Sin categoríaProcediment d’incapacitació judicial

7 de juny de 2021

Quan una persona no pot regir-se per si mateixa, ja sigui, per les seves activitats diàries o bé per les seves aptituds a realitzar actes jurídics amb plena eficàcia i validesa, és necessari realitzar els tràmits necessaris per a regular la seva capacitat d’obrar, a fi que sigui una altra persona qui l’ajudi a gestionar totes aquestes qüestions.

Cal deixar constància que no es pot negar la capacitat jurídica a ningú, ja que és la capacitat que adquirim quan naixem, pel mer fet de ser persones, que és l’aptitud que tenim per a ser titular de drets i obligacions, per la qual cosa la capacitat que es nega en aquests casos, és la d’obrar.

Per a això, s’ha d’iniciar un procediment declaratiu d’incapacitació judicial a fi d’obtenir una resolució judicial que avali la situació.

El procediment consisteix en…

S’haurà d’interposar una demanda sol·licitant la declaració d’incapacitat. No tots estan legitimats per a presentar aquesta demanda, sinó que ha de ser interposada per cònjuge/parella estable, ascendents, descendents, germans o Ministeri fiscal. La demanda pot anar acompanyada de la sol·licitud de mesures, i haurà de ser acompanyada de tota la prova necessària que acrediti la necessitat de promoure la incapacitat; sent necessaris, entre altres, informes mèdics.

Una vegada el Jutge hagi admès la demanda, haurà d’escoltar els familiars més pròxims del presumpte incapaç, així com sol·licitar un dictamen del mèdic forense i realitzar un examen personal pel mateix Jutge.

Finalment, dictarà Sentència, en la qual haurà de constar la declaració o no de la incapacitació, així com, en el cas de declarar la mateixa, haurà d’especificar en quin context, límits, règim de tutela, qui serà nomenat com a tutor, el temps de durada, etc.

Per què ha de realitzar-se a través d’un procediment judicial?

És precisament per a salvaguardar els drets de les persones, assegurant-se així el Jutge que realment la persona necessita tramitar la seva incapacitació en tenir les causes perfectament acreditades.

Per a això, el Jutge estudiarà i comprovarà que la persona la incapacitació de la qual es pretén, pateix una malaltia o deficiència física o psíquica incapacitant per a l’exercici dels seus drets civils i altres conseqüències, persistent en el temps i que hi hagi absència o deficiència de l’autogovern de la persona.

Quina protecció es proposa a la persona la incapacitació de la qual es pretén?

En virtut de l’anàlisi prèvia, a través d’un mèdic forense, es comprovarà si la persona necessita la guarda i protecció de la mateixa persona, dels seus béns, o d’ambdues. Per això, es protegirà l’incapaç a través de: tutela, curatela o defensor judicial.

Què implica ser tutor?

El tutor haurà de vetllar per la persona incapaç, sent així el seu representant legal de manera estable.

El Jutge serà l’encarregat de triar el tutor, i el farà en virtut de l’ordre de preferència establert per Llei, sent el primer anomenat el designat pel propi tutelat davant del notari amb anterioritat a la incapacitació.

Fins i tot i l’exposat, el tutor requerirà l’autorització judicial per a realitzar uns certs tràmits respecte al patrimoni de la persona incapacitada a fi que puguin ser vàlids. Tot això, és així per a mantenir intacte el dret prioritari de l’incapaç.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES