DivorciDret CivilHerències i successionsMediacióSeparacionsAdvocats Familia Vic: Què és la mediació familiar?

10 d'octubre de 2023

Com advocats especialistes en Dret de família hem d’entonar un “mea culpa” per no ser capaços de transmetre als nostres clients els grans avantatges sobre la mediació familiar.

Mediació familiar: Què és?

La mediació familiar és procés voluntari que constitueix una alternativa real, pràctica i útil per a situació de conflicte familiar com pot ser per exemple un procés de divorci o separació, així com per a processos posteriors de guàrdia i custòdia. Existeix una àmplia varietat d’opcions i supòsits quant a la mediació familiar com són: mediació familiar, mediació civil, mediació hereditària, mediació mercantil.

Mediador familiar: Funcions del protagonista principal

El procediment de mediació familiar permet articular un acord per resoldre els conflictes sorgits sense que la justícia decideixi en interès de la família. La figura del mediador familiar s’ofereix com a expert en dret capacitat per resoldre conflictes familiars.

La funció del mediador familiar és informar i assessorar les parts involucrades, avisant de vegades sobre els problemes que implica deixar la solució (en cas de no haver-hi mediació familiar) en mans d’un jutge. El seu àmbit dactuació destaca sobretot en successions i herències o casos de divorci, separació i custòdia.

El mediador familiar, amb el seu coneixement com a advocat de família, facilita el diàleg entre les parts marcant un pla legal que té com a destinació elaborar un document privat per a qualsevol dels diferents tipus de mediació. Aquest document es pot elevar a seu judicial o materialitzar-se en una escriptura pública notarial i donar lloc a una situació vinculant.

Tipus de mediació familiar

En els processos de mediació familiar trobem una comunicació adequada, que a través d’un procés senzill, flexible i totalment voluntari converteix un conflicte en un canal comunicatiu entre les persones involucrades, tot i que pot tenir el seu origen en diferents àmbits.

Mediació familiar en divorcis, separacions o custòdia.

La mediació familiar en casos de divorci o separació serveix com a solució per ajudar en els processos de separació i evitar en la mesura del possible acabar amb un procés judicial. És molt recomanable sol·licitar una mediació, sobretot en casos en què estan implicats també els fills, així es busca resoldre de la manera més pacífica perquè no només s’aconsegueixi un desenllaç exitós, sinó una empatia i una bona comunicació en endavant.

Mediació civil en propietat horitzontal, llogaters, contractes d’arrendament.

La mediació civil, a diferència de la mediació familiar, resol els temes civils relacionats amb contractes i obligacions com: hipoteques, compravendes, arrendaments, testaments, entre d’altres.

Mediació hereditària per a herències, successions i administració de la comunitat d’hereus.

Quan hi ha problemes referents a herències i successions, la mediació hereditària facilita que els successors reparteixin l’herència mitjançant acords, duent a terme les condicions òptimes per a la comunicació entre els hereus i oferint possibles opcions de solució.

Mediació mercantil per a discrepàncies o conflictes entre socis (especialment en socis amb vincles familiars).

La mediació de caràcter mercantil resol els conflictes existents entre empreses, empresaris individuals, socis, accionistes, patents i marques, així com discrepàncies en l’execució de contractes, confusió en la interpretació de termes i clàusules i en acords per incompliments en pagaments amb resultats no esperats.

Quins avantatges té la mediació familiar?

La mediació familiar és un procediment de cooperació i prevenció de “caràcter amistós”, que té com a meta la cerca de solucions i la resolució de conflictes entre dos o més familiars. El principal objectiu de la mediació és construir un diàleg comunicatiu de proximitat entre els membres d’una mateixa família. A continuació detallem alguns dels avantatges sobre la mediació respecte a un altre tipus de processos:

 • Cost econòmic: Els avantatges d’una mediació familiar no incorre en la doble despesa de dos advocats i procuradors dins d’un litigi, juntament amb les costes associades a la part perdedora.
 • Sense despeses de tercers: Una mediació familiar no comporta altres despeses associades al litigi com a taxacions i perits.
 • Autonomia de la voluntat: La decisió o pacte pansa per un mediador familiar en lloc d’un jutge, això permet que en la mediació familiar siguin les parts les que decideixin l’acord.
 • Disminueix les tensions familiars: Al no produir-se una situació de guanyador o perdedor, la mediació familiar és la millor manera de mantenir unida la família o portar les relacions personals pel bon camí. A més res impedeix que mantenint-se el diàleg no puguin fer-se modificacions en el futur.
 • La legislació i pràctica processal dona major agilitat als procediments de mediació familiar.
 • A més, afavoreix als qui intenten la mediació: Si un procés s’està allargant en el temps pot sol·licitar-se la mediació en el transcurs del mateix i obtenir una sentència de manera més ràpida per acord entre les parts. Igual que si va massa ràpid, pot sol·licitar-se una suspensió mentre duri la mateixa.

La mediació familiar potser es tracta de la millor fórmula per assolir compromisos consensuats i acords justos en benefici de totes les parts implicades en el conflicte, apostant pel diàleg i l’empatia per assolir solucions reals.

 

Sol·licitar una mediació familiar extrajudicial: Requisits

 • Voluntarietat: Les parts han d’assistir de manera voluntària i comprometre’s amb el procediment. En qualsevol moment poden desistir de la mateixa i no pot obligar-se a cap de les parts a assistir o dur-la a terme.
 • Confidencialitat: tot el procés és confidencial i se celebra en la intimitat familiar. L’advocat mediador signatura una clàusula de confidencialitat
 • Decisió: El mediador familiar es limita a proposar solucions, alternatives i possibles punts de trobada entre les parts.
 • Igualtat: Les parts tenen els mateixos drets i oportunitats.
 • Flexibilitat: Enfront d’un procés judicial, les parts implicades són lliures de prendre el temps que necessitin.
 • És imprescindible que no existeixin causes penals o resolucions judicials de tipus penal entre els interlocutors.
 • No afecta que existeixin processos judicials en curs, mentre no siguin de tipus penal. En alguns casos, pot ser recomanable sol·licitar una suspensió del procediment.

Com és un procés de mediació familiar?

Convé tenir clares les fases compreses dins de les sessions de mediació familiar per a comprendre com és la labor que desenvolupa l’advocat expert en mediació i cadascuna de les parts.

 • Fase prèvia de reunió de les parts i informació dels objectius: Les parts acudeixen a una cita amb el mediador familiar. És una reunió prèvia on l’advocat especialista en mediació els informa de les diferents opcions i marca la forma en la qual es desenvoluparà el procés. En aquesta fase, es destaca la importància d’anar fil per randa i adquirir compromisos que permetin avançar. Si les parts estan conformes en aquest acte, ambdues signen un document pel qual es comprometen a realitzar i intentar un procés de mediació extrajudicial, una vegada són informats dels seus drets i obligacions.
 • Fase d’estudi proposada i plantejament: Després del compromís de les parts per mediar, l’advocat expert en mediació analitza els documents, situacions i context. Depenent del supòsit pot portar més o menys temps. Una vegada reunit totes les dades i avaluada la seva situació legal, reformularà la primera reunió amb opcions concretes perquè els actors triï amb major detall.
 • Fase de negociació: En aquesta s’obté i comparteix la informació de cadascuna de les parts, és a dir, és l’inici de l’etapa de negociació. Seguidament el mediador examinarà el que ha explicat cadascuna i el reformularà positivament. Els farà tot tipus de preguntes per a així veure les necessitats de cada part, i si el mediador el creu convenient podrà fer sessions individuals.
 • Separació de punts acordats de conflictius: S’ordenarà la informació que s’ha obtingut i es diferenciaran els temes en els quals ja hi ha solució i els que no.
 • Tancament de punts no conflictius: Es treballa i negocia cada punt. Els punts analitzats en l’anterior fase s’analitzaran en aquesta amb la condició de trobar una solució. Els punts més difícils es tractaran a part per a intentar mantenir els acords intactes.
 • Esborrany dels acords: Es prepara un esborrany amb els possibles acords als quals es podria arribar i, per tant, parlar d’ells amb les parts.
 • Signatura de l’acord i tancament: Finalment, es produeix un tancament de la mediació havent aconseguit els objectius proposats. Les parts han de comprometre’s a complir tot allò que han acordat i també signar-ho.
 • Possibilitat d’elevar a escriptura pública / homologació judicial: Depenent del procés, es pot emportar l’acord directament al jutjat perquè li atorgui validesa o a una notària. En aquest punt, consulti amb el seu advocat expert en mediació per a cada cas concret.

Preu de mediació familiar

La mediació familiar està regulada a Espanya per la Llei 5/2012 de 6 de Juliol de mediació en assumptes civils i mercantils. Els mediadors familiars solen cobrar per hora o per sessió en funció de la seva formació professional i la dificultat que vaig plantejar la cerca de solucions. El freqüent és la sol·licitud d’un pressupost tancat.

Necessites ajuda amb un conflicte familiar?

En el nostre despatx d’advocats a Vic i Girona comptem amb els millors mediadors de família.

Si tenen qualsevol consulta o vol més informació, no dubtin a contactar-nos.

 

Preguntes Freqüents sobre Mediació Familiar

La mediació familiar és un procés voluntari que serveix com una alternativa al litigi en situacions de conflicte familiar, com ara divorcis, separacions i custòdies. Es recomana considerar la mediació quan es busca una solució menys confrontativa, que permeti a les parts involucrades mantenir un diàleg obert i arribar a un acord mútuament beneficiós. És especialment útil quan hi ha nens implicats i es desitja preservar una relació cordial pel seu benestar.
El mediador actua com un facilitador neutre que ajuda les parts a comunicar-se de manera efectiva i a negociar un acord. No pren decisions per les parts, sinó que les informa sobre les conseqüències legals de les seves opcions i les assisteix en la creació d'un pla que atengui les seves necessitats.
La mediació familiar se centra a resoldre conflictes dins de l'àmbit familiar, com ara divorcis o custòdies, mentre que la mediació civil pot tractar temes com propietats i contractes, i la mediació mercantil s'ocupa de disputes comercials. Cada tipus de mediació està adaptat a les necessitats específiques del seu camp.
La mediació familiar és generalment més ràpida i menys costosa que el litigi. Evita l'antagonisme dels processos judicials, el que pot donar com a resultat una millor relació a llarg termini entre les parts. A més, les solucions són creades per les parts involucrades, el que pot portar a acords més satisfactoris i personalitzats.
Per començar una mediació, les parts han d'estar d'acord en participar voluntàriament i comprometre's amb el procés. La confidencialitat és essencial, i no han d'existir causes penals entre les parts. La flexibilitat també és clau, ja que les parts poden prendre el temps necessari per arribar a un acord.
La confidencialitat significa que tot el discutit durant la mediació familiar no pot ser revelat a tercers i es manté en l'àmbit privat, salvaguardant la intimitat de les parts. El mediador signa un compromís de no divulgació per protegir a les parts.
No, el mediador familiar no decideix el resultat, el seu paper és facilitar la comunicació entre les parts i ajudar-les a trobar solucions consensuades. L'acord final recau en les parts implicades.
En la mediació familiar, s'assegura que totes les parts tinguin iguals drets i oportunitats per expressar els seus punts de vista i preocupacions, buscant un equilibri just durant les negociacions.
Sí, atès que la mediació familiar promou acords flexibles, les parts poden acordar modificacions en el futur si les circumstàncies canvien o si ambdues parts estan d'acord en fer ajustos.
La presència de causes penals entre les parts és una circumstància que exclou la possibilitat de mediació familiar, ja que aquests casos requereixen un tractament judicial específic.
Sí, la mediació pot sol·licitar-se durant un procés judicial en curs, i en alguns casos pot recomanar-se una suspensió del procediment judicial mentre dura la mediació.
Les fases inclouen una reunió prèvia d'informació, estudi i proposta de solucions, negociació, diferenciació de punts acordats i conflictius, negociació de solucions, esborrany de l'acord i finalment, signatura i tancament de l'acord.
És un procés de mediació que es duu a terme fora dels tribunals, on un mediador ajuda a les parts a arribar a un acord sense necessitat de litigi.
Sí, els acords aconseguits en mediació familiar poden elevar-se a escriptura pública o ser homologats judicialment per dotar-los de formalitat legal i executivitat.
El preu pot variar segons el mediador i la complexitat del cas. Alguns mediadors cobren per hora o sessió i altres poden oferir un pressupost tancat. Aquests preus estan regulats conforme a la Llei de Mediació en assumptes civils i mercantils.
Un mediador familiar generalment ha de tenir una formació específica en mediació i estar registrat en el registre oficial de mediadors de la seva jurisdicció. A més, és recomanable que tinguin coneixements en dret de família i habilitats de comunicació i negociació.
Sí, atès que la mediació és un procés voluntari, qualsevol de les parts té el dret de no acceptar participar o d'abandonar la mediació en qualsevol moment.
No necessàriament. Encara que la mediació pot ser útil en molts conflictes familiars, pot no ser apropiada en situacions on hi ha un desequilibri de poder significatiu, com en casos de violència domèstica, o on una de les parts no té la capacitat de negociar per si mateixa.
Si una de les parts no compleix amb l'acord de mediació, l'altra banda pot buscar l'execució de l'acord a través dels tribunals, si l'acord ha estat homologat judicialment o elevat a escriptura pública.
En general, els acords de mediació no són sentències judicials, per la qual cosa no es "recorren" en el sentit tradicional. No obstant això, si hi ha un canvi en les circumstàncies o si es creu que l'acord va ser assolit sota coacció o no es van revelar tots els fets rellevants, les parts poden sol·licitar a un tribunal que modifiqui o anul·li l'acord.
Els advocats poden assessorar a les parts abans, durant i després de la mediació. En alguns casos, poden estar presents durant la mediació per assegurar que els drets dels seus clients estiguin protegits i per assessorar sobre qüestions legals.
Depèn de les circumstàncies del cas i de l'edat i maduresa dels nens. En alguns casos, els nens poden participar directament o tenir un defensor que expressi els seus interessos i preocupacions.
En la primera sessió, el mediador explicarà el procés de mediació, establirà les normes bàsiques, avaluarà la voluntat i capacitat de les parts per participar i començarà a identificar els temes a tractar.
Sí, amb els avenços tecnològics i especialment després de la pandèmia de COVID-19, la mediació en línia s'ha tornat més comuna, permetent a les parts participar en sessions a través de plataformes digitals.
Les diferències culturals poden influir en la manera en què les parts perceben el conflicte i les solucions. Un mediador competent ha de ser conscient d'aquestes diferències i ser capaç de manejar-les adequadament per facilitar la comunicació i la comprensió entre les parts.
Sí, si una de les parts no està satisfeta amb el mediador o el procés de mediació, generalment pot sol·licitar un canvi de mediador. Això depèn de les normes de l'organització de mediació o de l'acord entre les parts.
Els mediadors solen rebre entrenament en maneig de conflictes, tècniques de comunicació efectiva, i maneig d'emocions i crisis. Això pot incloure role-playing, entrenament en habilitats d'escolta activa, i comprensió de la psicologia del conflicte.
Sí, la mediació permet flexibilitat i la possibilitat d'arribar a acords creatius que poden no alinear-se amb el que un tribunal ordenaria. L'objectiu és trobar una solució que satisfaci a ambdues parts, dins de certs límits legals.
Això pot variar depenent de les lleis locals i les normes de confidencialitat aplicables. En alguns casos, el mediador pot tenir l'obligació de reportar certes activitats il·legals, mentre que en altres casos, la informació revelada en mediació és confidencial.
Sí, la mediació familiar és generalment confidencial, amb algunes excepcions relacionades amb la seguretat, activitats il·legals o com s'ha mencionat anteriorment, certes disposicions legals.
Si es descobreix que una de les parts va ocultar informació rellevant, pot ser possible impugnar i revertir l'acord de mediació, depenent de les lleis de la jurisdicció pertinent.
En la mediació familiar, els desacords sobre la criança dels fills s'aborden buscant interessos comuns i prioritzant el benestar dels fills. Es fomenta que les parts treballin juntes per desenvolupar un pla de criança que funcioni per a tots els involucrats.
En alguns casos, els tribunals poden ordenar a les parts involucrades en un conflicte familiar a participar en mediació abans de procedir a litigi.
La resistència d'una part pot ser manejada per un mediador qualificat, encoratjant la comunicació oberta, identificant i abordant les preocupacions subjacents, i enfocant-se en solucions mútuament beneficioses.
Sí, fins i tot en casos d'alt conflicte, la mediació familiar pot ser útil. Pot proporcionar un entorn menys confrontatiu que els procediments judicials, la qual cosa permet a les parts treballar cap a un acord de manera més col·laborativa.
En la mediació familiar, els drets dels avis poden discutir-se com a part del pla de criança. El mediador pot ajudar a les parts a entendre la importància del rol dels avis i treballar cap a un acord que també consideri els seus interessos.
Si una de les parts no compleix amb l'acord de mediació, l'altra part pot buscar l'aplicació de l'acord a través dels tribunals o optar per tornar a la mediació per resoldre l'incompliment.
Sí, la mediació familiar no es limita a parelles casades i pot ser una eina útil per a parelles no casades amb fills per resoldre qüestions de paternitat, manutenció i custòdia.
Durant la mediació familiar, les qüestions financeres es manejen amb transparència i honestedat. S'encoratja a les parts a divulgar completament els seus actius i passius perquè es puguin fer acords justos sobre la divisió de propietats i la manutenció.
Sí, els acords de mediació poden modificar-se si les circumstàncies canvien significativament per a una o ambdues parts. Això es fa sovint amb l'assistència d'un mediador o a través d'una petició al tribunal.
Depenent de l'edat i maduresa dels nens, i les normatives del procés de mediació, els nens poden participar en el procés per expressar els seus sentiments i preferències, especialment quan es tracta de decisions que els afecten directament.
En casos de barreres idiomàtiques, es pot recórrer a un intèrpret per assegurar que ambdues parts entenguin completament el procés i puguin comunicar-se eficaçment durant la mediació.
Això depèn de les regles de la sessió de mediació i de l'acord entre les parts. Alguns processos de mediació permeten o fins i tot animen la participació de suport, mentre que altres requereixen que les sessions es limitin només a les parts involucrades i al mediador.
Els advocats poden jugar diversos rols en la mediació familiar. Poden assessorar als seus clients abans i després de les sessions de mediació, o fins i tot acompanyar-los durant la mediació per oferir assessorament legal en temps real.
Les normes de confidencialitat són típicament establertes a l'inici del procés de mediació. Aquestes regles protegeixen la privacitat de les converses i acords de les parts durant la mediació i sovint prohibeixen que la informació compartida es utilitzi en procediments judicials posteriors.
Si les parts arriben a un acord parcial, poden optar per documentar aquests acords i buscar solucions alternatives per als assumptes restants, com ara arbitratge o litigi, o poden continuar amb sessions de mediació addicionals.
Sí, els acords prenupcials sovint es poden mediar per assegurar que ambdues parts estiguin d'acord amb els termes abans de casar-se, i per assegurar-se que els acords siguin justos i equitatius.
En alguns casos, els tribunals poden ordenar a les parts implicades en un conflicte familiar a participar en mediació abans de procedir a litigi.
La violència domèstica és un tema seriós que pot fer que la mediació no sigui apropiada a causa de les preocupacions de seguretat i poder desigual. Si s'intenta la mediació, s'han de prendre mesures per garantir la seguretat de la víctima, i el mediador ha d'estar especialment capacitat per manejar tals situacions.
No, la mediació és un procés voluntari. No es pot obligar a algú a mediar. Tanmateix, alguns tribunals poden requerir que les parts assisteixin almenys a una sessió d'informació o mediació abans de procedir a litigi.
Sí, encara que és rar, els acords de mediació poden ser impugnats si una de les parts pot demostrar que l'acord va ser signat sota coacció, que hi havia una manca de divulgació completa o que l'acord és manifestament injust. En aquests casos, un tribunal pot revisar l'acord i determinar si s'ha de fer aplicable o si necessita ser modificat o anul·lat.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES