Herències i successionsPacte successoriQuè és el pacte successori i perquè serveix?

19 d'abril de 2024

El pacte successori, una figura jurídica menys coneguda però de gran rellevància, ofereix una alternativa a la successió testamentària tradicional. Aquest mecanisme legal permet a una persona disposar de la seva herència en vida, assegurant que la seva voluntat es compleixi i que els béns siguin transferits als hereus escollits sense les complicacions que sovint sorgeixen després del decessament.

Pacte Successori: Què és?

Un Pacte Successori és un acord entre dos o més familiars que es signa davant Notari. En aquest acord, es pacten qüestions sobre l’herència d’alguns dels intervinents.

Una característica sobre el Pacte Successori és que, per dur-lo a terme, els intervinents han de ser família, no es pot realitzar entre estranys.

Per modificar aquest pacte, hauran de tornar a reunir-se totes les parts que l’han format i signar perquè s’extingeixi o modifiqui. Si això no passa, aquest pacte mai morirà. Per tant, sempre prevaldrà per sobre del testament que vagi en contra del manifestat en el pacte.
En el cas que un dels intervinents en l’acord morís, aquest pacte mai es podrà revocar.

Per a què serveix el Pacte Successori?

El Pacte Successori és molt útil per deixar clar entre alguns membres de la família, com es repartirà algun bé de l’herència. Es sol fer, sobretot, amb empreses familiars, però també es pot fer amb altres béns com, per exemple, el domicili familiar.
Evita molts problemes per al dia de demà entre els hereus, ja que són coneixedors ja en vida de com quedarà l’herència d’aquest familiar.

És cert que, en cas d’existència de testament, els familiars també poden ser coneixedors si el testador els explica el contingut, no obstant això, el mateix testador, pot anar l’endemà a modificar el testament, mentre que quan es tracta d’un pacte successori, no.

Procés de Pacte successori

Assessorament Legal: Ambdues parts han de rebre assessorament legal per entendre completament els seus drets i obligacions.
Elaboració del Contracte: El contracte ha d’especificar clarament els béns objecte del pacte, les condicions imposades a les parts, i qualsevol altra disposició rellevant.
Firma i Notarització: Per garantir la seva validesa, el pacte successori ha de ser signat davant d’un notari, qui verificarà la identitat de les parts i la voluntat lliure i conscient del pactant.

Diferències del Pacte Successori respecte als Testaments

El pacte successori i el testament són dos mecanismes legals que permeten a una persona disposar dels seus béns per després de la seva mort. Tot i que ambdós tenen el propòsit d’organitzar la successió, existeixen diferències fonamentals quant a la seva naturalesa, flexibilitat, i efectes legals.

A continuació, anem a detallar les principals diferències entre aquests dos instruments de planificació successòria.

Criteri Pacte Successori Testament
Naturalesa Legal Contracte irrevocable entre parts. Acte unilateral revocable.
Forma Requereix acceptació per totes les parts i formalització notarial. No requereix acceptació prèvia dels beneficiaris, pot necessitar testimonis.
Efectes i Execució Efecte vinculant immediat, execució després mort del pactant. Efectes només després de la mort, subjecte a probate i possible impugnació.
Finalitat Ideal per planificació anticipada i assegurar interessos de negocis familiars. Flexible, s’adapta a canvis personals i familiars al llarg del temps.
Disponibilitat Jurídica No permès en totes les jurisdiccions. Àmpliament acceptat i utilitzat globalment.
Implicacions per Hereus Redueix disputes al ser irrevocable i clar. Potencial per disputes degut a la seva naturalesa revocable i canvis d’últim moment.

Avantatges del Pacte Successori enfront d’altre tipus de Processos

Quan es tracta de planificació patrimonial i successió, triar el mètode adequat per assegurar que els béns i l’herència es transfereixin segons el previst és crucial. El pacte successori, malgrat ser menys conegut que altres formes de disposició testamentària, ofereix avantatges significatius que poden ser decisius depenent de les circumstàncies personals i familiars.

Prevenció de Conflictes Familiars

En determinar clarament la distribució dels béns i al ser un acord vinculant i irrevocable, el pacte successori pot prevenir disputes entre els hereus, assegurant així una transició ordenada del patrimoni.

Protecció de l’Empresa Familiar

Per als negocis familiars, aquest tipus d’acord ajuda a assegurar una gestió i propietat contínues en designar a un hereu específic que prendrà el control i la direcció del negoci, evitant la fragmentació del mateix.

Flexibilitat en la Planificació

El pacte permet als pactants estructurar la transferència de béns de manera que s’adapte millor a les seves necessitats i a les dels seus hereus, considerant aspectes com el maneig de càrregues fiscals i la cura de familiars amb necessitats especials.

Limitacions i Consideracions Legals sobre el Pacte Successori

Tot i que el pacte successori ofereix diverses avantatges per a la planificació patrimonial anticipada, no està exempt de limitacions i requisits legals que calen ser acuradament avaluats. Aquest instrument legal, caracteritzat per la seva naturalesa vinculant i irrevocable, pot presentar desafiaments específics i restriccions en certes jurisdiccions.

Restriccions Jurídiques

No tots els països permeten el pacte successori dins del seu marc legal. En alguns llocs, com en gran part dels Estats Units, aquest tipus d’acords són considerats contraris a la política pública de llibertat testamentària.

Implicacions Fiscals

Les implicacions fiscals dels pactes successoris poden ser complexes i varien segons la jurisdicció. És crucial obtenir assessorament fiscal adequat per evitar càrregues imprevistes per al pactatari.

Exemple sobre Pacte Successori

Una senyora, vídua, té quatre fills majors d’edat. En patrimoni té diverses propietats, entre altres, un apartament a la muntanya.

Un dels quatre fills, és esquiador i gaudeix de la muntanya, motiu pel qual, sol anar a l’apartament de la seva mare, mentre que els seus germans no tenen tant interès i no solen anar.

Com que l’apartament és antic, el fill que va habitualment, voldria fer reformes, no obstant això, no té molt clar com afrontar-ho a nivell econòmic, ja que l’apartament no és seu i el dia que falti la seva mare, podria ser d’ell i de la resta dels seus germans, per tant, no acaba de donar el pas.

En aquest sentit, i després de parlar-ho amb la seva família, la mare s’informa a través d’advocat i decideixen demanar hora, els cinc (mare i fills) a la notaria per establir a través de pacte successori, que l’apartament de la muntanya, el dia que ella falti, serà adjudicat al fill que esquia.

D’aquesta manera, tota la família té clar a qui li correspondrà l’apartament de la muntanya; i, així, el fill que es quedarà amb l’apartament, ja sap que pot fer les reformes que facin falta sufragant ell mateix el cost, ja que l’apartament serà seu el dia de demà.

Al cap d’un mes de signar el Pacte Successori, la mare torna al Notari i fa un testament, en el qual deixa com hereus de tots els seus béns i a parts iguals als seus quatre fills.

En el moment en què la mare mor, els quatre fills recullen una còpia del testament, així com del Pacte Successori, i s’adonen que no quadra: el pacte successori diu que l’apartament de la muntanya és per a un dels seus fills, però segons testament, seria a parts iguals per als quatre fills.

Com hem explicat, preval el que s’ha acordat en el pacte successori quan hi ha una contradicció amb el testament, per tant, quedarien tots els béns a parts iguals entre els quatre fills, a excepció de l’apartament a la muntanya, que quedaria per al fill que esquia.

Cal tenir en compte, malgrat tot el que s’ha exposat, que cada família és diferent i que cal assessorar-se a través d’un equip jurídic per saber com actuar en cada cas concret.

Així mateix, deixar constància que des del Bufet d’Advocats Castells aconsellem sempre fer testament. El Pacte Successori pot ser un complement, però no substitutori del testament.

Si estàs interessat a rebre més informació sobre el pacte successori, pots posar-te en contacte amb el nostre equip especialitzat en Dret de Successions.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES