Sin categoríaCom es quantifica la pensió d’aliments per als fills?

7 de febrer de 2022

Com a advocats especialistes en divorcis i separacions a Girona realitzem un alt nombre de procediments de dret de família. Sent el més comú els divorcis i les separacions.

Des del nostre despatx d’advocats a Vic, un dels aspectes més conflictius d’un divorci és el règim de guarda i custòdia que s’exercirà; i la veritat és que la major part de les vegades està molt relacionada amb la quantia de la pensió d’aliments que els progenitors/as hauran d’abonar.

Per això, en aquesta ocasió, et comptem tot el que necessites saber sobre la pensió d’aliments o pensió alimentària.

La pensió alimentària

Els conceptes que es fixen com a pensió d’aliments és un punt més a negociar entre les parts per al cas que hi hagi possibilitats d’aconseguir un acord, ja que, encara que per Llei alguns d’aquests conceptes són clars, cada família és un món i, per tant, cal atendre cas per cas, sense generalitzar.

Quins conceptes inclou la pensió d’aliments?

Els conceptes que s’han d’incloure en la pensió d’aliments, i que l’advocat especialista en relacions paternofilials ha de tenir en compte són, a grans trets, els següents:

 • Manteniment.
 • Habitació.
 • Vestit.
 • Educació i instrucció.
 • Despeses d’embaràs i part.

Així i tot, hi ha casos en què s’hauran de tenir en compte també altres despeses, ja que cal comptabilitzar totes aquelles despeses ordinàries, fixos i mensuals dels fills en comú.

Per exemple, si el nostre fill té una malaltia crònica que requereix medicació habitual, haurà de ser inclosa dins del recompte de despeses del nostre fill.

Una vegada tinguem clars els conceptes que s’inclouran i les quantitats mensuals, ordinàries i fixes que gasten els nostres fills en comú, podrem valorar els percentatges de participació de cadascun dels progenitors.

Com decidir quin percentatge ha d’aportar cada progenitor?

La quantitat de participació de cada progenitor haurà de ser acordada entre tots dos progenitors.

No obstant això, hi ha molts casos en els quals els cònjuges no són capaços d’aconseguir un acord. En aquests casos, haurà de ser un jutge qui el determini per ells, a través de les diferents proves aportades per totes dues parts. En aquest cas, el jutge dictaria Sentència i aquesta resolució judicial seria d’obligat compliment per part de tots dos progenitors.

Advocat especialista en divorcis i separacions

El procediment judicial contenciós sol ser bastant llarg, motiu pel qual, l’advocat especialista en divorcis i separacions pot sol·licitar un acord de mesures provisional mentre se substancia el plet i s’obté una sentència. La finalitat no és una altra que no deixar en desemparament als menors.

Cal recalcar que pensió d’aliments és una pensió que res té a veure amb la pensió compensatòria entre cònjuges. La pensió d’aliments, és per als fills. Mentre que la pensió compensatòria és una espècie d’indemnització per: o bé el temps de dedicació a la família dins del matrimoni i que, per tant, es fa en un únic pagament (encara que es pot recordar també fraccionat o condicionat); o bé pel desequilibri econòmic cert que el divorci o separació produeix a un dels dos cònjuges respecte a l’altre.

Hi ha moltes persones que confonen la pensió d’aliments amb un pagament a favor de la seva ex parella o cònjuge, la qual cosa els comporta viure amb angoixa cada mes per haver de pagar aquestes quantitats al compte bancari de l’altre progenitor. És imprescindible deixar constància que no és així, la pensió d’aliments a favor dels menors no té un altre significat que el de participar de les obligacions com a pare/mare de mantenir al fill en comú. No obstant això, a causa de la primerenca edat d’aquest, i depenent del règim de custòdia establert, es formalitza el pagament al compte de l’altre progenitor, ja que és qui s’encarrega de formalitzar els pagaments mensuals de col·legi, farmàcia, etc.

Determinar despeses incloses en la pensió d’aliments

Per a determinar quines despeses es consideren inclosos en la pensió d’aliments cal acudir al conveni regulador o a la sentència de divorci. Aquest conveni regulador està format de diversos pactes. Avui ens referirem especialment als relatius a la pensió d’aliments:

Potestat Parental (Primer punt)

Encara que no ens centrarem en aquest apartat, cal destacar que es tracta d’establir qui dels dos progenitors s’encarregarà de prendre les decisions d’importància respecte als fills en comú: col·legi al qual es matricularan, si seran educats amb influència d’alguna religió o no, etc.

Excepte en casos puntuals i molt concrets, la potestat parental sempre és compartida.

Guarda i Custòdia dels menors (Segon Punt)

Encara que res té a veure amb la pensió d’aliments, és un fet que qui tingui la guarda i custòdia d’aquests, és qui ha d’administrar les despeses i necessitats dels menors. Pel que és aquesta part, normalment (no sempre), qui rep la pensió d’aliments (és a dir, la part de manutenció de l’altre progenitor per al fill en comú) a fi d’administrar-la en nom dels fills i sufragar les seves despeses ordinàries, fixos i mensuals juntament amb la seva pròpia aportació.

Tot això, de manera independent a la pàtria potestat, que és un element que no es discuteix i que res té a veure amb la pensió d’aliments.

Règim de visites (Tercer Punt)

En aquest apartat, es fixa el règim de visites a favor del progenitor no custodi tant en període ordinari com en període extraordinari, és a dir, durant les vacances, festius i ponts.

També es fixarà el repartiment de vistes en període ordinari i extraordinari entre els progenitors quan el règim de guarda i custòdia sigui compartida.

La pensió d’aliments (Quart Punt)

Partint de la base que els progenitors estan obligats a cura dels seus fills, aquests deuen, en la mesura del possible, arribar a un acord de mínims per a fixar en l’acord de relacions paternofilials.

Tipus de despeses en la pensió d’aliments

Despeses ordinàries en la pensió d’aliments

Excepte acords de custòdia compartida, l’habitual és que el progenitor no custodi hagi d’aportar una quantia individualitzada per cada fill de manera proporcional a les necessitats i en funció de l’edat. I d’una altra tenint en compte les possibilitats econòmiques del progenitor no custodi.

A Espanya, de moment, no hi ha oficialment taules que hagin d’aplicar-se, encara que sí orientadores.

La jurisprudència ens ha ensenyat que, la més comuna, és partir d’un mínim per nen per a poder sustentar-se, que és de 150 € al mes. Cas que s’aplica, per exemple, en supòsits de progenitors en atur. Al final, si no hi ha acord, serà el jutge qui decideixi, en funció de les necessitats dels fills, situació laboral i les possibilitats econòmiques, havent de tenir en compte els ingressos i les despeses mensuals dels progenitors.

Aquesta quantia s’ha d’atorgar cada mes a cada menor, normalment en un número de compte per a deixar constància dels pagaments. (Ja que l’incompliment del pagament és executable en via civil, i fins i tot podria arribar a ser constitutiu de delicte). Aquests se solen fer dins dels cinc primers dies de cada mes.

Despeses extraordinàries (que no formen part de la pensió d’aliments)

D’una altra, a més es fixa el pagament o la forma de pagament de les despeses extraordinàries. Aquests solen anar al 50% entre tots dos progenitors si no hi ha grans diferències econòmiques entre tots dos, independentment del règim de guarda i custòdia triat.

Tipus de despeses extraordinàries en la pensió d’aliments

En aquestes despeses es té en compte, entre altres:

 • Despeses mèdiques no cobertes per la Seguretat Social (ex. Ortodòncies, Psicòleg, etc.).
 • Despeses de matrícula acadèmica, llibres de text, material escolar, etc.
 • Classes de reforç o acadèmies, quan així ho exigeixi el rendiment acadèmic del menor que tenen en comú, per a aquelles assignatures que requereixin aquesta ajuda complementària.
 • Casals d’estiu, colònies i excursions escolars
 • Uns altres a considerar serien:
  • Activitats extraescolars, si existeix acord entre els progenitors.
  • Campaments d’estiu.

Finalment, i a l’efecte d’il·lustrar els principals punts que l’advocat expert en divorcis ha de fixar, es té en compte acordar un règim de visites.

Fins a quina edat es paga pensions alimentàries?
A Espanya no hi ha oficialment una edat per a deixar de pagar pensió d’aliments, ja que es considera que es deixarà de tenir l’obligació de pagament de pensió d’aliments quan els fills en comú siguin independents econòmicament. Alguna cosa que dependrà fonamentalment de la seva primera etapa com a adult i si hi ha despeses universitàries i altres.

Finalment, tots aquests serien punts de bàsics i mínims. Si es troba en situació de divorci i està buscant un advocat a Girona o a Vic, en el nostre despatx d’advocats podem informar-lo de tots els aspectes que puguin ser del seu interès i dels seus fills.

És important mantenir una bona negociació entre tots dos progenitors a fi d’evitar la via contenciosa. Sempre és millor aconseguir un acord en vistes al benestar dels fills en comú. Per això, és imprescindible comptar amb advocat especialista en pensions d’aliments.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES