DivorciDret de FamiliaPensió alimentàriaImplicacions del Impagament de la Pensió Alimentària: Entenent les Conseqüències Legals

12 de gener de 2024

Introducció al Incompliment de la Pensió Alimentícia

El impagament de la pensió alimentària representa un incompliment greu de les responsabilitats parentals i de les decisions judicials. Aquest acte no només afecta els drets del menor, sinó que també desencadena una sèrie d’accions legals que poden tenir conseqüències serioses per al progenitor incomplidor.

Accions Civils Davant l’Incompliment de la Pensió Alimentària

 • Demanda d’Execució Judicial: El progenitor custodi, davant l’incompliment de la pensió alimentícia, pot interposar una demanda civil per executar la resolució judicial. Aquesta acció és el primer pas legal per enfrontar l’impagament.
 • Averiguació i Embargament de Béns: Es realitza una investigació patrimonial del progenitor incomplidor per identificar béns susceptibles d’embargament, amb l’objectiu de recuperar la quantitat deguda, incloent interessos i costes del procediment.

Repercussions Penals de l’Impagament de Pensió Alimentícia

 • Denúncia Penal per Impagament: Si l’incompliment persisteix, es pot obrir un procés penal basat en els articles 227 i 228 del Codi Penal.
 • Condicions per a la Denúncia Penal: Perquè procedeixi la denúncia penal, s’han de complir certs requisits:
  • L’impagament ha de ser d’almenys 2 quotes consecutives o 4 no consecutives.
  • El progenitor incomplidor no ha de ser insolvent.
  • L’impagament ha de ser intencionat, no degut a precarietat econòmica.
 • Conseqüències Penals de l’Impagament: L’incompliment continuat i demostrat pot portar a la imposició de multes coercitives i, en casos greus, a penes de presó d’entre 3 mesos i 1 any.

Conclusió: La Importància del Compliment de la Pensió Alimentària

L’impagament de la pensió alimentària és un assumpte seriós que afecta no només al benestar del menor sinó que també comporta serioses repercussions legals per al progenitor incomplidor. La llei preveu mecanismes tant civils com penals per assegurar el compliment d’aquestes obligacions, destacant la importància de la responsabilitat parental i el respecte a les resolucions judicials.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES