Sin categoríaContribució a la pensió d’aliments

24 de gener de 2022

Què és la contribució a la pensió d’aliments?

La pensió d’aliments és una quantitat econòmica mensual que han d’abonar tant el pare com la mare a fi de sufragar les despeses ordinàries i mensuals dels fills en comú menors d’edat o no independents econòmicament.

Règim de custòdia exclusiva o compartida

Encara que el règim de guarda i custòdia que s’exerciti sigui exclusiva o compartida, tots dos progenitors hauran d’abonar una pensió d’aliments a favor dels seus fills. El que determinarà la quantitat en la qual col·laborarà cadascun té a veure amb els ingressos i despeses que tinguin mensualment cadascun d’ells, no amb la custòdia.

És a dir, pot existir un règim de guarda i custòdia exclusiva a favor de la mare però que la progenitora tingui uns ingressos mensuals molt més elevats que els del pare i unes despeses més o menys semblants, la qual cosa comportarà que la mare hagi d’abonar major quantitat econòmica a favor dels fills en comú que el pare.

El règim de custòdia determinarà la forma en la qual es realitzarà el pagament de la pensió (encara que no el percentatge de contribució), és a dir, si es farà en un compte en comú o bé a un compte bancari del progenitor custodi a fi de facilitar els pagaments mensuals.

Com calcular el pagament de la pensió d’aliments?

Al nostre parer, els aspectes a tenir en compte a l’hora de quantificar el percentatge de contribució de cada progenitor a la pensió d’aliments dels fills, són:

 • Ingressos mensuals: salari, rendes, etc.
 • Gastos mensuals:
  • Personals
  • Professionals (si es treballador/a per compte propi)
  • Dels fills

No sols es poden tenir en compte els ingressos, ja que no és real. Normalment, quants més ingressos, més despeses. Evidentment, hem de deixar a part els “capritxos” que es vulgui donar cada progenitor, ja que, òbviament, passarà per davant les despeses de manutenció dels fills en comú.

Documentació necessària per a calcular la pensió d’aliments

A més, és molt important que s’acreditin, tant els ingressos com les despeses. Ens hem trobat a vegades, que l’altra part ha defensat que el seu client té uns ingressos, per exemple, de 1.000 Euros, i unes despeses de 950€ al mes, sense aportar un sol document acreditatiu. Al nostre parer, no es pot donar per bona aquesta afirmació, ja que tot el que no sigui acreditat, ha de posar-se en dubte.

Per això, s’aconsella que sempre s’acrediti, com a mínim, amb la següent documentació:

 • 5 últimes nòmines (si és treballador/a per compte aliè)
 • 4 últims IRPF (tant si és treballador/per compte propi o aliè)
 • Rebuts dels subministraments
 • Justificants de pagament o domiciliacions de despeses fixes personals i/o empresarials (si és treballador/per compte propi)

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES