Sin categoríaPrincipals Impostos a Pagar en una Herència

5 d'abril de 2022

Els nostres advocats experts en herències i successions a Girona sabran que quantitat neta els correspon descomptats els impostos i les despeses abans d’acceptar la massa patrimonial. Per entendre el càlcul, es pren en consideració:

Impost de Successions i donacions

L’impost sobre successions grava la transmissió de patrimoni d’una persona a una altra per donació o descendència, ja sigui realitzada abans o després de la mort del donant. L’impost sobre successions és un impost progressiu en què no hi ha un percentatge fix de gravamen. És a dir, com més hereta, més es paga.

Gravamen general de l’impost de successions

El gravamen general oscil·la des del 7,65% fins al 32%, aplicant-se després les esmentades bonificacions de cada Comunitat Autònoma.(Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions).

  • La quantia a pagar és la suma de tots els valors (Base imponible) amb tots els impostos sense excepcions seguint una taula de valors.
  • El càlcul és igual per a tothom. Sobre aquest s’apliquen les bonificacions en funció de la quantitat heretada, el grau de parentiu, els increments patrimonials i la massa hereditària total.

Sense entrar a detall, ja que les taules són accessibles destaquem que hi ha reduccions per a trams entre 50.000-100.000 per a fills majors de 21 anys, convivents, familiars de primer, segon i tercer grau. (germans, cosins, oncles,…). Així com particularitats per situacions especials com el grau de minusvalideses, l’existència de més grans de 75 anys o l’ús de la mateixa com a habitatge habitual.

He de presentar l’impost de successions a Catalunya?

S’està obligat a presentar i pagar l’impost de successions i donacions a Catalunya si:

  1. La residència habitual del mort aquesta Catalunya, independentment de quin sigui el lloc de residència dels hereus.
  2. La residència comuna del donatari hi ha Catalunya. En aquest cas, s’inverteix i es paga pel domicili del que rep.
  3. Donacions de béns immobles a Catalunya. S’aplica el lloc de l’immoble, independentment del domicili de qui dóna.

Advocat expert en herències, fiscalitat i successió d’empresa familiar a Vic

Castells advocats, orienta a aquells que vulguin planificar la seva successió en vida, així com als familiars del mort atenent presencialment a Girona i Vic.

Abans de començar amb la tramitació de la seva herència, el nostre despatx d’advocats s’encarrega de fer un estudi fiscal de l’herència on es valora el patrimoni, els seus drets i obligacions, així com la millor forma de repartiment. Un cop els hereus coneguin les diferents opcions i la quantitat exacta que correspon lliure d’obligacions o net, ens encarregarem de totes les gestions.

Només així podeu acceptar o renunciar l’herència amb seguretat. Podeu contactar amb nosaltres aquí.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES