Parelles de fetParelles de fet i pensió de viduïtat

28 de setembre de 2023

Abans de començar l’explicació de la relació entre aquests dos conceptes, els introduirem.

Una parella de fet és la convivència estable i alhora pública entre dues persones, les quals tenen intenció de començar una vida més completa i familiar però encara no han contret matrimoni o no ho volen fer.

Aquestes són les característiques per a ser parella de fet, encara que poden canviar segons el lloc de residència:

Catalunya, com a comunitat autònoma, té la potestat de regular diferents aspectes de la vida civil dels seus habitants, incloent-hi les parelles de fet i els seus conseqüents drets i obligacions. Un dels beneficis més significatius, però alhora complexos d’entendre, és l’accés a la pensió de viduïtat. En aquesta anàlisi detallada, ens submergirem en la intersecció d’aquests dos àmbits.

El concepte de parella de fet

Primer, és necessari entendre què s’entén per parella de fet. A diferència del matrimoni, es tracta d’una unió no formalitzada mitjançant una cerimònia matrimonial, però sí que reconeguda legalment.

Diferències entre matrimoni i parella de fet

Mentre el matrimoni és una institució legal que se celebra davant un òrgan civil o religiós i atorga automàticament una sèrie de drets i obligacions, la parella de fet requereix d’un registre específic i els drets associats poden variar considerablement.

Raons per a optar per una parella de fet

Les motivacions per a triar ser parella de fet en lloc de casar-se són variades: poden ser d’índole personal, filosòfica, per qüestions de simplicitat administrativa o simplement per desig de mantenir un grau de formalitat intermedi entre la solteria i el matrimoni.

Regulació a Catalunya

A Catalunya, les parelles de fet tenen un estatus particular gràcies a les competències autonòmiques en matèria de dret civil.

Requisits específics de Catalunya

Hem esmentat alguns requisits anteriorment, però és crucial recalcar la importància del registre en el Registre de parelles de fet de la Generalitat de Catalunya i de mantenir una convivència ininterrompuda.

Beneficis i limitacions

A més de poder accedir a la pensió de viduïtat, les parelles de fet tenen drets similars als matrimonis en àrees com l’herència, les declaracions fiscals conjuntes i l’accés a l’habitatge familiar. No obstant això, enfronten limitacions en àmbits com l’adopció i la percepció d’uns certs beneficis socials.

La pensió de viduïtat en profunditat

Més enllà de ser un mer benefici econòmic, aquesta pensió representa una xarxa de seguretat per als qui enfronten la pèrdua del seu company o companya de vida.

Història de la pensió de viduïtat

Originada per a protegir les dones que, històricament, no tenien autonomia econòmica, avui s’ha modernitzat per a incloure a qualsevol membre d’una parella, independentment del gènere.

Com es calcula aquesta pensió?

El càlcul de la pensió de viduïtat depèn de diversos factors, incloent-hi les contribucions a la Seguretat Social del mort, la durada de la parella i altres criteris que poden influir en la quantia.

Parelles de fet i el seu accés a la pensió

L’accés no és automàtic; és necessari complir amb una sèrie de requisits, alguns dels quals hem enumerat prèviament. No obstant això, és vital comprendre que cada cas és únic i pot requerir assessorament legal.

Casos particulars i jurisprudència

Al llarg dels anys, han sorgit diferents casos que han desafiat i, alhora, reformat la interpretació legal d’aquests drets. És beneficiós conèixer algunes d’aquestes situacions per a entendre millor l’abast i les limitacions de la llei.

Si et trobes en una parella de fet o consideres formar una, és essencial que t’informis adequadament. No sols sobre els teus drets i obligacions, sinó també sobre les particularitats que la legislació catalana imposa.

Les parelles de fet a Catalunya ocupen un lloc especial en l’entramat legal. Si bé han guanyat terreny quant a reconeixement i drets, encara hi ha reptes i matisos que comprendre. Ja sigui que busquis accedir a la pensió de viduïtat o simplement vulguis entendre millor la teva situació, l’educació i l’assessorament legal són els teus millors aliats.

 

Preguntes Freqüents: Parelles de fet i pensió de viduïtat

 

1. Què és una parella de fet a Catalunya? Una parella de fet és una relació estable entre dues persones que conviuen juntes amb una relació anàloga al matrimoni sense estar casades.

2. Com es pot registrar una parella de fet a Catalunya? A Catalunya, es pot registrar una parella de fet a través del Registre de parelles de fet de la Generalitat o als registres municipals habilitats.

3. Quins drets tenen les parelles de fet respecte als drets patrimonials? Les parelles de fet poden regular els seus drets patrimonials mitjançant pactes o acords escrits. Això pot incloure qüestions relacionades amb propietats, deutes i altres temes econòmics.

4. La parella de fet pot adoptar nens? Sí, les parelles de fet a Catalunya tenen dret a adoptar, sempre que compleixin amb els requisits establerts per la llei d’adopció.

5. Quines obligacions tenen les parelles de fet envers els seus fills? Les parelles de fet tenen les mateixes obligacions que les parelles casades respecte als seus fills, incloent-hi l’alimentació, educació i benestar dels infants.

6. Quins drets tenen les parelles de fet en cas de separació? En cas de separació, les parelles de fet poden establir acords sobre la custòdia dels fills, pensions alimentàries i la divisió del patrimoni, similar als matrimonials.

7. Es poden establir pactes preexistents abans de registrar una parella de fet? Sí, les parelles poden signar pactes o acords abans de registrar la seva relació per establir les seves obligacions i drets mútuament.

8. Com es pot dissoldre una parella de fet? Es pot dissoldre una parella de fet mitjançant la presentació d’una sol·licitud davant del registre corresponent o amb la finalització de la convivència.

9. Quins drets té el membre supervivent d’una parella de fet respecte a l’habitatge familiar? Si l’habitatge era de propietat comuna, el membre supervivent té drets sobre ella. Si no, depèn del que s’hagi acordat o establert anteriorment.

10. Què passa amb les pensions i altres beneficis socials si es dissol una parella de fet? Els drets adquirits durant la relació es mantenen sempre que es compleixin els requisits. La dissolució pot afectar drets o beneficis futurs.

11. Com es pot registrar una parella de fet a Catalunya? A Catalunya, les parelles de fet es poden registrar al Registre de Parelles de Fets o als registres municipals corresponents.

12. Quines són les diferències principals entre una parella de fet i un matrimoni? Mentre que les parelles de fet tenen alguns drets similars als matrimonis, no gaudeixen de tots els drets i proteccions que proporciona el matrimoni, tals com drets successoris automàtics.

13. Les parelles de fet tenen dret a la pensió de viduïtat? Sí, però s’han de complir certs requisits, com ara estar registrats com a parella de fet un mínim de temps abans del succés o tenir fills en comú.

14. Què passa amb les propietats i altres béns quan es dissol una parella de fet? Excepte acord en contra, cadascun mantindrà la propietat dels béns que estiguin a nom seu. Els béns comuns es poden dividir segons acords previs o segons decideixi un jutjat.

15. Hi ha protecció enfront de la violència de gènere per a les parelles de fet? Sí, les lleis de protecció contra la violència de gènere protegeixen totes les persones, incloses les parelles de fet.

16. Les parelles de fet poden accedir a habitatges de protecció oficial (VPO) a Catalunya? Sí, sempre que compleixin amb els requisits establerts per accedir a aquests habitatges.

17. Quin paper juga el notari en el registre d’una parella de fet? Encara que no és obligatori, algunes parelles opten per formalitzar la seva relació davant d’un notari.

18. Com afecta el registre de parella de fet a la meva situació fiscal? Les parelles de fet no són tractades com a unitats fiscals, per la qual cosa no poden presentar declaracions conjuntes.

19. Quins drets tenen les parelles de fet respecte als fills nascuts durant la relació? Els drets i obligacions respecte als fills nascuts durant la relació són els mateixos que per a les parelles casades, com ara la custòdia, la tutela i l’alimentació.

20. Què passa si un membre de la parella de fet mor sense deixar testament? Si no hi ha testament, les parelles de fet a Catalunya no tenen drets successoris automàtics com en el cas del matrimoni. És essencial fer testament per protegir els drets dels membres de la parella.

21. Quines són les diferències en matèria de successions entre parelles de fet i matrimonis a Catalunya? Les parelles de fet no gaudeixen dels mateixos drets successoris automàtics com els matrimonis. Si un membre de la parella mor sense deixar testament, l’altre pot no tenir dret a la seva herència.

22. Quines són les obligacions econòmiques d’una parella de fet registrada? Les parelles de fet poden establir les seves pròpies obligacions econòmiques mitjançant acords o pactes. Si no s’ha establert cap acord, no hi ha una obligació automàtica d’assistència mútua, com podria ser en el cas del matrimoni.

23. Es pot revocar el registre d’una parella de fet? Sí, la inscripció en el registre es pot revocar si una de les parts o ambdues decideixen posar fi a la relació i notificar-ho al registre corresponent.

24. Quins drets té la parella de fet en matèria d’adopció a Catalunya? Les parelles de fet poden adoptar a Catalunya, però han de complir amb certs requisits i passar pel mateix procés que les parelles casades.

25. Què ocorre amb els béns adquirits conjuntament durant la relació? Els béns adquirits conjuntament pertanyen a ambdues parts. En cas de dissolució de la parella, s’hauran de dividir o vendre, tret que s’arribi a un acord diferent.

26. Com afecta ser parella de fet als drets laborals? Els drets laborals, com ara permisos per malaltia o accident de la parella, poden variar segons la legislació laboral vigent i l’acord amb l’empleador.

27. Les parelles de fet poden fer una declaració d’IRPF conjunta? A Catalunya, generalment, les parelles de fet no poden presentar una declaració conjunta de l’IRPF, ja que no són considerades unitats fiscals.

28. Com es pot demostrar la convivència en cas de no estar registrats? Es pot utilitzar el certificat d’empadronament, testimonis o qualsevol altra prova admissible en judici per demostrar la convivència.

29. Quin tipus d’acords poden establir les parelles de fet amb relació als béns? Les parelles poden establir acords prenupcials, pactes sobre la propietat, acords d’usufructuari, entre d’altres, sempre que siguin legals i no violin drets de tercers.

30. Quins són els drets de la parella de fet en cas d’incapacitat d’un dels membres? Si un membre de la parella queda incapacitat i no hi ha disposicions legals o directives prèvies, l’altre membre no té drets automàtics com a tutor o curador, fora que es designi legalment.

31. Les parelles de fet tenen dret a rebre pensions derivades dels drets del seu company/a? A Catalunya, sí, però s’han de complir determinats requisits, com estar registrats com a parella de fet durant un temps determinat abans del succés o tenir fills en comú.

32. És obligatori registrar la parella de fet a Catalunya? No és obligatori, però fer-ho ofereix drets i proteccions legals addicionals.

33. Es poden modificar els acords preexistents després de registrar la parella de fet? Sí, sempre que ambdues parts estiguin d’acord i els nous acords siguin legals.

34. Quin efecte té el registre de parella de fet sobre els drets de propietat? El registre en si mateix no modifica els drets de propietat, però pot servir com a prova de la relació i dels acords establerts entre les parts.

35. Hi ha drets i proteccions específics per a les parelles de fet amb fills? Sí, les parelles amb fills gaudeixen de drets similars als de les parelles casades respecte a la custòdia, suport i altres temes relacionats amb els fills.

36. Quins són els drets de visita dels avis amb relació als nets en parelles de fet? A Catalunya, els drets dels avis són similars tant si els pares estan casats com si són parella de fet, sempre que estiguin en l’interès superior del nen.

37. Què ocorre amb els deutes en cas de dissolució de la parella de fet? Els deutes adquirits conjuntament són responsabilitat d’ambdues parts. Si no es pot arribar a un acord, un jutjat pot decidir com repartir-los.

38. Com afecta la dissolució de la parella de fet als drets d’arrendament o hipoteca? Depèn del nom a qui estigui l’arrendament o hipoteca i dels acords establerts entre la parella.

39. Com es poden protegir els drets dels membres d’una parella de fet? La millor manera és registrar la relació i establir acords clars i legals sobre temes com propietat, finances i altres qüestions importants.

40. Com es poden resoldre els conflictes en una parella de fet? Es poden resoldre mitjançant mediació, acords mutus o, si és necessari, a través d’un procés judicial.

41. Què ocorre si un membre de la parella és estranger? Els drets i responsabilitats poden variar segons la situació legal de l’estranger a Catalunya i Espanya.

42. Es poden establir acords de convivència en una parella de fet? Sí, les parelles poden establir acords sobre com conviuran, les seves responsabilitats mútues i altres qüestions relatives a la relació.

43. Què ocorre si es traslladen a una altra comunitat autònoma o país? Els drets de les parelles de fet poden variar segons la legislació de la nova comunitat autònoma o país. És essencial informar-se sobre els drets i responsabilitats en el nou lloc de residència.

44. Es pot anul·lar un registre de parella de fet? Sí, si ambdues parts decideixen posar fi a la seva relació, poden sol·licitar l’anul·lació del seu registre com a parella de fet.

45. Quines són les implicacions fiscals de ser una parella de fet registrada a Catalunya? Tot i que no poden presentar declaracions conjuntes d’IRPF, poden gaudir d’alguns beneficis en altres impostos, com ara successions i donacions. Cal assessorar-se amb un expert en fiscalitat.

46. Què ocorre amb els drets de pensió si un dels membres de la parella de fet mor? El membre supervivent de la parella de fet pot tenir dret a una pensió de viduïtat si compleix amb certes condicions establertes per la legislació catalana.

47. Pot una parella de fet optar a la reproducció assistida a Catalunya? Sí, les parelles de fet tenen els mateixos drets que les parelles casades per accedir a tractaments de reproducció assistida a Catalunya.

48. Com afecta la situació d’una parella de fet a l’hora d’accedir a ajuts o subvencions? Les parelles de fet registrades poden tenir accés a certes ajudes o subvencions, però cal consultar les bases específiques de cada ajuda per conèixer els requisits.

49. Què succeeix si un membre de la parella de fet necessita atenció mèdica i no pot decidir per si mateix? Si la parella de fet està registrada i s’ha establert un acord legal previ, el membre sà podem prendre decisions mèdiques en nom del seu company/a. En cas contrari, es podrien requerir procediments legals addicionals.

50. És possible adoptar el cognom del company o companya en una parella de fet? A Catalunya, generalment, els membres de la parella de fet no poden adoptar el cognom del seu company o companya com ho faria un cònjuge en un matrimoni, llevat que realitzin tràmits legals específics.

Aquestes respostes ofereixen una visió general de les preguntes freqüents sobre les parelles de fet a Catalunya, però sempre és recomanable consultar amb professionals legals o experts en cada àmbit per obtenir assessorament detallat i actualitzat.

 

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES