Sin categoríaMoratòria en el pagament de les hipoteques

30 de març de 2020

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column css=”.vc_custom_1586289039514{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #79a03e !important;border-left-style: dotted !important;border-right-color: #79a03e !important;border-right-style: dotted !important;border-top-color: #79a03e !important;border-top-style: dotted !important;border-bottom-color: #79a03e !important;border-bottom-style: dotted !important;border-radius: 10px !important;}”][vc_single_image image=”494″ img_size=”75×75″ alignment=”center” qode_css_animation=””][vc_empty_space height=”12px”][vc_column_text]

Respongui el nostre breu qüestionari i li farem un estudi del seu cas.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”12px”][vc_empty_space height=”12px”][icons icon=”fa-arrow-down” size=”fa-lg” type=”normal” custom_size=”22″ position=”center” link=”#cuestionari” anchor_icon=”yes” target=”_self” icon_color=”#79a03e”][vc_empty_space height=”24px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

Una de les mesures adoptades pel Govern central al Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’ impacte econòmic i social del COVID-19, publicada al BOE el passat dia 18 de març de 2020, és assegurar la protecció dels deutors hipotecaris en situació de vulnerabilitat, evitant així que puguin ser desnonats de les seves vivendes per no poder pagar les quotes hipotecàries, degut a l’estat d’alarma que estem vivint i a la situació d’emergència sanitària.

L’article 7 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, estableix que: “Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19 desde este artículo y hasta el artículo 16 de este real decreto-ley, ambos incluidos”.

 

A PARTIR DE QUAN PODEM PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE MORATÒRIA?

Les sol·licituds de moratòria poden presentar-se des del dia següent a l’entrada en vigor del present Reial Decret-Llei, és a dir, des del dia 19 de març de 2020.

 

QUI POT SOL·LICITAR LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LES QUOTES HIPOTECÀRIES?

La moratòria s’aplicarà als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària, en el que el deutor es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir, que es trobi en un dels supòsits dels que estableix l’article 9 i que estiguin vigents a la data d’entrada en vigor del Reial Decret.

Aquestes mateixes mesures s’aplicaran també, en virtut de l’article 10, als fiadors i avalistes del deutor principal, respecte de la seva vivenda habitual i en les mateixes condicions que les establertes pel deutor principal.

D’altra banda, l’article 9 del RD-Llei defineix el que es consideren situacions d’especial vulnerabilitat:

 • Que el deutor hipotecari estigui en situació d’atur o, en el cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes (com a mínim el 40%).

 

 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria.

 

  • Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM): 1.613,52 €
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec en la unitat familiar (53,78 €). L’increment aplicable per cada fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental (80,68 €).
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar (53,78 €).
  • Pel cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència i malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar activitat laboral, el límit previst serà de quatre vegades l’IPREM, és a dir, 2.151,36 €, més les quantitats que corresponguin per cada fill a càrrec.
  • Pel cas que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que s’incapaciti acreditativament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit seran 2.698,20 €.

 

 • Que la quota hipotecària, més les despeses i subministres bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos néts que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

 

 • Que, a conseqüència de la emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a la vivenda, en els termes que es defineixen en l’apartat següent:

 

  • Que s’hagi produït una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat com a mínim pel 1,3.
  • Que s’hagi produït una caiguda substancial de les vendes quan aquesta caiguda sigui com a mínim del 40%.
  • Per unitat familiar la composada pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a la vivenda, inclús els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a la vivenda.

 

QUINA DOCUMENTACIÓ ÉS NECESSÀRIA PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

Per poder sol·licitar la moratòria, el deutor ha de presentar directament a l’entitat financera la següent documentació:

1. En cas, de situació legal d’atur, el certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, on figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur.

2.  En el supòsit de cessament de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament de l’activitat declarada per l’interessat.

3. Número de persones que habiten la vivenda:

  • Llibre de Família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d’empadronament històric (6 mesos anteriors) i de convivència.
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar l’activitat laboral.

4. Titularitat dels béns:

 • Nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de la vivenda i de concessió del préstec amb garantia hipotecària.

5. Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial Decret-Llei.

 

FINS QUAN ES POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE MORATÒRIA?

La sol·licitud haurà de presentar-se abans dels 15 dies després de la vigència del present Reial Decret-Llei, que va accionar l’Estat d’Alarma, que de moment té vigència d’un mes, però que podrà prorrogar-se.

 

QUIN ÉS EL TERMINI DE RESOLUCIÓ PER PART DE LES ENTITATS FINANCERES?

Una vegada realitzada la sol·licitud de la moratòria, l’entitat creditora procedirà a la seva implementació en el termini màxim de 15 dies. Una vegada concedida la moratòria, l’entitat creditora comunicarà al Banc d’Espanya la seva existència i durada a efectes comptables i de no imputació de la mateixa en el còmput de provisions de riscos.

 

QUINS EFECTES COMPORTA LA MORATÒRIA?

La moratòria comportarà la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per la mateixa i la conseqüent inaplicació durant el període de vigència de la moratòria de la clàusula de venciment anticipat que consti en el contracte de préstec hipotecari.

Durant el període de vigència de la moratòria, l’entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització de capital o pagament d’interessos) ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc es meritaran interessos.

Si et trobes en una d’aquestes situacions, no dubtis en contactar amb el BUFET D’ADVOCATS CASTELLS; podrem realitzar un estudi de viabilitat personalitzat per tal d’esbrinar si compleixes o no els requisits per acollir-te a la moratòria i prepararem tota la documentació neessària per adjuntar-la amb la sol.licitud.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”12px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” z_index=”” padding_top=”30″ padding_bottom=”50″ anchor=”cuestionari”][vc_column css=”.vc_custom_1586173871083{padding-top: 5% !important;padding-right: 5% !important;padding-bottom: 5% !important;padding-left: 5% !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 10px !important;}”][vc_column_text][fc id=’5′][/fc][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES