Sin categoríaQuè és i quines mesures conté un conveni regulador de guarda i custòdia?

6 d'octubre de 2021

És sabut per tots que quan duem a terme un divorci o una separació, és necessària la redacció d’un conveni regulador, però… Sabem quins extrems conté aquest escrit?

Què és i quina finalitat té un conveni regulador?

El conveni regulador és un contracte entre cònjuges, que ha de ser signat pels dos i homologat via judicial o notarial, en funció de cada cas, a fi que tingui validesa i garanties de compliment.

La finalitat del conveni és la de regular totes les mesures relatives a aquells extrems que ens uneixen amb el nostre cònjuge. En primera instància, els nostres fills; seguidament, el patrimoni que tinguem en comú; entre altres.
Per això, l’escrit s’inicia amb l’anotació de les dades de cadascun dels cònjuges, així com la data i lloc de celebració del matrimoni, l’especificació de l’últim domicili familiar, i els noms i edats dels fills en comú.

Pla de parentalitat en un conveni regulador

Seguidament, és imprescindible establir un pla de criança, és a dir, indicar les mesures que guiaran als cònjuges en relació amb els fills menors d’edat una vegada es duguin a terme vides personals i econòmicament independents l’un de l’altre. Per aquest motiu, s’ha d’indicar:

Qui exerceix la potestat parental dels fills en comú?

La potestat parental es refereix a totes les decisions d’importància que impliquen els fills en comú: col·legi al qual es matricularan, assistència a reunions escolars, metges que els visitaran, etc. Independentment de qui exerceixi el règim de guarda i custòdia, aquest tipus de decisions, hauran de ser preses en comú.

Tipus de guarda i custòdia: ¿Compartida o exclusiva?

Després, s’establirà el tipus de guarda i custòdia que s’exercirà: compartida o exclusiva a favor d’un dels dos progenitors. Per a això, cal atendre a com és el dia a dia dels fills en comú, així com el dels progenitors, ja que la finalitat d’establir un pla de criança per als menors, aquest que la seva vida es vegi el menys alterada possible.

Règim de visites: Període ordinari i període extraordinari

Després d’això, s’indicarà el règim de visites a favor de cada progenitor, tant en període ordinari (durant el curs, sense dies festius) com a extraordinari (vacances, festius i ponts, així com dies especialment assenyalats).

Altres obligacions dels progenitors en un conveni regulador

No podem obviar les obligacions que tenen tots els progenitors pel mer fet de ser pares, motiu pel qual, és imprescindible establir una pensió d’aliments a favor dels fills, sempre tenint en compte les despeses ordinàries que generen els menors i els ingressos dels progenitors.

També hem d’establir els percentatges de participació, per part dels progenitors, de les despeses extraordinàries dels menors; això és: activitats extraescolars, despeses mèdiques no cobertes per la Seguretat Social, material escolar, etc.

Després del pla de criança, segueix la previsió d’aquells extrems que vinculen únicament als cònjuges, per exemple, l’establiment de pensions compensatòries si fos el cas, sigui de caràcter econòmic o per raó de treball.

 

Pla econòmic en un conveni regulador

Finalment, ha d’establir-se un pla econòmic relatiu al patrimoni comú, si el tinguessin. És necessari descriure totes les propietats i indicar què passarà amb cadascuna d’elles; és a dir, si s’adjudicarà un cònjuge o un altre la propietat, si vendran a un tercer o si mantindran la copropietat. Tot això haver de ser estudiat en l’àmbit fiscal a fi d’evitar que causi un impacte indesitjat en les economies dels cònjuges.

Per tot això, és molt important que s’assessorin a través d’un advocat a fi de gestionar tots els punts del conveni i prendre així les millors decisions.

En el Bufet d’Advocats Castells som especialistes en procediments de divorci. Dediquem el nostre dia a l’assessorament a famílies per a posteriorment redactar el conveni que més s’adapti a la seva situació.

No hi ha dues famílies iguals, per això, tampoc hi ha dos convenis iguals. Aquesta és la primícia amb la qual treballem cada dia, oferint un assessorament absolutament personalitzat i professional.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES