Sin categoríaL’Inventari en la compensació ecónomica per raó de treball en el règim de separació de béns a Catalunya

17 de juny de 2022

La compensació econòmica ve regulada pels articles 232-5 i següents del Codi Civil de Catalunya.

L’inventari per a la compensació econòmica

En principi, és d’obligat compliment, l’aportació d’un inventari en la pròpia demanda, o contestació, o reconvenció, indicant el patrimoni actiu i passiu de cada cònjuge, ja que la resta de l’actiu, menys el passiu, ens donarà la quantitat sobre la qual calcular el percentatge de compensació. En aquest apartat caldrà tenir en compte moltes qüestions, ja que, hi haurà patrimoni comú, patrimoni privatiu de cada cònjuge, deutes compartits, etc. Tot haurà de ser previst, encara que cadascun es calcula diferent.

L’ACTUALITZACIÓ DEL VALOR D’UN BÉ PREVI A la CONVIVÈNCIA QUE S’EMBENI PER A INVERTIR ÍNTEGRAMENT O EN PART Al DOMICILI FAMILIAR QUE ES MANTÉ EN EL MOMENT DEL DIVORCI/SEPARACIÓ

 

Càlcul sobre un inventari en la compensació econòmica per raó de treball

Per exemple, imaginem que A, abans de conèixer a B, compra un immoble que, després de contreure matrimoni amb B, decideix vendre per 120.000 Euros i invertir 96.000 Euros en la compra de la meitat d’un terreny (l’altra meitat la posa B), així com la meitat d’obra nova 200.000 Euros. En el moment de la ruptura, aquesta casa és el domicili familiar. El valor de mercat de l’habitatge en el moment de la separació és d’1.600.000 Euros.

En la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 64/2016, de 6 de setembre, per a calcular l’increment patrimonial, la Sala va realitzar el següent còmput:

El preu pagat per a és de 296.000 Euros que, comparat amb el preu de mercat en el moment de la ruptura, que és 1.600.000 Euros, demostra l’increment de valor de l’habitatge.

Per a això, es divideix el valor final entre el valor de compra, això és, 1.600.000 Euros / 296.000 Euros = 5,42. Significa que, en el moment de la ruptura, l’habitatge val 5,42 vegades més que quan la va comprar; per tant, l’increment de valor és de 5,42. Per tant, hem de multiplicar el preu d’adquisició per l’increment de valor:

120.000 Euros x 5,42 vegades = 654.000 Euros.

La Sala va concloure que havia de minorar-se del valor de mercat de l’habitatge familiar a data del cessament de la convivència, el valor actualitzat del preu de venda de l’immoble que era propietat d’abans de casar-se i que va vendre per a reinvertir en aquest segon habitatge, això és:

1.600.000 Euros – 654.000 Euros = 946.000 Euros. Per tant, el valor que ha de computar-se en l’actiu de A, com a increment als béns adquirits durant el matrimoni, és de 946.000 Euros.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES