Sin categoríaTramitació herències: passos a seguir per a la tramitació d’una herència.

20 de juliol de 2020

Després de la defunció d’un familiar, hem d’encarar la tramitació de la seva herència, enfrontant-nos a un conjunt de tràmits que s’han de superar, com són: l’acceptació, el pagament dels impostos, canvis de titularitat en el Registre, lliurament de llegats, càlcul d’usdefruits, o les gestions davant les entitats financeres.

També cal tenir en compte les legítimes de les persones que tenen dret a ella, l’import de la qual a Catalunya és d’una quarta part del total hereditari.

En el moment de tramitar una herència hi ha uns terminis i uns passos a seguir, els quals varien en funció de si el causant havia redactat un testament, o si estem davant d’una successió intestada.

  • Es disposa d’un termini de sis mesos a partir de la mort del causant, per pagar l’impost de successions i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Si es passa aquest termini, hi haurà un recàrrec. Però si donades les dificultats d’interpretació o de negociació entre els hereus veiem que no podem complir aquest termini, podem sol·licitar les corresponents pròrrogues dels impostos per no tenir cap recàrrec en el pagament dels impostos.

Després de la defunció del causant, cal recopilar la següent documentació:

  • Certificat de defunció
  • Certificat de Registre General d’Actes d’últimes voluntats
  • Còpia autoritzada del testament (si n’hi ha)
  • Béns del testador (comprovant la seva titularitat en el Registre de la Propietat).
  • Certificats de saldos bancaris
  • Certificats de possibles assegurances existents
  • DNI de tots els cridats a l’herència.

En cas que el causant no hagués atorgat testament, entra en joc la successió intestada a favor dels hereus legals (descendents, cònjuge vidu, germans, nebots, i com a última opció, l’Estat (a Catalunya la Generalitat).

Un cop declarada la successió intestada, caldrà esperar 20 dies hàbils per a procedir a l’acceptació de l’herència.

A Bufet Castells som experts en successions, no dubtis a consultar-nos qualsevol dubte relacionat.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES