Parelles de fet i pensió de viduïtat

14 de desembre de 2020

Abans de començar l’explicació de la relació entre aquests dos conceptes, anem a introduir-los.

Una parella de fet és la convivència estable i alhora pública entre dues persones les quals tenen intenció de començar una vida més completa i familiar però encara no han contret matrimoni o no ho volen fer.
Aquestes són les característiques per ser parella de fet, encara que poden canviar segons el lloc de residència:

 • Tenir la majoria d’edat o estar emancipat/a.
 • Que no hi hagi incapacitació judicial.
 • No tenir un parentiu directe entre els membres de la parella de fet.
 • Sense haver contret matrimoni, o acreditar el divorci.
 • Tenir un període mínim de convivència de dos anys, i / o fills en comú.
 • Només en alguns casos, atorgament d’escriptura pública.
 • Realització de la inscripció en el Registre habilitat a l’efecte per cada comunitat autònoma.

D’altra banda, la pensió de viduïtat és una prestació econòmica de caràcter vitalici que la reben els que han contret matrimoni o van ser parella de fet d’algú que va morir i alhora reuneixin els requisits que es necessiten segons la llei.
Aquesta pensió protegeix la situació econòmica necessària causada per la defunció de la persona.

Les parelles de fet tindran aquest dret si es van inscriure així almenys dos anys abans de l’esdeveniment o en cas de tenir fills en comú. Segons aquests fets, es determinarà un específic nivell d’ingressos. Mitjançant el certificat d’empadronament es necessitarà demostrar la convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció del causant i amb una durada, no interrompuda, de com a mínim els cinc anys anteriors.

QUÈ CAL PER REBRE LA PENSIÓ de VIDUÏTAT A LES PARELLES DE FET?

Per rebre la pensió de viduïtat a les parelles de fet cal:

 • Acreditar que els ingressos durant l’any anterior natural a la defunció no siguin superiors al 50% dins de la suma dels ingressos de la persona supervivent i al mateix temps dels del difunt en el mateix període. En cas de no tenir fills comuns, el percentatge serà del 25%.
 • En el cas que els ingressos del supervivent siguin menys d’1,5 vegades l’import del salari mínim interprofessional vigent en el moment de la defunció. Això ha de concórrer en el moment de la mort, que haurà de ser citat, i també durant el període de la seva percepció.
 • La parella ha d’estar inscrita en el Registre d’Unions de Fet.
 • La constitució s’hauria d’haver realitzat mínim amb dos anys d’antelació.
 • Tenir una acreditació conforme la convivència és existent mínim durant els 5 últims anys.
 • El difunt no pot estar casat amb una altra persona en el moment de la seva defunció.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES