Sin categoríaValoració de Béns Immobles per a calcular la Legítima

30 d'abril de 2022

Un dels principals punts de desacord a l’hora de calcular les legítimes, és la valoració dels béns immobles; no sempre cal donar per vàlida la valoració que consta en l’escriptura d’acceptació d’herència.

Com es valoren els béns immobles de l’herència per a calcular la legítima?

Com es valoren un immoble a Catalunya, per béns immobles entenem cases, garatges, solars, terrenys rústics… Segons la normativa vigent, tots els immobles hauran de valorar-se pel seu valor real en la data de la defunció. El problema és que la referència al valor real és subjectiva.

Valoració d’immobles per a calcular la legítima

Segons l’Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques, els immobles es valoraran pel major dels següents tres valors:

  • El calculat per la Administració a l’efecte d’altres impostos.
  • El valor cadastral que figura en l’Impost sobre Béns immobles (IBI).
  • El preu o valor d’adquisició de l’escriptura de compra, herència o donació.

Els immobles en construcció es valoraran per l’import total de la inversió que s’emporti efectuada.

Advocat expert en herències, fiscalitat i successió d’empresa familiar a Vic i Girona

Castells advocats, orienta a aquells que desitgin planificar la seva successió en vida, així com als familiars del mort atenent presencialment a Girona i Vic.

Abans de començar amb la tramitació de la seva herència, el nostre despatx d’advocats s’encarrega de fer un estudi fiscal de l’herència on es valora el patrimoni, els seus drets i obligacions, així com la millor forma de repartiment. Una vegada els hereus coneguin les diferents opcions i la quantitat exacta que li correspon lliure d’obligacions o net, ens encarregarem de totes les gestions.

Només així pot acceptar o renunciar l’herència amb seguretat. Pot contactar amb nosaltres aquí.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES