DivorciDret CivilHerències i successionsMediacióSeparacionsQuè és la mediació familiar?

10 d'octubre de 2022

Com advocats especialistes en Dret de família hem d’entonar un “mea culpa” per no ser capaços de transmetre als nostres clients els grans avantatges sobre la mediació familiar.

Mediació familiar: Què és?

La mediació familiar és procés voluntari que constitueix una alternativa real, pràctica i útil per a situació de conflicte familiar com pot ser per exemple un procés de divorci o separació, així com per a processos posteriors de guàrdia i custòdia. Existeix una àmplia varietat d’opcions i supòsits quant a la mediació familiar com són: mediació familiar, mediació civil, mediació hereditària, mediació mercantil.

El procediment de mediació familiar permet articular un acord per a resoldre els conflictes sorgits sense que la justícia decideixi en interès de la família. La figura del mediador familiar s’ofereix com a expert en dret capacitat per a resoldre conflictes familiars. La funció del mediador familiar és informar i assessorar les parts involucrades, avisant a vegades sobre els problemes que implica deixar la solució (en cas de no haver-hi mediació familiar) en mans d’un Jutge. El seu àmbit d’actuació destaca sobretot en successions i herències o casos de divorci, separació i custòdia.

El mediador familiar amb el seu coneixement com a advocat de família, facilita el diàleg entre les parts marcant un pla legal que té com a destí l’elaboració d’un document privat per a qualsevol dels diferents tipus de mediació.

Aquest document pot elevar-se a seu judicial o materialitzar-se en una escriptura pública notarial donant lloc a una situació vinculant.

Tipus de mediació familiar

 • Mediació familiar en divorcis, separacions o custòdia…

 • Mediació civil en propietat horitzontal, inquilins, contractes d’arrendament…

 • Mediació hereditària per a herències, successions i administració de la comunitat d’hereus

 • Mediació mercantil per a discrepàncies o conflictes entre socis (especialment en socis amb vincles familiars).

Avantatges de la mediació familiar

Alguns dels avantatges de la mediació més clares són:

 • Cost econòmic: Els avantatges d’una mediació familiar no incorre en la doble despesa de dos advocats i procuradors dins d’un litigi, juntament amb les costes associades a la part perdedora.
 • Sense despeses de tercers: Una mediació familiar no comporta altres despeses associades al litigi com a taxacions i perits.
 • Autonomia de la voluntat: La decisió o pacte pansa per un mediador familiar en lloc d’un jutge, això permet que en la mediació familiar siguin les parts les que decideixin l’acord.
 • Disminueix les tensions familiars: Al no produir-se una situació de guanyador o perdedor, la mediació familiar és la millor manera de mantenir unida la família o portar les relacions personals pel bon camí. A més res impedeix que mantenint-se el diàleg no puguin fer-se modificacions en el futur.
 • La legislació i pràctica processal dona major agilitat als procediments de mediació familiar.
 • A més, afavoreix als qui intenten la mediació: Si un procés s’està allargant en el temps pot sol·licitar-se la mediació en el transcurs del mateix i obtenir una sentència de manera més ràpida per acord entre les parts. Igual que si va massa ràpid, pot sol·licitar-se una suspensió mentre duri la mateixa.

Sol·licitar una mediació familiar extrajudicial: Requisits

 • Voluntarietat: Les parts han d’assistir de manera voluntària i comprometre’s amb el procediment. En qualsevol moment poden desistir de la mateixa i no pot obligar-se a cap de les parts a assistir o dur-la a terme.
 • Confidencialitat: tot el procés és confidencial i se celebra en la intimitat familiar. L’advocat mediador signatura una clàusula de confidencialitat
 • Decisió: El mediador familiar es limita a proposar solucions, alternatives i possibles punts de trobada entre les parts.
 • Igualtat: Les parts tenen els mateixos drets i oportunitats.
 • Flexibilitat: Enfront d’un procés judicial, les parts implicades són lliures de prendre el temps que necessitin.
 • És imprescindible que no existeixin causes penals o resolucions judicials de tipus penal entre els interlocutors.
 • No afecta que existeixin processos judicials en curs, mentre no siguin de tipus penal. En alguns casos, pot ser recomanable sol·licitar una suspensió del procediment.

Com és un procés de mediació familiar?

Convé tenir clares les fases compreses dins de les sessions de mediació familiar per a comprendre com és la labor que desenvolupa l’advocat expert en mediació i cadascuna de les parts.

 • Fase prèvia de reunió de les parts i informació dels objectius: Les parts acudeixen a una cita amb el mediador familiar. És una reunió prèvia on l’advocat especialista en mediació els informa de les diferents opcions i marca la forma en la qual es desenvoluparà el procés. En aquesta fase, es destaca la importància d’anar fil per randa i adquirir compromisos que permetin avançar. Si les parts estan conformes en aquest acte, ambdues signen un document pel qual es comprometen a realitzar i intentar un procés de mediació extrajudicial, una vegada són informats dels seus drets i obligacions.
 • Fase d’estudi proposada i plantejament: Després del compromís de les parts per mediar, l’advocat expert en mediació analitza els documents, situacions i context. Depenent del supòsit pot portar més o menys temps. Una vegada reunit totes les dades i avaluada la seva situació legal, reformularà la primera reunió amb opcions concretes perquè els actors triï amb major detall.
 • Fase de negociació: En aquesta s’obté i comparteix la informació de cadascuna de les parts, és a dir, és l’inici de l’etapa de negociació. Seguidament el mediador examinarà el que ha explicat cadascuna i el reformularà positivament. Els farà tot tipus de preguntes per a així veure les necessitats de cada part, i si el mediador el creu convenient podrà fer sessions individuals.
 • Separació de punts acordats de conflictius: S’ordenarà la informació que s’ha obtingut i es diferenciaran els temes en els quals ja hi ha solució i els que no.
 • Tancament de punts no conflictius: Es treballa i negocia cada punt. Els punts analitzats en l’anterior fase s’analitzaran en aquesta amb la condició de trobar una solució. Els punts més difícils es tractaran a part per a intentar mantenir els acords intactes.
 • Esborrany dels acords: Es prepara un esborrany amb els possibles acords als quals es podria arribar i, per tant, parlar d’ells amb les parts.
 • Signatura de l’acord i tancament: Finalment, es produeix un tancament de la mediació havent aconseguit els objectius proposats. Les parts han de comprometre’s a complir tot allò que han acordat i també signar-ho.
 • Possibilitat d’elevar a escriptura pública / homologació judicial: Depenent del procés, es pot emportar l’acord directament al jutjat perquè li atorgui validesa o a una notària. En aquest punt, consulti amb el seu advocat expert en mediació per a cada cas concret.

Preu de mediació familiar

La mediació familiar està regulada a Espanya per la Llei 5/2012 de 6 de Juliol de mediació en assumptes civils i mercantils. Els mediadors familiars solen cobrar per hora o per sessió en funció de la seva formació professional i la dificultat que vaig plantejar la cerca de solucions. El freqüent és la sol·licitud d’un pressupost tancat.

Necessites ajuda amb un conflicte familiar?

En el nostre despatx d’advocats a Vic i Girona comptem amb els millors mediadors de família.

Si tenen qualsevol consulta o vol més informació, no dubtin a contactar-nos.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES