Sin categoríaTestament hològraf

25 de març de 2020

En el moment de decidir fer o canviar el testament, el primer que pensem és en sol·licitar el corresponent assessorament jurídic, i procedir a la signatura del testament davant del Notari de la nostra elecció. Aquesta manera de procedir és la més comuna. Però el nostre ordenament jurídic preveu altres formes de poder fer testament, essent el que s’anomena testament hològraf l’objecte d’aquest article.

Hològraf significa “escrit de manera autògrafa”, és a dir, el que el testador escriu de pròpia ma. Aquesta modalitat de testament està regulada a l’article 41217 del Codi Civil de Catalunya, i per tal que sigui vàlid, ha de reunir els següents requisits:

  • El testador ha de ser major d’edat o menor emancipat.
  • Ha d’estar escrit i signat de manera autògrafa pel testador.
  • Ha d’indicar el lloc i la data de l’
  • Si conté paraules ratllades, esmenades, afegides o entre línies, l’atorgant les ha de salvar amb la seva signatura.

Aquests serien els requisits que ha de complir un testament hològraf per ser vàlid.

Un altra qüestió, és el procediment que s’ha de dur a terme en el moment en que es produeixi la defunció del testador.

A partir d’aquest moment s’ha de procedir al que s’anomena “adveració” del testament, és a dir, declarar l’autenticitat del mateix. Hi ha un termini màxim de quatre anys per fer-ho.

El testament hològraf s’ha de presentar davant Notari, el qual verificarà la seva autenticitat i procedirà a la seva protocol·lització, i en el cas que dubti de la veracitat, podrà sol·licitar diferents proves com la cal·ligràfica.

Un cop el testament hològraf hagi estat adverat i protocol·litzat, es podrà tramitar l’acceptació de l’herència sense que hi hagi cap diferència amb un testament notarial.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES