DivorciDivorci notarialEls avantatges del divorci notarial

27 d'octubre de 2022

La pandèmia de la COVID-19 ens ha comportat greus conseqüències, no només en el àmbit sanitari i econòmic, sinó també des d’un punt de vista judicial.

Fa uns dies se’ns ha permès tornar a presentar escrits judicials i demandes als Jutjats, i es preveuen més retards dels que ja hi havia abans de la crisi de la COVID-19.

Per aquest motiu, i per a tots els matrimonis que decideixin trencar el seu vincle conjugal, resulta una bona decisió optar per un divorci notarial, en comptes del tradicional divorci judicial. Cert és que no tothom pot accedir al divorci notarial, ja que existeixen uns requisits estrictes i clars que a continuació tractarem.

Què és el divorci notarial?

El divorci notarial, o també anomenat “divorci exprés” està regulat a la Llei de Jurisdicció voluntària 15/2015, de 2 de juliol de 2015. Consisteix en la tramitació del divorci davant de notari/ària i amb la presència obligatòria d’un/a advocat/da.

Requisits per a tramitar un divorci notarial

Els requisits per tramitar el divorci notarial, són el següents:

  • Que hagi passat un mínim de 3 mesos des de la celebració del matrimoni.
  • Que el divorci sigui de mutu acord.
  • Que no existeixin fills menors d’edat en comú.

Diferència entre divorci notarial i divorci judicial

El divorci notarial té la mateixa validesa legal que un divorci en via judicial, la diferència principal és que en comptes de ser un/a Jutge/ssa qui emet un Decret o Sentència, és un/a notari/ària qui formalitzarà una Escriptura Pública.

El divorci serà inscrit de la mateixa manera al Registre Civil, però en comptes de ser el mateix Jutge/ssa qui s’encarregui de la inscripció, serà el/la mateix/a notari/ària.

Procediment d’un divorci notarial

El procediment del divorci notarial és semblant al clàssic divorci judicial.

En primer lloc, s’ha de redactar un conveni regulador de divorci, en el que s’establiran els pactes pels que es regirà la ruptura, vetllant sempre pels interessos d’ambdós cònjuges.

En segon lloc, se sol·licitarà cita a la Notaria per tal de poder procedir a la firma del conveni i de l’Escriptura. Per a realitzar aquest tràmit, és obligatori que un/a advocat/da estigui present, per poder informar en tot moment dels dubtes que puguin sorgir als cònjuges.

Finalment, la Notaria s’encarregarà de tramitar la inscripció del divorci al Registre Civil i facilitarà l’Escriptura Pública a les parts.

Avantatges del divorci notarial

Resulta un procediment que té grans avantatges a considerar:

  • És molt més àgil que la via judicial, al no haver de dependre del calendari judicial. És imprescindible tenir en compte aquest factor, especialment després de la pandèmia que estem vivint actualment.
  • És més econòmic.
  • Comporta menys tensions entre els cònjuges. No podem obviar que els divorcis són procediments molt emocionals, de manera que la via judicial, sobretot si es tracta de divorcis contenciosos, poden generar moltes tensions entre les parts. En el cas del divorci notarial, al ser de mutu acord i més àgil, s’aconsegueix evitar que aquestes emocions s’accentuïn.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES