Custòdia CompartidaDivorciMesures Cautelars o ProvisionalsProcediments JudicialsImportància de les Mesures Provisionals en Procediments Judicials

19 de gener de 2024

La Necessitat de Mesures Provisionals

Actualment, els procediments judicials relacionats amb divorcis o custòdia de menors en contextos contenciosos solen prolongar-se durant diversos mesos. Aquest retard fa que la sol·licitud de mesures provisionals esdevingui cada vegada més essencial.

El Procés de Sol·licitar Mesures Provisionals

Les mesures provisionals s’han de presentar davant del jutjat mitjançant una demanda. Aquest procediment busca obtenir un pla de parentalitat provisional, conduint a un judici més ràpid. Durant aquest judici, les parts involucrades podran respondre oralment el mateix dia de la vista. Posteriorment, el Jutge dictarà un Auto que establirà les mesures provisionals a seguir durant el procés de divorci principal.

Avantatges de les Mesures Provisionals

Encara que aquest procés no és el més ràpid, ofereix als progenitors una guia sobre com actuar amb els seus fills durant el procediment judicial, el qual pot estendre’s fins a un any.

Riscos de No Sol·licitar Mesures Provisionals

En absència de mesures provisionals, les parts hauran d’esperar la resolució del procediment principal sense tenir una guia judicial sobre com manejar la seva relació diària amb els menors. Això pot conduir a conflictes i malentesos, especialment en situacions on cada progenitor té expectatives diferents respecte a la custòdia.

Exemples de Conflictes sense Mesures Provisionals

Un escenari comú és quan un progenitor assumeix la custòdia compartida i un altre la custòdia exclusiva sense una resolució judicial definitiva. Això porta a confusions i conflictes, per exemple, en la recollida dels fills a l’escola, la qual cosa pot resultar en situacions tensió i la necessitat d’intervenció policial, afectant negativament als menors involucrats.

La Prevalença del Procediment de Modificació de Mesures

Atesa la complexitat i els possibles conflictes, és recomanable sol·licitar la modificació de mesures provisionals com una mesura preventiva, excepte en casos on els progenitors puguin arribar a un acord mutu satisfactori.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES