Sin categoríaLES CAPITULACIONS MATRIMONIALS

22 de novembre de 2021

Què són i per a què serveixen les capitulacions matrimonials?

Les capitulacions matrimonials són un contracte que es formalitza entre els contraents del matrimoni pel qual fixen el règim econòmic pel qual voldran regir-se, és a dir, per la qual cosa es regularà el seu matrimoni. Aquest contracte les parts l’han de realitzar davant de notari.
Les capitulacions matrimonials es poden realitzar abans o després de la celebració del matrimoni, però sempre dins el termini d’un any, previ (prematrimonials) o posterior a la celebració (post matrimonials).
Cal tenir en compte que les capitulacions matrimonials caduquen. Si durant l’any posterior a la firma del contracte no s’ha formalitzat el matrimoni, s’hauran de tornar a signar, ja que si no perdran la seva vigència.

Classes de capitulacions matrimonials que existeixen

Existeixen diferents classes de règims matrimonials als quals ens podem acollir quan realitzem unes capitulacions matrimonials:

Règim econòmic de guanys:

Estableix que els guanys obtinguts durant el matrimoni, per qualsevol dels dos cònjuges, són comuns per ambdós, per tant, pel cas que es dissolgui el matrimoni per divorci o separació, els béns adquirits durant el matrimoni s’hauran de repartir a parts iguals.
Aquest règim s’aplica per defecte a la Comunitat de Madrid, entre d’altres.

Règim econòmic de separació de béns:

La seva característica principal és que els béns que adquireixen cada cònjuge per separat, ja siguin anteriors, durant o posteriors al matrimoni, seguiran essent d’aquest únic cònjuge, sense haver-se de repartir per meitats els béns o patrimoni particular. Únicament s’hauran de repartir per parts iguals els béns adquirits per ambdues parts, és a dir, que estiguin a nom dels dos.

Aquest és el que regeix per defecte a la Comunitat Autònoma de Catalunya, entre d’altres.

Règim de participació

Aquest règim permet que cadascun dels cònjuges pugui participar dels guanys que ha adquirit l’altre durant el matrimoni. No obstant això, només es permet mentre duri el règim. És a dir, en el moment en el qual es porti a terme el divorci o la separació, aquest dret de participació deixaria de ser vigent.

Què passa si no signem unes capitulacions matrimonials?

Si els cònjuges no realitzen unes capitulacions matrimonials, s’aplicarà per defecte el règim de guanys, en ser el règim establert pel dret civil comú, regulat al Codi Civil Espanyol.
No obstant això, hi ha Comunitats Autònomes que estan dotades del seu propi Codi Civil, com per exemple Catalunya i, per tant, en defecte de capitulacions matrimonials, regiria l’establert pel Codi Civil propi. En el cas de Catalunya, s’aplicaria el règim de separació de béns.

Quan s’han de signar les capitulacions matrimonials?

El nostre consell és que se signin capitulacions matrimonials si a la vostra Comunitat Autònoma no regeix per defecte el règim econòmic de separació de béns, ja que considerem que és el més just i adequat pels matrimonis.

Beneficis del règim econòmic de separació de béns

El règim de separació de béns ofereix la lliure disposició dels mateixos béns de cadascú, sense necessitar permís ni acords amb l’altre cònjuge. A més, pel cas que el matrimoni acabi amb un divorci o separació, facilitarà el repartiment del patrimoni, ja que només ens haurem de centrar en el patrimoni comú, no en el que ja consta a nom de cadascú. Tampoc es compartirien ni les donacions ni les herències, en tractar-se de béns privatius de cada cònjuge. Per últim, i pel cas que un dels cònjuges hagués contret deutes, aquesta càrrega no passaria a ser una problemàtica comuna en el moment del divorci o separació, sinó que seguiria essent l’obligat a retornar el deute el cònjuge que en el seu dia el va contraure.

Tot i l’exposat, és important un bon assessorament a fi d’ajudar als cònjuges a decidir quin és el règim econòmic més adequat pel seu matrimoni, ja que com tot en el món del dret, dos i dos mai són quatre, cal revisar cada cas i aconsellar en la seva virtut.
Per això, el BUFET D’ADVOCATS CASTELLS, som un equip de professionals preparat i format en l’àmbit de família per tal d’assessorar-te tenint sempre en compte totes les esferes que envolten el teu dia a dia.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES