Separació de bénsSeparació de béns: què és i quina és la seva regulació a Catalunya

18 de desembre de 2022

La separació de béns és un règim econòmic matrimonial que permet als cònjuges tenir els seus béns diferenciats. D’aquesta manera cada cònjuge gestiona i administra els seus béns i drets.

Aquesta distinció no exclou l’existència de determinats béns adquirits conjuntament durant el matrimoni. Per tant, si la parella es divorcia, només haurien de liquidar els seus béns comuns.

A Espanya, la separació de béns no és el règim econòmic que s’aplica per defecte als matrimonis. A la Comunitat de Catalunya, per contra, si els cònjuges no especifiquen quin règim prefereixen o els contractes matrimonials són ineficaços, aleshores el règim econòmic és el de separació de béns.

Característiques de la separació de béns

El règim de separació de béns té les característiques següents:

  • Cada cònjuge conserva els béns que tenia abans del matrimoni.
  • Durant el matrimoni, cada cònjuge conserva les rendes i els ingressos adquirits durant la relació matrimonial.
  • Els deutes que sorgeixin de la potestat domèstica són responsabilitat dels dos cònjuges. Per exemple, les factures d’electricitat, factures d’aigua i factures d’aliments.
  • Si els cònjuges no es posen d’acord sobre com contribuiran a les càrregues ordinàries del matrimoni, es farà en proporció als seus recursos econòmics.

Com es fa la separació de béns?

El règim de separació de béns es tria abans o durant el matrimoni. Arribat el moment, aquest règim s’efectua mitjançant capitulacions matrimonials que s’atorguen en escriptura pública davant d’un notari.

Les capitulacions matrimonials determinen com és que cada persona contribuirà a les càrregues del matrimoni. Cal ressaltar que els cònjuges han de contribuir de manera proporcional als seus recursos econòmics respectius.

Des de Bufet Castells, us indiquem els passos a seguir per fer vigent la separació de béns:

  • Poseu-vos en contacte amb un notari.
  • Redacteu el document de capitulacions matrimonials. Recordeu-ho amb l’assistència d’un advocat especialitzat en dret de família.
  • Entregueu públicament el document al notari i, si encara no us heu casat amb la vostra parella, assegureu-vos de fer-ho dins dels pròxims 12 mesos perquè el document no perdi validesa.
  • Inscriviu-vos al costat de la vostra parella al Registre Civil sota el règim de separació de béns.

Regulació de la separació de béns a Catalunya

El Codi Civil català, a l’article 231.10, apartat 2, estableix que si no hi ha acord o si les capitulacions matrimonials són ineficaces, el règim econòmic és el de separació de béns.

En aquest règim econòmic, tal com es defineix a l’article 231.1 del Codi Civil, cada cònjuge té la propietat, gaudi, administració i lliure disposició dels seus béns dins els límits legals.

“Els béns propis de cada cònjuge al temps del matrimoni, així com els adquirits amb posterioritat, es mantindran en la mateixa condició” indica el text de la present llei.

En aquest sentit, l’article 232.2 del Codi Civil de Catalunya considera com a béns propis de cadascun dels cònjuges “tots els que tenia com a tals quan es va celebrar el matrimoni i els que adquireixi després per qualsevol títol”.

Pel que fa als béns adquirits per contraprestació durant el matrimoni, l’art. 232.3 del Codi Civil català estableix el següent:

“Són béns del cònjuge que apareix com a propietari. Si es pot demostrar que la contraprestació es va pagar amb diners de l’altre cònjuge, es presumeix que és una donació”.

Com estableix la llei catalana la compensació econòmica a la separació de béns?

L’article 232.5 del Codi Civil de Catalunya preveu una compensació econòmica al règim de separació de béns. Aquesta es dona si un dels cònjuges ha treballat a casa substancialment més que l’altre.

La compensació econòmica es materialitza sempre que l’altre cònjuge hagi obtingut un augment patrimonial superior derivat d’aquesta situació en el moment de l’extinció del règim o del cessament efectiu de la convivència. De la mateixa manera, es compensa el cònjuge que ha treballat per a l’altre sense remuneració o amb remuneració insuficient.

Per determinar la quantia, es tindran en compte els factors següents:

  • La durada i la intensitat de la dedicació.
  • Els anys de residència i, en el cas de treball domèstic, el naixement de fills o l’atenció personal a altres familiars que convisquin amb els cònjuges.

Segons l’art. 232.6 del Codi Civil català, es fixa com a límit per establir-lo a la quarta part de la diferència entre els augments del patrimoni dels cònjuges. No obstant això, si el cònjuge creditor prova que la seva aportació va ser més gran, l’autoritat judicial podrà augmentar aquesta suma.

Necessita assessoria per constituir la seva unió matrimonial en el règim de separació de béns?

Al nostre despatx d’advocats a Vic comptem amb especialistes d’àmplia trajectòria en dret de família. Si teniu algun dubte sobre el règim de la separació de béns o necessiteu més informació, contacteu amb nosaltres sense compromís.

CONTACTO

info@bufetcastells.com

REDES SOCIALES