Sin categoríaCapitulacions matrimonials

15 de març de 2020
QUÈ SON I PER QUÈ SERVEIXEN LES CAPITULACIONS MATRIMONIALS?

Formalitzar unes capitulacions matrimonials pot ser bo en cas que els cònjuges vulguin gestionar per sí
mateixos el seu patrimoni, en comptes de que es regeixi pel règim pel que es dirigeixen els matrimonis del
lloc on van dur a terme el matrimoni i estan vivient. De totes maneres, sempre ho hauran de fer devant de
Notari a fi i efecte que es mantinguin dins el marc de la legalitat.

Les capitulacions matrimonials son un contracte que firmen les parts pel que s’indica quin règim
econòmic dirigirà el seu matrimoni.

QUINES CLASSES DE CAPITULACIONS MATRIMONIALS HI HA?

N’hi ha de dos tipus: capitulacions prematrimonials i capitulacions postmatrimonials.

Les capitulacions prematrimonials son aquelles que es firmen abans de la celebració del matrimoni per tal
que les parts triin el règim econòmic que dirigirà el seu matrimoni una vegada aquest es celebri i també
dirigirà el repartiment del patrimoni en cas que es produeixi divorci de la parella. Les parts disposaran d’UN
ANY des que firmin les capitulacions fins a la celebració del matrimoni. Si no contrauen matrimoni en
aquest termini, les capitulacions prematrimonials deixaran de tenir validesa, de manera que les hauran de
tornar a formalitzar.

En canvi, les capitulacions postmatrimonials, son aquelles que les parts firmen després de la celebració del
matrimoni, les quals tindran vigència des del mateix moment de la formalització de les mateixes.

Cal destacar, que es poden formalitzar capitulacions matrimonials tantes vegades com es vulgui, tenint en
compte que la última sempre és la que prevaldrà, anulant així les anteriors.

A QUINS TIPUS DE RÈGIMS ECONÒMICS EM PUC ACOLLIR?

Els règims econòmics que es regulen en el nostre Codi Civil, son: el règim de ganancials, règim de
separació de béns i règim de participació.

El règim de ganancials és aquell que implica que tots els béns mobles i inmobles que s’hagin comprat
durant el matrimoni seran dels dos cònjuges a parts iguals, independentment de quin dels dos ho hagi
comprat. En aquest cas, els cònjuges opten per fer comuns els ganancials que obtinguin durant el matrimoni.
Tot el que hagin comprat cadascun abans i després del matrimoni, seguirà sent de cadascun, i no dels dos.

El règim de separació de béns, per altre banda, és el que regeix a Catalunya i Balears. Consisteix en que
cada cònjuge té el seu propi patrimoni, i en cas de divorci, només hauran de repartir-se els béns que estiguin
a nom dels dos.
Per últim, el règim de participació, és molt semblant a l’anterior però amb la particularitat que en cas de
divorci, els cònjuges hauran de participar en la disminució o increment del patrimoni de l’altre.

COM PUC FORMALITZAR UNES CAPITULACIONS MATRIMONIALS?

Les capitulacions matrimonials s’han de formalitzar devant de Notari per tal que aquest el les pugui
inscriure al Registre Civil, a fi i efecte que tingui efectes, i també al Registre de la Propietat en cas que fos
necessari, depenent de cada cas.

Si estàs interessat en rebre un assessorament més ampli en relació a les capitulacions
matrimonials, no dubtis en posar-te en contacte amb el Bufet d’Advocats Castells, que
compte amb un equip d’especialistes en Dret de Familia dedicat a analitzar i estudiar cada
cas de manera personalitzada a fi de trobar la millor opció per a cada client en virtut de les seves necessitats.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES