutenció del cònjuge poden ser modificades si les circumstàncies canvien significativament. Per sol·licitar una modificació, el cònjuge que ho sol·licita ha de demostrar un canvi substancial en les circumstàncies des que es va emetre l’ordre original. Exemples de canvis significatius poden incloure:

 • Canvis en els Ingressos: Un augment o disminució significativa en els ingressos de qualsevol dels cònjuges pot justificar una revisió de la manutenció.
 • Canvis en les Necessitats Financeres: Si les necessitats financeres del cònjuge receptor canvien a causa de problemes de salut, educació, o responsabilitats de cura.
 • Nou Matrimoni o Cohabitació: Si el cònjuge receptor es casa de nou o cohabita amb una altra persona, això pot afectar la necessitat de manutenció.

Conseqüències de l’Incompliment de la Manutenció del Cònjuge

L’incompliment d’una ordre de manutenció del cònjuge pot tenir serioses conseqüències legals. Si un cònjuge no paga la manutenció ordenada pel tribunal, l’altre cònjuge pot prendre mesures legals per fer complir l’ordre. Algunes de les possibles conseqüències de l’incompliment inclouen:

 • Retenció de Salaris: El tribunal pot ordenar que els pagaments de manutenció siguin deduïts directament del salari del cònjuge incomplidor.
 • Embargament de Propietat: En alguns casos, el tribunal pot ordenar l’embargament de béns o comptes bancaris per cobrir els pagaments endarrerits.
 • Suspensió de Llicències: Les llicències de conduir, llicències professionals i altres permisos poden ser suspesos fins que es pagui la manutenció deguda.
 • Sancions i Multes: El tribunal pot imposar sancions i multes addicionals per l’incompliment.
 • Desacatament al Tribunal: En casos greus, el cònjuge incomplidor pot ser acusat de desacatament al tribunal, la qual cosa pot resultar en penes addicionals, incloent la presó.

Comprendre com funcionen les ordres de manutenció del cònjuge i el procés per modificar-les pot ajudar els cònjuges a complir amb les seves obligacions financeres i assegurar un resultat just i equitatiu en el procés de divorci. És essencial mantenir una comunicació oberta i cooperativa i buscar assessorament legal si és necessari per gestionar adequadament qualsevol canvi en les circumstàncies financeres.

Ordres Judicials de Protecció

En situacions de violència domèstica, assetjament o abús, un jutge pot emetre una ordre de protecció per salvaguardar la seguretat i el benestar de la víctima. Les ordres de protecció restringeixen l’agressor d’acostar-se o contactar la víctima i són essencials per proporcionar un entorn segur i lliure de violència.

Definició i Propòsit de les Ordres Judicials de Protecció

Una ordre de protecció és una directiva judicial que imposa restriccions a un individu (generalment l’agressor) per evitar que aquest s’acosti, contacti o interactuï de qualsevol forma amb la víctima. El propòsit principal d’aquestes ordres és prevenir futurs actes de violència, assetjament o abús, proporcionant a la víctima un mecanisme legal per a la seva protecció immediata.

Tipus d’Ordres Judicials de Protecció

Hi ha diversos tipus d’ordres de protecció que poden emetre’s segons la gravetat de la situació i la urgència de la protecció requerida:

 • Ordre de Protecció d’Emergència (EPO): Emesa immediatament per la policia o un jutge en situacions de perill imminent. Generalment dura entre 5 i 7 dies, proporcionant temps perquè la víctima sol·liciti una ordre de protecció temporal.
 • Ordre de Protecció Temporal (TPO): Emesa després d’una audiència preliminar, aquesta ordre ofereix protecció temporal fins que es pugui dur a terme una audiència completa. Sol durar de 15 a 30 dies.
 • Ordre de Protecció Permanent: Emesa després d’una audiència completa, pot durar diversos anys i, en alguns casos, pot ser renovada indefinidament si el tribunal ho considera necessari.

Condicions de les Ordres de Protecció

Les condicions específiques d’una ordre de protecció poden variar, però típicament inclouen el següent:

 • Prohibició de Contacte: L’agressor no pot contactar la víctima en persona, per telèfon, correu electrònic, xarxes socials o altres mitjans.
 • Distància de Seguretat: L’agressor ha de mantenir-se a una distància específica de la víctima, el seu habitatge, lloc de treball, escola o qualsevol altre lloc freqüentat per la víctima.
 • Sortida de l’Habitatge: L’agressor pot ser ordenat a abandonar l’habitatge compartit per evitar qualsevol contacte amb la víctima.
 • Custòdia Temporal: En casos que involucren menors, l’ordre pot incloure disposicions sobre la custòdia temporal dels fills per assegurar la seva seguretat.
 • Lliurament d’Armes: L’agressor pot ser obligat a lliurar qualsevol arma de foc o altres armes perilloses a les autoritats.

Procediment per Obtenir una Ordre de Protecció

El procés per obtenir una ordre de protecció generalment inclou els següents passos:

 1. Presentació d’una Petició: La víctima o el seu representant legal ha de presentar una petició davant el tribunal sol·licitant l’ordre de protecció i descrivint els incidents de violència, assetjament o abús.
 2. Audiència d’Emergència: En casos de perill imminent, el tribunal pot celebrar una audiència d’emergència per emetre una ordre de protecció temporal o d’emergència sense la presència de l’agressor.
 3. Notificació a l’Agressor: L’agressor ha de ser notificat de l’ordre de protecció temporal i de la data de l’audiència completa on es decidirà si s’emet una ordre permanent.
 4. Audiència Completa: Durant l’audiència, ambdues parts poden presentar proves i testimonis. El jutge avaluarà la informació i decidirà si es justifica una ordre de protecció permanent.
 5. Emissió de l’Ordre: Si el tribunal troba suficient evidència de perill, emetrà una ordre de protecció amb les condicions necessàries per protegir la víctima.

Durada i Renovació de les Ordres de Protecció

La durada d’una ordre de protecció depèn del tipus d’ordre emesa. Les ordres de protecció d’emergència són temporals i duren només uns dies, mentre que les ordres temporals poden durar diverses setmanes. Les ordres permanents solen durar entre un i cinc anys, tot i que poden ser renovades si el tribunal determina que l’amenaça persisteix. Per renovar una ordre de protecció, la víctima ha de presentar una sol·licitud de renovació abans que l’ordre actual expiri i demostrar que la necessitat de protecció continua.

Conseqüències de l’Incompliment d’una Ordre de Protecció

L’incompliment d’una ordre de protecció pot tenir greus conseqüències legals. Si l’agressor viola qualsevol de les condicions imposades per l’ordre, la víctima pot denunciar l’incompliment a les autoritats. Les possibles conseqüències de l’incompliment inclouen:

 • Detenció i Arrest: L’agressor pot ser arrestat i detingut per violar l’ordre de protecció.
 • Càrrecs Criminals: La violació d’una ordre de protecció pot resultar en càrrecs criminals addicionals, la qual cosa pot portar a penes de presó, multes i antecedents penals.
 • Augment de les Restriccions: El tribunal pot imposar restriccions addicionals o estendre la durada de l’ordre de protecció.
 • Desacatament al Tribunal: L’agressor pot ser acusat de desacatament al tribunal, la qual cosa pot resultar en sancions addicionals, incloses penes de presó.

Entendre com funcionen les ordres de protecció i el procés per obtenir-les és crucial per a la seguretat i el benestar de les víctimes de violència domèstica. És essencial que les víctimes busquin ajuda i utilitzin els recursos disponibles per protegir-se a elles mateixes i als seus éssers estimats de futurs actes de violència.

Conclusió

Les ordres judicials en casos de família són eines essencials per gestionar i resoldre conflictes familiars de manera justa i equitativa. Proporcionen una estructura legal que protegeix els drets i el benestar de totes les parts involucrades, especialment els nens. En comprendre la naturalesa i la importància d’aquestes ordres, les parts poden navegar millor el sistema legal i assegurar que les seves necessitats i les dels seus fills siguin ateses de manera efectiva i justa.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES